The arguments object

arguments là object giống Array khả truy cập bên trong hàm, chứa các giá trị của đối số truyền vào trong hàm đó.

Ghi chú: Nếu bạn viết mã tương thích cho ES6, thì bạn nên tham khảo rest parameters.

Ghi chú: “Giống Array” tức là arguments có thuộc tính length và đánh chỉ mục từ không (0), nhưng nó không có phương thức dựng sẵn của Array như forEach()map(). Xem §Mô tả để biết thêm chi tiết.

Cú pháp

arguments

Mô tả

Object arguments là biến cục bộ có sẵn cho mọi hàm không phải hàm mũi tên. Bạn có thể tham chiếu tới đối số của một hàm bên trong hàm đó bằng cách sử dụng object arguments. Nó chứa từng đối số mà hàm đó được gọi cùng, với chỉ mục bắt đầu từ 0.

Chẳng hạn, nếu một hàm được truyền vào 3 đối số, bạn có thể truy cập nó theo cách sau:

arguments[0] // đối số thứ nhất
arguments[1] // đối số thứ hai
arguments[2] // đối số thứ ba

Mỗi đối số đều có thể thiết lập hoặc gán lại:

arguments[1] = 'new value';

Object arguments không phải là Array. Nó tương tự nhưng không có thuộc tính của Array ngoài length. Chẳng hạn, nó không có phương thức pop(). Tuy nhiên, nó có thể ép kiểu về Array:

var args = Array.prototype.slice.call(arguments);
// Using an array literal is shorter than above but allocates an empty array
var args = [].slice.call(arguments);

Như có thể làm với mọi object giống-Array, bạn có thể dùng phương thức Array.from() của ES2015 hoặc cú pháp spread để ép kiểu arguments thành Array:

var args = Array.from(arguments);
var args = [...arguments];

Object arguments có ích đối với hàm được truyền nhiều đối số hơn so với khởi tạo ban đầu. Kỹ thuật này có ích với hàm cần được truyền nhiều biến, như là Math.min(). Hàm ví dụ dưới đây chấp nhật mọi xâu ký tự và trả về xâu dài nhất:

function longestString() {
 var longest = '';
 for (var i=0; i < arguments.length; i++) {
  if (arguments[i].length > longest.length) {
   longest = arguments[i];
  }
 }
 return longest;
}

Bạn có thể dùng arguments.length để đếm số lượng đối số được truyền vào khi hàm được gọi. Thay vì thế, nếu bạn muốn đếm số lượng tham số chính quy mà hàm chấp nhận khi khởi tạo, hãy tham khảo thuộc tính length của hàm.

Sử dụng typeof với Arguments

Toán tử typeof trả về 'object' khi dùng với arguments

console.log(typeof arguments); // 'object' 

Kiểu của từng đối số có thể xác định lần lượt bằng cách chỉ đích danh trong object arguments:

console.log(typeof arguments[0]); // trả về kiểu của đối số thứ nhất

Thuộc tính

arguments.callee
Tham chiếu tới hàm đang được thực thi sở hữu arguments.
arguments.caller
Reference to the function that invoked the currently executing function.
arguments.length
Số lượng đối số được truyền vào hàm.
arguments[@@iterator]
Returns a new Array iterator object that contains the values for each index in the arguments.

Ví dụ

Định nghĩa hàm nối xâu ký tự

Ví dụ sau đây định nghĩa một hàm nối các xâu ký tự với nhau. Tham số chính quy mà hàm nhận là một xâu chứa các ký tự ngăn cách các xâu với nhau sau khi được nối.

function myConcat(separator) {
 var args = Array.prototype.slice.call(arguments, 1);
 return args.join(separator);
}

Bạn có thể truyền vào bao nhiêu xâu ký tự tuỳ ý. Giá trị trả về là một xâu chứa tất cả các đối số được truyền vào:

// trả về "red, orange, blue"
myConcat(', ', 'red', 'orange', 'blue');

// trả về "elephant; giraffe; lion; cheetah"
myConcat('; ', 'elephant', 'giraffe', 'lion', 'cheetah');

// trả về "sage. basil. oregano. pepper. parsley"
myConcat('. ', 'sage', 'basil', 'oregano', 'pepper', 'parsley');

Định nghĩa hàm sinh danh sách HTML

Ví dụ sau đây định nghĩa một hàm sinh ra một xâu ký tự chứa các thẻ HTML để tạo thành một danh sách. Tham số chính quy duy nhất mà hàm nhận là một ký tự như "u" nếu danh sách không có thứ tự (đánh dấu chấm), hay "o" nếu danh sách có thứ tự (đánh số). Hàm đó được định nghĩa như sau:

function list(type) {
 var html = '<' + type + 'l><li>';
 var args = Array.prototype.slice.call(arguments, 1);
 html += args.join('</li><li>');
 html += '</li></' + type + 'l>'; // end list

 return html;
}

Bạn có thể truyền bao nhiêu đối số tuỳ ý, và nó sẽ thêm từng đối số vào danh sách có kiểu xác định trước. Chẳng hạn:

var listHTML = list('u', 'One', 'Two', 'Three');

/* listHTML is:
"<ul><li>One</li><li>Two</li><li>Three</li></ul>"
*/

Tham số rest, default và destructured

Object arguments có thể dùng cùng lúc với các tham số như rest, default, và destructured.

function foo(...args) {
 return args;
}
foo(1, 2, 3); // [1,2,3]

Tuy trong strict-mode, tham số rest, default, hoặc destructured parameters không can thiệp vào hành vi của object arguments, nhưng trong non-strict mode vẫn có không ít khác biệt.

Nếu một hàm non-strict không chứa tham số rest, default, hay destructured, thì giá trị trong object arguments thay đổi đồng bộ với giá trị của tham số truyền vào. Hãy xem đoạn mã dưới đây:

function func(a) {
 arguments[0] = 99; // cập nhật arguments[0] cũng cập nhật a
 console.log(a);
}
func(10); // 99

function func(a) {
 a = 99; // cập nhật a cũng cập nhật arguments[0]
 console.log(arguments[0]);
}
func(10); // 99

Khi hàm non-strict chứa tham số rest, default hoặc destructured, thì giá trị trong object arguments không theo dõi giá trị của đối số. Thay vì vậy, chúng ánh xạ đến đối số truyền vào khi hàm được gọi:

function func(a = 55) {
 arguments[0] = 99; // updating arguments[0] does not also update a
 console.log(a);
}
func(10); // 10

function func(a = 55) {
 a = 99; // updating a does not also update arguments[0]
 console.log(arguments[0]);
}
func(10); // 10

// An untracked default parameter
function func(a = 55) {
 console.log(arguments[0]);
}
func(); // undefined

Đặc tả kĩ thuật

Tương thích trình duyệt

BCD tables only load in the browser

Xem thêm