Pętle i iteracje

Za pomocą pętli możemy w łatwy sposób powtarzać pewne czynności. Ten rodział JavaScript Guide zapoznaje z różnymi rodzajami pętli, dostępnymi w JavaScript.

Możesz myśleć o pętli jak o skomputeryzowanej wersji gry w której mówisz komuś, żeby zrobił X kroków w jedym kierunku a następnie Y kroków w innym; przykład "Zrób 5 kroków na zachód" może być wyrażone za pomocą pętli w ten sposób:

var step;
for (step = 0; step < 5; step++) {
 // Uruchamia się 5 razy, z wartościami od 0 do 4.
 console.log('Idę na zachód jeden krok');
}

Jest wiele różnych rodzajów pętli, lecz zwykle wszystkie robią to samo: powtarzają zadaną akcję pewną ilość razy (liczba powtórzeń może także wynosić 0).  Różne mechanizmy pętli oferują różne sposoby określania początku i końca pętli. W różnych sytuacjach łatwiej jest użyć danego typu pętli niż innego.

Wyrażenia dla pętli obsługiwane w JavaScript:

for

Pętla for powtarza wykonie instrukcji, dopóki dostarczony warunek nie zwraca false. Pętla for w JavaScript jest podobna do tej z języków Java czy C. Składnia tej pętli wygląda następująco:

for ([wyrażenieInicjalizacji]; [warunek]; [wyrażenieInkrementacji])
 Instrukcja

Podczas wykonywania się pętli for, mają miejsce następujące operacje:

 1.  Wykonywane jest wyrażenie wyrażenieInicjalizacji, o ile takie istnieje. Zazwyczaj w tym miejscu inicjalizuje się zmienne, które posłużą później jako liczniki dla pętli.
 2.  Sprawdzana jest wartość zwracana przez wyrażenie warunek, jeśli jest to true, pętla będzie wykonywać się dalej. Jeśli z kolei będzie to false, pętla zostanie przerwana. W przypadku nie podania żadnego wyrażenia warunkowego, pętla będzie traktować to jako true.
 3. Wykonuje się Instrukcja.  W celu wykonania wielu instrukcji w jednym przebiegu pętli, należy je zgrupować i umieścić w bloku ( { ... } ).
 4.  Wykonywane zostaje wyrażenie inkrementacji, o ile istnieje. W tym miejscu powiększamy wartość licznika pętli.
 5. Zarządzanie pętlą wraca do kroku 2.

Przykład

Następująca funkcja zawiera pętle for, która zlicza elementy <option> w rozwijalnej liście <select>. W pętli zostaje zadeklarowana zmienna i z wartością 0. Sprawdza czy i jest mniejsze niż liczba elementów <option>, wykonuje kod wewnątrz i zwiększa wartość po każdym przebiegu.

<form name="selectForm">
 <p>
  <label for="musicTypes">Choose some music types, then click the button below:</label>
  <select id="musicTypes" name="musicTypes" multiple="multiple">
   <option selected="selected">R&B</option>
   <option>Jazz</option>
   <option>Blues</option>
   <option>New Age</option>
   <option>Classical</option>
   <option>Opera</option>
  </select>
 </p>
 <p><input id="btn" type="button" value="How many are selected?" /></p>
</form>

<script>
function howMany(selectObject) {
 var numberSelected = 0;
 for (var i = 0; i < selectObject.options.length; i++) {
  if (selectObject.options[i].selected) {
   numberSelected++;
  }
 }
 return numberSelected;
}

var btn = document.getElementById("btn");
btn.addEventListener("click", function(){
 alert('Number of options selected: ' + howMany(document.selectForm.musicTypes))
});
</script>

do...while

Pętla do...while powtarza instrukcje wewnątrz, dopóki warunek nie zwróci false. Wygląda to następująco:

do
 instrukcja
while (warunek);

Możemy skorzystać z wyrażenia bloku ({ ... }), by zgrupować wiele instrukcji. Na końcu wykonywania instrukcji sprawdzany jest warunek. Jeśli zwróci on true, Pętla wykonan się po raz kolejny, z kolei false przerwie pętle. Warto zwrócić uwagę, że ze względu na miejsce umieszczenia warunku, zawsze wykona się ona przynajmniej raz.

Przykład

W tym przykładzie pętla będzie iterawoć do momentu kiedy licznik i nie będzie większy od 5.

do {
 i += 1;
 console.log(i);
} while (i < 5);

while

Pętla while wykonuje się dopóki podany warunek zwraca true. Składnia jest następująca:

while (warunek)
 instrukcja

Jeśli warunek zwróci false, pętla zostaje zatrzymana. W odróżniu od pętli do ... while, sprawdzania warunku mamy na początku. Oznacza to, że jeśli warunek na start zwraca name false, pętla nie wykona się ani razu.

W tym przypadku również możemy zgrupować instrukcje za pomocą ({ ... }).

Przykład 1

Następująca pętla while iteruje tak długo aż n jest mniejszy od 3:

n = 0;
x = 0;
while (n < 3) {
 n++;
 x += n;
}

Z każdą iteracją, pętla inkrementuje wartość n i dodaje ją do x. W związku z tym x i n przyjmują następujące wartości:

 • Po pierwszym przebiegu: n = 1 i x = 1
 • Po drugim przebiegu: n = 2 i x = 3
 • Po trzecim przebiegu: n = 3 i x = 6

Po wykonaniu trzeciego przebiegu, warunek n < 3 nie zwraca już dłużej true, więc pętla zostaje przerwana.

Przykład 2

Unikaj nieskończonych pętli. Upewnij się, że podany warunek ma możliwośc zwrócenia false; w przeciwnym razie pętla nigdy nie zostanie przerwana, co w najgorszym razie spowoduje zawieszenie przeglądarki.

Poniższy przykład przedstawia pętla, która nigdy nie zostanie przerwana, ponieważ podany warunek zawsze zwróci true:

while (true) {
 console.log("Hello, world");
}

label statement

A label provides a statement with an identifier that lets you refer to it elsewhere in your program. For example, you can use a label to identify a loop, and then use the break or continue statements to indicate whether a program should interrupt the loop or continue its execution.

The syntax of the label statement looks like the following:

label :
  statement

The value of label may be any JavaScript identifier that is not a reserved word. The statement that you identify with a label may be any statement.

Example

In this example, the label markLoop identifies a while loop.

markLoop:
while (theMark == true) {
  doSomething();
}

break statement

Use the break statement to terminate a loop, switch, or in conjunction with a label statement.

 • When you use break without a label, it terminates the innermost enclosing while, do-while, for, or switch immediately and transfers control to the following statement.
 • When you use break with a label, it terminates the specified labeled statement.

The syntax of the break statement looks like this:

 1. break;
 2. break label;

The first form of the syntax terminates the innermost enclosing loop or switch; the second form of the syntax terminates the specified enclosing label statement.

Example 1

The following example iterates through the elements in an array until it finds the index of an element whose value is theValue:

for (i = 0; i < a.length; i++) {
 if (a[i] == theValue) {
  break;
 }
}

Example 2: Breaking to a label

var x = 0;
var z = 0
labelCancelLoops: while (true) {
 console.log("Outer loops: " + x);
 x += 1;
 z = 1;
 while (true) {
  console.log("Inner loops: " + z);
  z += 1;
  if (z === 10 && x === 10) {
   break labelCancelLoops;
  } else if (z === 10) {
   break;
  }
 }
}

continue statement

The continue statement can be used to restart a while, do-while, for, or label statement.

 • When you use continue without a label, it terminates the current iteration of the innermost enclosing while, do-while, or for statement and continues execution of the loop with the next iteration. In contrast to the break statement, continue does not terminate the execution of the loop entirely. In a while loop, it jumps back to the condition. In a for loop, it jumps to the increment-expression.
 • When you use continue with a label, it applies to the looping statement identified with that label.

The syntax of the continue statement looks like the following:

 1. continue;
 2. continue label;

Example 1

The following example shows a while loop with a continue statement that executes when the value of i is three. Thus, n takes on the values one, three, seven, and twelve.

i = 0;
n = 0;
while (i < 5) {
 i++;
 if (i == 3) {
  continue;
 }
 n += i;
}

Example 2

A statement labeled checkiandj contains a statement labeled checkj. If continue is encountered, the program terminates the current iteration of checkj and begins the next iteration. Each time continue is encountered, checkj reiterates until its condition returns false. When false is returned, the remainder of the checkiandj statement is completed, and checkiandj reiterates until its condition returns false. When false is returned, the program continues at the statement following checkiandj.

If continue had a label of checkiandj, the program would continue at the top of the checkiandj statement.

checkiandj:
 while (i < 4) {
  console.log(i);
  i += 1;
  checkj:
   while (j > 4) {
    console.log(j);
    j -= 1;
    if ((j % 2) == 0) {
     continue checkj;
    }
    console.log(j + " is odd.");
   }
   console.log("i = " + i);
   console.log("j = " + j);
 }

for...in statement

The for...in statement iterates a specified variable over all the enumerable properties of an object. For each distinct property, JavaScript executes the specified statements. A for...in statement looks as follows:

for (variable in object) {
 statements
}

Example

The following function takes as its argument an object and the object's name. It then iterates over all the object's properties and returns a string that lists the property names and their values.

function dump_props(obj, obj_name) {
 var result = "";
 for (var i in obj) {
  result += obj_name + "." + i + " = " + obj[i] + "<br>";
 }
 result += "<hr>";
 return result;
}

For an object car with properties make and model, result would be:

car.make = Ford
car.model = Mustang

Arrays

Although it may be tempting to use this as a way to iterate over Array elements, the for...in statement will return the name of your user-defined properties in addition to the numeric indexes. Thus it is better to use a traditional for loop with a numeric index when iterating over arrays, because the for...in statement iterates over user-defined properties in addition to the array elements, if you modify the Array object, such as adding custom properties or methods.

for...of statement

The for...of statement creates a loop Iterating over iterable objects (including ArrayMap, Setarguments object and so on), invoking a custom iteration hook with statements to be executed for the value of each distinct property.

for (variable of object) {
 statement
}

The following example shows the difference between a for...of loop and a for...in loop. While for...in iterates over property names, for...of iterates over property values:

let arr = [3, 5, 7];
arr.foo = "hello";

for (let i in arr) {
  console.log(i); // logs "0", "1", "2", "foo"
}

for (let i of arr) {
  console.log(i); // logs "3", "5", "7"
}