funkcja async

Try it

Deklaracja funkcji async definiuje funkcję asynchroniczną, która zwraca obiekt  AsyncFunction (en-US). Funkcja asynchroniczna to funkcja, która działa asynchroniczne poprzez zdarzenie pętli używając bezwarunkowego Promise do zwrócenia wyniku. Składnia i struktura kodu używanego przy funkcjach asynchronicznych jest jednakże bardziej podobna do znanych ze standardowych funkcji synchronicznych.

Możesz zdefiniować funkcje asynchroniczne również poprzez użycie async function expression (en-US).

Składnia

async function name([param[, param[, ... param]]]) {
  statements
}

Parametry

name
Nazwa funkcji.
param
Nazwa argumentu, który zostanie podany do funkcji.
statements
Wyrażenia stanowiące ciało funkcji.

Wartość zwrotna (return)

Promise, które zostanie rozwiązane z wartością zwróconą przez funkcję asynchroniczną lub odrzucone z nieprzechwyconym wyjątkiem wyrzuconym z funkcji asynchronicznej.

Opis

Funkcja async może zawierać wyrażenie await (en-US), które wstrzymuje wywołanie funkcji asynchronicznej i czeka na przekazaną deklarację Promisei wtedy wznawia wywołanie funkcji async oraz interpretuje jako wartość rozwiązaną.

Pamiętaj, że polecenie await działa wyłącznie wewnątrz funkcji async. Jeśli użyjesz go poza ciałem funkcji async otrzymasz SyntaxError.

Zauważ, że kiedy funkcja async jest wstrzymana, funkcja wywołująca kontynuuje działanie (otrzymując domyślny Promise zwracany przez funkcję async).

Celem funkcji async/await jest uproszczenie działania używając obietnic (promises) synchronicznie oraz by wykonać pewne działania w grupie Promises. Tak, jak Promises są podobne do strukturalnych callbacków, tak async/await jest podobne do kombinacji generatorów i obietnic.

Przykłady

Prosty przykład

var resolveAfter2Seconds = function() {
 console.log("starting slow promise");
 return new Promise(resolve => {
  setTimeout(function() {
   resolve("slow");
   console.log("wolna obietnica została wykonana");
  }, 2000);
 });
};

var resolveAfter1Second = function() {
 console.log("starting fast promise");
 return new Promise(resolve => {
  setTimeout(function() {
   resolve("fast");
   console.log("szybka obietnica została wykonana");
  }, 1000);
 });
};

var sequentialStart = async function() {
 console.log('==START SEKWENCYJNY==');

 // 1. Niemalże natychmiast dochodzi do wywołania
 const slow = await resolveAfter2Seconds();
 console.log(slow); // 2. to zostaje wywołanie 2s po 1.

 const fast = await resolveAfter1Second();
 console.log(fast); // 3. to zostaje wykonane 3s po 1.
}

var concurrentStart = async function() {
 console.log('==RÓWNOCZESNY START z await==');
 const slow = resolveAfter2Seconds(); // licznik startuje od razu
 const fast = resolveAfter1Second(); // licznik startuje od razu

 // 1. Niemalże natychmiast dochodzi do wywołania
 console.log(await slow); // 2. jest wywołane 2s po 1.
 console.log(await fast); // 3. jest wywołane 2s po 1., natychmiast po 2., podczas gdy szybka jest już wykonana
}

var concurrentPromise = function() {
 console.log('==RÓWNOCZESNY START z Promise.all==');
 return Promise.all([resolveAfter2Seconds(), resolveAfter1Second()]).then((messages) => {
  console.log(messages[0]); // wolne
  console.log(messages[1]); // szybkie
 });
}

var parallel = async function() {
 console.log('==RÓWNOLEGLE z await Promise.all==');

 // Równolegle startują dwa zadania i czekamy na zakończenie działania obu
 await Promise.all([
   (async()=>console.log(await resolveAfter2Seconds()))(),
   (async()=>console.log(await resolveAfter1Second()))()
 ]);
}

// This function does not handle errors. See warning below!
var parallelPromise = function() {
 console.log('==PARALLEL with Promise.then==');
 resolveAfter2Seconds().then((message)=>console.log(message));
 resolveAfter1Second().then((message)=>console.log(message));
}

sequentialStart(); // after 2 seconds, logs "slow", then after 1 more second, "fast"

// wait above to finish
setTimeout(concurrentStart, 4000); // after 2 seconds, logs "slow" and then "fast"

// wait again
setTimeout(concurrentPromise, 7000); // same as concurrentStart

// wait again
setTimeout(parallel, 10000); // truly parallel: after 1 second, logs "fast", then after 1 more second, "slow"

// wait again
setTimeout(parallelPromise, 13000); // same as parallel

await and parallelism: In sequentialStart, execution suspends 2 seconds for the first await, and then again another 1 second for the second await. The second timer is not created until the first has already fired. The code finishes after 3 seconds.

In concurrentStart, both timers are created and then awaited. The timers are running concurrently, which means the code finishes in 2 rather than 3 seconds, i.e. the slowest timer.
However the await calls are still running in series, which means the second await will wait for the first one to finish. In this case, this leads to the processing of the result of the fastest timer to be performed after the slowest.

If you wish to fully perform two or more jobs in parallel, you must use await Promise.all([job1(), job2()]) as shown in the parallel example.

async/await vs Promise#then and error handling: Most async functions can also be written as regular functions using Promises. However async functions are a little bit less error-prone when it comes to error handling.

Both concurrentStart and concurrentPromise are functionally equivalent.
In concurrentStart, if either of the awaited calls fail, the exception will be automatically caught, the async function execution interrupted, and the Error propagated to the caller through the implicit return Promise.
For the same to happen in the Promise case, the function must take care of returning a Promise which captures the completion of the function. In concurrentPromise that means returning the promise from Promise.all([]).then(). As a matter of fact, a previous version of this example forgot to do this!

It is however still possible for async functions to mistakenly swallow errors.
Take for example the parallel async function. If it didn't await (or return) the result of the Promise.all([]) call, any Error would not have been propagated.
While the parallelPromise example seem simple, it does not handle errors at all! Doing so would require a similar return Promise.all([]).

Rewriting a promise chain with an async function

An API that returns a Promise will result in a promise chain, and it splits the function into many parts. Consider the following code:

function getProcessedData(url) {
 return downloadData(url) // returns a promise
  .catch(e => {
   return downloadFallbackData(url); // returns a promise
  })
  .then(v => {
   return processDataInWorker(v); // returns a promise
  });
}

it can be rewritten with a single async function as follows:

async function getProcessedData(url) {
 let v;
 try {
  v = await downloadData(url);
 } catch(e) {
  v = await downloadFallbackData(url);
 }
 return processDataInWorker(v);
}

Note that in the above example, there is no await statement on the return statement, because the return value of an async function is implicitly wrapped in Promise.resolve (en-US).

return await promiseValue; vs. return promiseValue;: The implicit wrapping of return values in Promise.resolve (en-US) does not imply that return await promiseValue; is functionally equivalent to return promiseValue;

Consider the following rewrite of the above code that returns null if processDataInWorker were to reject with an error:

async function getProcessedData(url) {
 let v;
 try {
  v = await downloadData(url);
 } catch(e) {
  v = await downloadFallbackData(url);
 }
 try {
  return await processDataInWorker(v); // Note the `return await` vs. just `return`
 } catch (e) {
  return null;
 }
}

Having simply written return processDataInWorker(v); would have caused the Promise returned by the function to reject instead of resolving to null in the case where processDataInWorker(v) rejects. This highlights the subtle difference between return foo; and return await foo; which is that return foo; will immediately return foo and never throw even if foo is a promise and rejects whereas return await foo; will wait for foo to resolve or reject if it's a promise and will throw before returning if it rejects.

Specifications

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

See also