class

Try it

Deklaracja klasy tworzy nową klasę z daną nazwą, używając dziedziczenia opartego na prototypach.

Możesz także zdefiniować klasę, używając wyrażenia class (en-US). W odróżnieniu jednak od wyrażenia class, deklaracja klasy nie pozwala na ponowne zadeklarowanie istniejącej klasy i w takim przypadku zwróci błąd.

Składnia

class nazwa [extends] {
 // ciało klasy
}

Opis

Ciało klasy w deklaracji klasy jest wykonywane w  trybie ścisłym. Konstruktor jest opcjonalny.

Deklaracje klas nie są hoisted (w odróżnieniu od deklaracji funkcji).

Przykłady

Prosta deklaracja klasy

W poniższym przykładzie, najpierw definiujemy klasę o nazwie Polygon, a następnie rozszerzamy ją do klasy Square. Zwróć uwagę na to, że super(), użyte w konstruktorze, może byc użyte jedynie w konstruktorach i musi być wywołane przed użyciem słowa kluczowego this.

class Polygon {
 constructor(height, width) {
  this.name = 'Polygon';
  this.height = height;
  this.width = width;
 }
}

class Square extends Polygon {
 constructor(length) {
  super(length, length);
  this.name = 'Square';
 }
}

Próba podwójnej deklaracji klasy

Próba ponownego zadeklarowania klasy, przy użyciu deklaracji klasy, spowoduje wystąpienie błędu.

class Foo {};
class Foo {}; // Uncaught SyntaxError: Identifier 'Foo' has already been declared

Taki sam błąd jest zwracany, gdy klasa jest zdefiniowana przed użyciem wyrażenia klasy.

var Foo = class {};
class Foo {}; // Uncaught TypeError: Identifier 'Foo' has already been declared

Specyfikacje

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też