encodeURIComponent()

Podsumowanie

Koduje każdy komponent Jednolitego Identyfikatora Zasobu (URI) poprzez zamianę, każdego wystąpienia pewnych znaków jedną, dwoma lub trzema sekwencjami ucieczki reprezentujące kodowanie UTF-8 znaku.

Składnia

encodeURIComponent(str);

Parametry

str
Komponent Jednolitego Identyfikatora Zasobu.

Opis

encodeURIComponent() zamienia wszystkie znaki na sekwencje ucieczki poza znakami: alfabetycznymi, cyframi, - _ . ! ~ * ' ( )

Ze względów bezpieczeństwa, powinieneś wywoływać encodeURIComponent na każdym parametrze podanym przez użytkownika, który będzie podany jako część URI. Na przykład, użytkownik mógł wpisać "Thyme &time=again" dla zmiennej comment. Nie użycie encodeURIComponent na tej zmiennej da comment=Thyme%20&time=again. Zauważ, że znak ampersand (&) i znak równości (= ) oznaczają nową parę kluczy i wartość. Więc, zamiast wysyłać klucz comment równy Thyme &time=again, dostaniesz dwa klucze POST, jeden równy "Thyme" , a drugi (time) równy again.

Zobacz także