Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

JavaScript Guide

คู่มือจาวาสคริปต์ ช่วยให้คุณรู้วิธีใช้งาน จาวาสคริปต์ และเข้าใจภาพรวมของภาษา ถ้าคุณต้องการหัดเขียนจาวาสคริปต์ หรือเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ ให้ดูที่บทความใน ส่วนการเรียนรู้ และถ้าคุณต้องการข้อมูลแบบเจาะลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติของภาษา ก็สามารถข้าไปดูได้ที่ หนังสืออ้างอิงจาวาสคริปต์

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Zarazi, SphinxKnight
 Last updated by: Zarazi,