empty

Try it

Puste wyrażenie jest używane do podania braku wyrażenia tam, gdzie składnia JavaScript wymaga jakiejkolwiek instrukcji.

Składnia

;

Opis

Puste wyrażenie jest zapisywane jako średnik, wskazujący na to, że żadna instrukcja nie będzie wykonana, nawet jeśli składnia JavaScript wymaga jakiejkolwiek operacji.

Przeciwna zachowanie, kiedy potrzebne jest użycie kilku wyrażeń tam, gdzie JavaScript pozwala tylko na jedno, jest możliwe dzięki blokom instrukcji, które łączą kilka wyrażeń w jedno.

Przykłady

Pusta pętla

Puste wyrażenie jest czasem używane w pętlach. Poniższy przykład prrzedstawia ciało pustej pętli:

let arr = [1, 2, 3];

// Nadaj wszystkim elementom tablicy wartość 0
for (let i = 0; i < arr.length; arr[i++] = 0) /* puste wyrażenie */ ;

console.log(arr);
// [0, 0, 0]

Nieumyślne użycie

Dobrym pomysłem jest dodanie komentarza do umyślnego użycia pustego wyrażenia, ponieważ nieoczywistym może się okazać rozróżnienie takiej instrukcji od zwykłego średnika.

W poniższym przykładzie użycie pustego wyrażenia prawdopodobnie nie jest umyślne:

if (condition);       // Uwaga, ten "if" nic nie robi!
   killTheUniverse()  // To polecenie będzie zawsze wykonane!!!

W kolejnym przykładzie użyta jest instrukcja warunkowa if...else bez nawiasów klamrowych ({}).

Jeśli wartość zmiennej trzy jest równa true, nic się nie stanie, zmienna cztery nie ma znaczenia, również funkcja odpalRakietę w przypadku else nie będzie wykonana.

if (jeden)
  wykonajJeden();
else if (dwa)
  wykonajDwa();
else if (trzy)
  ; // puste wyrażenie
else if (cztery)
  wykonajCztery();
else
  odpalRakietę();

Specyfikacje

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też