Grammar and types

Ez a fordítás hiányos. Segítsen a cikk angolról történő lefordításában

Ez a fejezet a JavaScript alap nyelvtanát tárgyalja, a változók deklarálását, az adat típusokat és a literálokat.

Alapok

A JavaScript a Java-ból kölcsönözte szintaktikájának nagyrészét, de hatással volt rá az Awk, a Perl és a Python is.

A JavaScript érzékeny a kis- és nagybetűkre és Unicode karakterkészletet használ.

A JavaScriptben az egyes instrukciókat utasításoknak statement nevezzük, és ezeket pontosvesszővel (;) választjuk el egymástól. A szóközöket, tabulátorokat és új sor karaktereket együttesen whitespace karaktereknek nevezzük. Egy JavaScript forrás-állomány balról jobbra kerül beolvasásra, és input elemek sorozatává konvertálódik, amelyek lehetnek jelek (token), vezérlő karakterek (control character), sor vége jelek (line terminator), kommentek (comment) vagy whitespace-ek. Az ECMAScript is definiál bizonyos kulcsszavakat, literálokat és szabályokat, annak érdekében hogy a sorok végén automatikussan beillessze a pontosvesszőket (ASI), azonban ajánlott, hogy a pontosvesszőket mindig hozzáadjuk a sor végéhez, mert ezek hiánya mellékhatásokat okozhat. További információkért nézd meg a részletes referenciát a JavaScript lexikális nyelvtanról.

Kommentek

A kommentezés szintaktikája ugyanolyan, mint a C++-ban, és sok más nyelvben:

// ez egy egysoros komment
 
/* ez egy hosszabb, 
  több soros komment
 */
 
/* Kommenteket nem lehet /* egymásba ágyazni */ SyntaxError */

Deklarálások

A JavaScriptben három típusa létezik a deklarálásnak.

var
Deklarál egy változót, amely opcionálisan kezdőértékkel inicializálható.
let
Egy blokk scope-ban érvényes lokális változót deklarál, opcionálisan kezdőértékkel inicializálható.
const
Egy csak olvasható konstans értéket deklarál.

Változók

You use variables as symbolic names for values in your application. The names of variables, called identifiers, conform to certain rules.

A JavaScript identifier must start with a letter, underscore (_), or dollar sign ($); subsequent characters can also be digits (0-9). Because JavaScript is case sensitive, letters include the characters "A" through "Z" (uppercase) and the characters "a" through "z" (lowercase).

You can use ISO 8859-1 or Unicode letters such as å and ü in identifiers. You can also use the Unicode escape sequences as characters in identifiers.

Some examples of legal names are Number_hits, temp99, and _name.

Declaring variables

You can declare a variable in three ways:

 • With the keyword var. For example, var x = 42. This syntax can be used to declare both local and global variables.
 • By simply assigning it a value. For example, x = 42. This always declares a global variable and cannot be changed at the local level. It generates a strict JavaScript warning. You shouldn't use this variant.
 • With the keyword let. For example, let y = 13. This syntax can be used to declare a block scope local variable. See Variable scope below.

Evaluating variables

A variable declared using the var or let statement with no initial value specified has the value undefined.

An attempt to access an undeclared variable will result in a ReferenceError exception being thrown:

var a;
console.log("The value of a is " + a); // logs "The value of a is undefined"
console.log("The value of b is " + b); // throws ReferenceError exception

You can use undefined to determine whether a variable has a value. In the following code, the variable input is not assigned a value, and the if statement evaluates to true.

var input;
if(input === undefined){
 doThis();
} else {
 doThat();
}

The undefined value behaves as false when used in a boolean context. For example, the following code executes the function myFunction because the myArray element is undefined:

var myArray = [];
if (!myArray[0]) myFunction(); 

The undefined value converts to NaN when used in numeric context.

var a;
a + 2 = NaN

When you evaluate a null variable, the null value behaves as 0 in numeric contexts and as false in boolean contexts. For example:

var n = null;
console.log(n * 32); // Will log 0 to the console

Variable scope

When you declare a variable outside of any function, it is called a global variable, because it is available to any other code in the current document. When you declare a variable within a function, it is called a local variable, because it is available only within that function.

JavaScript before ECMAScript 6 does not have block statement scope; rather, a variable declared within a block is local to the function (or global scope) that the block resides within. For example the following code will log 5, because the scope of x is the function (or global context) within which x is declared, not the block, which in this case is an if statement.

if (true) {
 var x = 5;
}
console.log(x); // 5

This behavior changes, when using the let declaration introduced in ECMAScript 6.

if (true) {
 let y = 5;
}
console.log(y); // ReferenceError: y is not defined

Variable hoisting

Another unusual thing about variables in JavaScript is that you can refer to a variable declared later, without getting an exception. This concept is known as hoisting; variables in JavaScript are in a sense "hoisted" or lifted to the top of the function or statement. However, variables that aren't initialized yet will return a value of undefined.

/**
 * Example 1
 */
console.log(x === undefined); // logs "true"
var x = 3;

/**
 * Example 2
 */
// will return a value of undefined
var myvar = "my value";
 
(function() {
 console.log(myvar); // undefined
 var myvar = "local value";
})();

The above examples will be interpreted the same as:

/**
 * Example 1
 */
var x;
console.log(x === undefined); // logs "true"
x = 3;
 
/**
 * Example 2
 */
var myvar = "my value";
 
(function() {
 var myvar;
 console.log(myvar); // undefined
 myvar = "local value";
})();

Because of hoisting, all var statements in a function should be placed as near to the top of the function as possible. This best practice increases the clarity of the code.

Global variables

Global variables are in fact properties of the global object. In web pages the global object is window, so you can set and access global variables using the window.variable syntax.

Consequently, you can access global variables declared in one window or frame from another window or frame by specifying the window or frame name. For example, if a variable called phoneNumber is declared in a document, you can refer to this variable from an iframe as parent.phoneNumber.

Constants

You can create a read-only, named constant with the const keyword. The syntax of a constant identifier is the same as for a variable identifier: it must start with a letter, underscore or dollar sign and can contain alphabetic, numeric, or underscore characters.

const prefix = '212';

A constant cannot change value through assignment or be re-declared while the script is running. It has to be initialized to a value.

The scope rules for constants are the same as those for let block scope variables. If the const keyword is omitted, the identifier is assumed to represent a variable.

You cannot declare a constant with the same name as a function or variable in the same scope. For example:

// THIS WILL CAUSE AN ERROR
function f() {};
const f = 5;

// THIS WILL CAUSE AN ERROR ALSO
function f() {
 const g = 5;
 var g;

 //statements
}

Data structures and types

Data types

The latest ECMAScript standard defines seven data types:

 • Six data types that are primitives:
  • Boolean. true and false.
  • null. A special keyword denoting a null value. Because JavaScript is case-sensitive, null is not the same as Null, NULL, or any other variant.
  • undefined. A top-level property whose value is undefined.
  • Number. 42 or 3.14159.
  • String. "Howdy"
  • Symbol (new in ECMAScript 6). A data type whose instances are unique and immutable.
 • and Object

Although these data types are a relatively small amount, they enable you to perform useful functions with your applications. Objects and functions are the other fundamental elements in the language. You can think of objects as named containers for values, and functions as procedures that your application can perform.

Data type conversion

JavaScript is a dynamically typed language. That means you don't have to specify the data type of a variable when you declare it, and data types are converted automatically as needed during script execution. So, for example, you could define a variable as follows:

var answer = 42;

And later, you could assign the same variable a string value, for example:

answer = "Thanks for all the fish...";

Because JavaScript is dynamically typed, this assignment does not cause an error message.

In expressions involving numeric and string values with the + operator, JavaScript converts numeric values to strings. For example, consider the following statements:

x = "The answer is " + 42 // "The answer is 42"
y = 42 + " is the answer" // "42 is the answer"

In statements involving other operators, JavaScript does not convert numeric values to strings. For example:

"37" - 7 // 30
"37" + 7 // "377"

Converting strings to numbers

In the case that a value representing a number is in memory as a string, there are methods for conversion.

parseInt will only return whole numbers, so its use is diminished for decimals. Additionally, a best practice for parseInt is to always include the radix parameter. The radix parameter is used to specify which numerical system is to be used.

An alternative method of retrieving a number from a string is with the + (unary plus) operator:

"1.1" + "1.1" = "1.11.1"
(+"1.1") + (+"1.1") = 2.2  
// Note: the parentheses are added for clarity, not required.

Literals

You use literals to represent values in JavaScript. These are fixed values, not variables, that you literally provide in your script. This section describes the following types of literals:

Array literals

An array literal is a list of zero or more expressions, each of which represents an array element, enclosed in square brackets ([]). When you create an array using an array literal, it is initialized with the specified values as its elements, and its length is set to the number of arguments specified.

The following example creates the coffees array with three elements and a length of three:

var coffees = ["French Roast", "Colombian", "Kona"];

Note: An array literal is a type of object initializer. See Using Object Initializers.

If an array is created using a literal in a top-level script, JavaScript interprets the array each time it evaluates the expression containing the array literal. In addition, a literal used in a function is created each time the function is called.

Array literals are also Array objects. See Array and Indexed collections for details on Array objects.

Extra commas in array literals

You do not have to specify all elements in an array literal. If you put two commas in a row, the array is created with undefined for the unspecified elements. The following example creates the fish array:

var fish = ["Lion", , "Angel"];

This array has two elements with values and one empty element (fish[0] is "Lion", fish[1] is undefined, and fish[2] is "Angel").

If you include a trailing comma at the end of the list of elements, the comma is ignored. In the following example, the length of the array is three. There is no myList[3]. All other commas in the list indicate a new element. (Note: trailing commas can create errors in older browser versions and it is a best practice to remove them.)

var myList = ['home', , 'school', ];

In the following example, the length of the array is four, and myList[0] and myList[2] are missing.

var myList = [ , 'home', , 'school'];

In the following example, the length of the array is four, and myList[1] and myList[3] are missing. Only the last comma is ignored.

var myList = ['home', , 'school', , ];

Understanding the behavior of extra commas is important to understanding JavaScript as a language, however when writing your own code: explicitly declaring the missing elements as undefined will increase your code's clarity and maintainability.

Boolean literals

The Boolean type has two literal values: true and false.

Do not confuse the primitive Boolean values true and false with the true and false values of the Boolean object. The Boolean object is a wrapper around the primitive Boolean data type. See Boolean for more information.

Integers

Integers can be expressed in decimal (base 10), hexadecimal (base 16), octal (base 8) and binary (base 2).

 • Decimal integer literal consists of a sequence of digits without a leading 0 (zero).
 • Leading 0 (zero) on an integer literal indicates it is in octal. Octal integers can include only the digits 0-7.
 • Leading 0x (or 0X) indicates hexadecimal. Hexadecimal integers can include digits (0-9) and the letters a-f and A-F.

Some examples of integer literals are:

0, 117 and -345 (decimal, base 10)
015, 0001 and -077 (octal, base 8) 
0x1123, 0x00111 and -0xF1A7 (hexadecimal, "hex" or base 16)

For more information, see Numeric literals in the Lexical grammar reference.

Floating-point literals

A floating-point literal can have the following parts:

 • A decimal integer which can be signed (preceded by "+" or "-"),
 • A decimal point ("."),
 • A fraction (another decimal number),
 • An exponent.

The exponent part is an "e" or "E" followed by an integer, which can be signed (preceded by "+" or "-"). A floating-point literal must have at least one digit and either a decimal point or "e" (or "E").

Some examples of floating-point literals are 3.1415, -3.1E12, .1e12, and 2E-12.

More succinctly, the syntax is:

[(+|-)][digits][.digits][(E|e)[(+|-)]digits]

For example:

3.14
2345.789
.3333333333333333333
-.283185307179586

Object literals

An object literal is a list of zero or more pairs of property names and associated values of an object, enclosed in curly braces ({}). You should not use an object literal at the beginning of a statement. This will lead to an error or not behave as you expect, because the { will be interpreted as the beginning of a block.

The following is an example of an object literal. The first element of the car object defines a property, myCar, and assigns to it a new string, "Saturn"; the second element, the getCar property, is immediately assigned the result of invoking the function (CarTypes("Honda")); the third element, the special property, uses an existing variable (Sales).

var Sales = "Toyota";

function CarTypes(name) {
 if (name == "Honda") {
  return name;
 } else {
  return "Sorry, we don't sell " + name + ".";
 }
}

var car = { myCar: "Saturn", getCar: CarTypes("Honda"), special: Sales };

console.log(car.myCar);  // Saturn
console.log(car.getCar); // Honda
console.log(car.special); // Toyota 

Additionally, you can use a numeric or string literal for the name of a property or nest an object inside another. The following example uses these options.

var car = { manyCars: {a: "Saab", "b": "Jeep"}, 7: "Mazda" };

console.log(car.manyCars.b); // Jeep
console.log(car[7]); // Mazda

Object property names can be any string, including the empty string. If the property name would not be a valid JavaScript identifier, it must be enclosed in quotes. Property names that would not be valid identifiers also cannot be accessed as a dot (.) property, but can be accessed and set with the array-like notation("[]").

var unusualPropertyNames = {
 "": "An empty string",
 "!": "Bang!"
}
console.log(unusualPropertyNames."");  // SyntaxError: Unexpected string
console.log(unusualPropertyNames[""]); // An empty string
console.log(unusualPropertyNames.!);  // SyntaxError: Unexpected token !
console.log(unusualPropertyNames["!"]); // Bang!

Please note:

var foo = {a: "alpha", 2: "two"};
console.log(foo.a);  // alpha
console.log(foo[2]);  // two
//console.log(foo.2); // Error: missing ) after argument list
//console.log(foo[a]); // Error: a is not defined
console.log(foo["a"]); // alpha
console.log(foo["2"]); // two

String literals

A string literal is zero or more characters enclosed in double (") or single (') quotation marks. A string must be delimited by quotation marks of the same type; that is, either both single quotation marks or both double quotation marks. The following are examples of string literals:

 • "foo"
 • 'bar'
 • "1234"
 • "one line \n another line"
 • "John's cat"

You can call any of the methods of the String object on a string literal value—JavaScript automatically converts the string literal to a temporary String object, calls the method, then discards the temporary String object. You can also use the String.length property with a string literal:

console.log("John's cat".length) 
// Will print the number of symbols in the string including whitespace. 
// In this case, 10.

You should use string literals unless you specifically need to use a String object. See String for details on String objects.

Using special characters in strings

In addition to ordinary characters, you can also include special characters in strings, as shown in the following example.

"one line \n another line"

The following table lists the special characters that you can use in JavaScript strings.

Table 2.1 JavaScript special characters
Character Meaning
\0 Null Byte
\b Backspace
\f Form feed
\n New line
\r Carriage return
\t Tab
\v Vertical tab
\' Apostrophe or single quote
\" Double quote
\\ Backslash character
\XXX The character with the Latin-1 encoding specified by up to three octal digits XXX between 0 and 377. For example, \251 is the octal sequence for the copyright symbol.
\xXX The character with the Latin-1 encoding specified by the two hexadecimal digits XX between 00 and FF. For example, \xA9 is the hexadecimal sequence for the copyright symbol.
\uXXXX The Unicode character specified by the four hexadecimal digits XXXX. For example, \u00A9 is the Unicode sequence for the copyright symbol. See Unicode escape sequences.

Escaping characters

For characters not listed in Table 2.1, a preceding backslash is ignored, but this usage is deprecated and should be avoided.

You can insert a quotation mark inside a string by preceding it with a backslash. This is known as escaping the quotation mark. For example:

var quote = "He read \"The Cremation of Sam McGee\" by R.W. Service.";
console.log(quote);

The result of this would be:

He read "The Cremation of Sam McGee" by R.W. Service.

To include a literal backslash inside a string, you must escape the backslash character. For example, to assign the file path c:\temp to a string, use the following:

var home = "c:\\temp";

You can also escape line breaks by preceding them with backslash. The backslash and line break are both removed from the value of the string.

var str = "this string \
is broken \
across multiple\
lines."
console.log(str);  // this string is broken across multiplelines.

Although JavaScript does not have "heredoc" syntax, you can get close by adding a linebreak escape and an escaped linebreak at the end of each line:

var poem = 
"Roses are red,\n\
Violets are blue.\n\
I'm schizophrenic,\n\
And so am I."

More information

This chapter focuses on basic syntax for declarations and types. To learn more about JavaScript's language constructs, see also the following chapters in this guide:

In the next chapter, we will have a look at control flow constructs and error handling.