JavaScript Guide

Tài liệu về JavaScript cung cấp cho bạn cách sử dụng JavaScript và đưa ra cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ này. Nếu muốn bắt đầu ngay với Javascript hay lập trình nói chung, hãy tham khảo các bài viết tại learning area.  Nếu cần thông tin đầy đủ về tính năng của ngôn ngữ này, hãy tham khảo JavaScript reference.