undefined

Podsumowanie

Wartość niezdefiniowana.

Property attributes of undefined
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Składnia

undefined

Opis

undefined jest własnością najwyższego rzędu i nie jest przypisana do żadnego obiektu.

Zmienna, której nie przypisano wartości, jest typu undefined. Metoda lub wyrażenie zwraca undefined, jeśli wyliczana zmienna nie posiada wartości.

Można wykorzystać undefined do zbadania, czy dana zmienna ma wartość. W poniższym kodzie zmienna x nie jest zdefiniowana i wyrażenie if ma wartość "prawda" (true).

var x;
if (x === undefined) {
   // polecenia tu umieszczone są wykonywane
} else {
   // polecenia tu umieszczone nie są wykonywane
}

undefined jest także wartością prostą.