Obiekty i własności

Obiekty i własności

Obiekty JavaScript łączą się z ich własnościami. Do własności obiektu odwołujesz się za pomocą prostego zapisu:

objectName.propertyName

Wielkości znaków w nazwie mają znaczenie zarówno w przypadku obiektu jak i jego własności. Własności definiujesz poprzez przypisanie do niej wartości. Na przykład, przypuśćmy, że mamy obiekt o nazwie myCar (na razie załóżmy że ten obiekt już istnieje). Możesz zadeklarować (i jednocześnie zdefiniować) własności make, model i year tego obiektu następująco:

myCar.make = "Ford";
myCar.model = "Mustang";
myCar.year = 1969;

Tablica jest uporządkowanym zbiorem wartości związanych z pojedynczymi nazwami zmiennych. Własności i tablice są w języku JavaScript bardzo ze sobą powiązane; właściwie są różnymi reprezentacjami tej samej struktury danych. Na przykład możesz wywoływać własności obiektu myCar następująco:

myCar["make"] = "Ford"
myCar["model"] = "Mustang"
myCar["year"] = 1967

Ten typ tablicy nazywa się tablicą asocjacyjną (czasem listą asocjacyjną), ponieważ każdy jej element jest związany także z pewną wartością typu String. Ilustracją tego mechanizmu działania jest niżej zamieszczona funkcja wyświetlająca własności obiektu, który jest jej pierwszym argumentem podczas wywołania:

function show_props(obj, obj_name) {
   var result = "";
   for (var i in obj)
      result += obj_name + "." + i + " = " + obj[i] + "\n";
   return result
}

Więc funkcje call show_props(myCar, "myCar") zwróciły następująco:

myCar.make = Ford
myCar.model = Mustang
myCar.year = 1967