MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

JavaScript Guide

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

The Javascript Guide cung cấp cho bạn cách sử dụng JavaScript và đưa ra cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ này.  Nếu muốn bắt đầu ngay với Javascript hay lập trình nói chung, hãy tham khảo các bài viết tại learning area.  Nếu cần thông tin đầy đủ về tính năng của ngôn ngữ này, hãy tham khảo JavaScript reference.

Document Tags and Contributors

Tags: 
 Contributors to this page: MaiDoan, teoli
 Last updated by: MaiDoan,