Operatory

Operatory

JavaScript posiada następujące typy operatorów. Ten temat opisuje operatory i wartości informacyjne o operatorach pierwszeństwa.

JavaScript posiada po dwa operatory bitowe i unarne. Operator bitowy zwraca dwa argumenty, jeden przed operatorem i jeden za operatorem:

argument1 operator argument2

Na przykład, 3+4 lub x*y. Operator unarny zwraca pojedynczy znak argumentu, znaki te zapisujemy przed lub za operatorem:

operator argument

lub

argument operator

Na przykład, x++ lub ++x.

Uzupełniając, JavaScript posiada potrójny operator, jakim jest operator warunkowy. Potrójny operator zwraca trzy argumenty.

Pierwszeństwo operatorów

Typ operatora Indywidualny operator
przecinek ,
przypisania = += -= *= /= %= <<= >>= >>>= &= ^= |=
warunkowy ?:
logiczne "LUB" ||
logiczne "I" &&
bitowe "LUB" |
bitowe "XOR" ^
bitowe "I" &
porównanie == != === !==
relacji < <= > >= in instanceof
przesunięcie bitowe << >> >>>
dodawanie/odejmowanie + -
mnożenie/dzielenie/modulo * / %
negacja/inkrementacja/dekrementacja ! ~ - + ++ -- typeof void delete
nazwa / tworzenie przykładu () new
pamięci . []

Tabela: Operatory pierwszeństwa