JavaScript

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η JavaScript® (συντομογραφία JS) είναι μια αντικειμενοστρεφής, ελαφριά γλώσσα προγραμματισμού που δεν χρειάζεται μεταγλώτισση (compailation), με πρώτης κατηγορίας λειτουργίες. Ενώ είναι κυρίως γνωστή ως γλώσσα σενάριου (scripting language) για ιστοσελίδες, ωστόσο χρησιμοποιείται σε πολλά περιβάλλοντα χωρίς την χρήση προγράμματος περιήγησης (browser) όπως node.js ή Apache CouchDB. Πρόκειται για μια πρωτότυπη , πολλαπλών παραδείγματων scripting γλώσσα προγραμματισμού που είναι δυναμική, και υποστηρίζει αντικειμενοστρεφή, επιβλητικό, και λειτουργικό στυλ του προγραμματισμού. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την JavaScript.

Αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας είναι αφιερωμένο στην ίδια τη γλώσσα JavaScript, και όχι στα μέρη που δεν είναι ειδικά για ιστοσελίδες ή άλλα περιβάλλοντα υποδοχής. Για πληροφορίες σχετικά με APIs ειδικά για ιστοσελίδες, παρακαλούμε δείτε τα Web APIs και DOM.

Το πρότυπο της  JavaScript ονομάζεται ECMAScript. Από το 2012, όλοι τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης (browsers) υποστηρίζουν πλήρως την ECMAScript 5.1. Παλαιότεροι φυλλομετρητές υποστηρίζουν τουλάχιστον την ECMAScript 3. Στις 17 Ιουνίου του 2015, δημοσιεύθηκε η 6η κύρια έκδοση της ECMAScript. Επίσημα η έκδοση αυτή ονομάζεται ECMAScript 2015, αλλά συχνά αναφέρεται και ως ECMAScript 6 ή ES6. Το εγχειρίδιο που παρουσιάζεται καλύπτει την ECMAScript 6 ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία με τα πρώτα τμήματα της ECMAScript 7.

Δεν πρέπει να μπερδεύουμε την JavaScript με την Java programming language. Η Java είναι εμπορικά κατοχυρωμένη από την Oracle στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.  Ωστόσο οι δύο αυτές γλώσσες προγραμματισμού έχουν διαφορετική σύνταξη, φρασεολογία και χρήσεις.

Μάθε πως να προγραμματίζεις με την JavaScript με οδηγίες και μαθήματα.

Για αρχάριους

Περιηγηθείτε στην ενότητα Περιοχή μαθημάτων της Javascript αν θέλετε να μάθετε Javascript αλλά δεν έχετε προηγούμενη εμπειρία. Οι πλήρεις ενότητες που παρέχονται είναι οι εξής :

JavaScript τα πρώτα βήματα
Απαντά σε ορισμένα θεμελιώδη ερωτήματα όπως τι είναι το JavaScript, με τι μοιάζει, και τι μπορεί να κάνει καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά της Javascript όπως μεταβλητές, συμβολοσειρές, αριθμούς και πίνακες.
Δομικά στοιχεία της JavaScript
Συνεχίζει την κάλυψη των βασικών θεμελιωδών χαρακτηριστικών της Javascript στρέφοντας την προσοχή μας σε κοινούς τύπους κομματιών κώδικα, όπως οι δηλώσεις συνθήκης (conditional statements), βρόγχους (loops), λειτουργίες (functions) και γεγονότα (events).
Παρουσίαση αντικειμένων (objects) της JavaScript
Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε την αντικειμενοστραφή (object-oriented) φύση της JavaScript, αν θέλετε να προχωρήσετε περισσότερο με τις γνώσεις σας στη γλώσσα και να γράφετε πιο αποδοτικό κώδικα, γι' αυτό παρέχεται αυτή την ενότητα για να σας βοηθήσει.

Οδηγός Javascript

Οδηγός Javascript
Ένας αναλυτικότερος οδηγός για την Javascript για εκείνους που έχουν προηγούμενη εμπειρία είτε στην Javascript είτε σε κάποια άλλη γλώσσα προγραματισμού.

Μεσαίο επίπεδο

  • αυστηρή ισότητα χρησιμοποιώντας ===
  •  χαλαρή ισότητα χρησιμοποιώντας ==
  • την μέθοδο Object.is()
Εισαγωγή ξανά στην JavaScript
Επισκόπηση για εκείνους που νομίζουν ότι γνωρίζουν σχετικά με την Javascript.
Δόμες δεδομένων της JavaScript
Επισκόπηση των διαθέσιμων δομών δεδομένων στην JavaScript.
Συγκρίσεις ισότητας και ομοιότητας
Η Javascript προσφέρει τρεις διαφορετικές λειτουργίες σύγκρισης αξίας : 

Για προχωρημένους

Κληρονομικότητα και η αλυσίδα των πρωτότυπων
Επεξήγηση της ευρέως παρεξηγημένης και υποτιμημένης κληρονομικότητας που βασίζεται στα πρωτότυπα.
Αυστηρή λειτουργία
Η αυστηρή λειτουργία ορίζει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μεταβλητή πριν την αρχικοποίηση της. Πρόκειται για μια περιορισμένη παραλλαγή του ECMAScript 5 για την ταχύτερη απόδοση και τον ευκολότερο εντοπισμό σφαλμάτων.
JavaScript typed arrays
JavaScript typed arrays provide a mechanism for accessing raw binary data.
Διαχείρηση Μνήμης
Κύκλος ζωής μνήμης και συλλογή απορριμάτων στην JavaScript.
Μοντέλο συγχρονισμού και Βρόγχος Γεγονότων.
Η JavaScript έχει ένα μοντέλο συγχρονισμού βασισμένο σε έναν "βρόγχο (Λούπα) γεγονότος".

Reference

Browse the complete JavaScript reference documentation.

Standard objects
Εξοικιωθείτε με τα standard built-in αντικείμενα Array, Boolean, Date, Error, Function, JSON, Math, Number, Object, RegExp, String, Map, Set, WeakMap , WeakSet, και άλλα.
Expressions and operators
Learn more about the behavior of JavaScript's operators instanceof (en-US), typeof (en-US), new (en-US), this (en-US), the operator precedence, and more.
Statements and declarations
Learn how do-while (en-US), for-in (en-US), for-of (en-US), try-catch (en-US), let (en-US), var (en-US), const (en-US), if-else (en-US), switch (en-US), and more JavaScript statements and keywords work.
Functions
Learn how to work with JavaScript's functions to develop your applications.

Tools & resources

Helpful tools while writing and debugging your JavaScript code.

Firefox Developer Tools
Scratchpad, Web Console, JavaScript Profiler, Debugger, and more.
Firebug
Edit, debug, and monitor CSS, HTML, and JavaScript live in any web page.
JavaScript Shells
A JavaScript shell allows you to quickly test snippets of JavaScript code.
TogetherJS

Collaboration made easy.

Stack Overflow
Stack Overflow questions tagged with "JavaScript".
JavaScript versions and release notes
Browse JavaScript's feature history and implementation status.