Konstruktor

Konstruktor jest specjalną metodą tworzenia i inicjowania obiektu utworzonego w klasie.

Try it

Składnia

constructor([arguments]) { ... }

Opis

Konstruktor umożliwia zdefiniowanie inicjalizacji obiektu, która musi się wykonać, zanim będzie można wywołać metody obiektu.

class Person {

 constructor(name) {
  this.name = name;
 }

 introduce() {
  console.log(`Hello, my name is ${this.name}`);
 }

}

const otto = new Person('Otto');

otto.introduce();

Jeśli niestandardowy konstruktor nie został podany, to domyślny konstruktor będzie użyty. Dla klas bazowych konstruktor domyślny jest pusty:

constructor() {}

Dla klas pochodnych domyślny konstruktor wywołuje konstruktor klasy nadrzędnej:

constructor(...args) {
 super(...args);
}

Pozwala to na działanie takiego kodu:

class ValidationError extends Error {

 printCustomerMessage() {
  return `Validation failed :-( (details: ${this.message})`;
 }

}

try {
 throw new ValidationError("Not a valid phone number");
} catch (error) {
  if (error instanceof ValidationError) {
  console.log(error.name); // This is Error instead of ValidationError!
  console.log(error.printCustomerMessage());
 } else {
  console.log('Unknown error', error);
  throw error;
 }
}

Klasa ValidationError nie musi mieć niestandardowego konstruktora, ponieważ domyślny konstruktor wywołuje konstruktor klasy Error.

Jeśli jednak klasa ValidationError ma niestandardowy konstruktor, to musi on wywoływać konstruktor klasy nadrzędnej przy użyciu super:

class ValidationError extends Error {

 constructor(message) {
  super(message); // call parent class constructor
  this.name = 'ValidationError';
  this.code = '42';
 }

 printCustomerMessage() {
   return `Validation failed :-( (details: ${this.message}, code: ${this.code})`;
 }

}

try {
 throw new ValidationError("Not a valid phone number");
} catch (error) {
  if (error instanceof ValidationError) {
  console.log(error.name); // Now this is ValidationError!
  console.log(error.printCustomerMessage());
 } else {
  console.log('Unknown error', error);
  throw error;
 }
}

Wewnątrz klasy może być tylko jedna metoda nazwana constructor. Jeżeli constructor wystąpi więcej niż jeden raz, to wygeneruje błąd SyntaxError.

Przykłady

Używanie konstruktora

Fragment kodu pochodzi z classes sample (live demo).

class Square extends Polygon {
 constructor(length) {
  // Wywołanie konstruktora klasy nadrzędnej
  // określenie szerokości i wysokości wielokątu
  super(length, length);
  // Uwaga: W pochodnych klasach, super() musi być wywołane wcześniej niż
  // pierwsze użycie 'this'. W przeciwnym wypadku pojawi się błąd odniesienia.
  this.name = 'Square';
 }

 get area() {
  return this.height * this.width;
 }

 set area(value) {
  this.area = value;
 }
}

Inny przykład

W tym przykładzie klasa Square jest zmieniona — ale konstruktor klasy Polygon nadal jest wywoływany przy tworzeniu nowej instancji klasy Square.

class Polygon {
  constructor() {
    this.name = "Polygon";
  }
}

class Square extends Polygon {
  constructor() {
    super();
  }
}

class Rectangle {}

Object.setPrototypeOf(Square.prototype, Rectangle.prototype);

console.log(Object.getPrototypeOf(Square.prototype) === Polygon.prototype); //false
console.log(Object.getPrototypeOf(Square.prototype) === Rectangle.prototype); //true

let newInstance = new Square();
console.log(newInstance.name); //Polygon

Specyfikacje

Kompatybilność

BCD tables only load in the browser

Zobacz też