super

Słowo kluczowe super jest wykorzystywane do udostępniania i korzystania z funkcji klasy po której nasz obiekt dziedziczy.

Wyrażenia super.prop i super[expr] są poprawne w każdej definicji metody zarówno w klasach i literałach obiektowych.

Składnia

super([arguments]); // wywołuje konstruktor klasy rodzica
super.functionOnParent([arguments]);

Opis

W przypadku użycia w konstruktorze, słowo kluczowe super pojawia się samodzielnie i musi zostać użyte przed użyciem słowa kluczowego this . Słowo kluczowe super  można również wykorzystać do wywoływania funkcji które nasz obiekt odziedziczył po swoim rodzicu.

Przykład

Użycie super w klasach

Poniższy snippet został pobrany z próbki klasy (live demo). W tym przykładzie, super() jest wywoływane w celu uniknięcia powielania tych części konstruktora, które są wspólne zarówno dla Rectangle (trójkąta) jak i Square (kwadratu).

class Rectangle {
 constructor(height, width) {
  this.name = 'Rectangle';
  this.height = height;
  this.width = width;
 }
 sayName() {
  console.log('Hi, I am a ', this.name + '.');
 }
 get area() {
  return this.height * this.width;
 }
 set area(value) {
  this._area = value;
 }
}

class Square extends Rectangle {
 constructor(length) {
  this.height; // ReferenceError, super needs to be called first!

  // Wywołanie konstruktora klasy nadrzędnej
  // określenie szerokości i wysokości prostokąta
  super(length, length);
  // Uwaga: W pochodnych klasach, super() musi być wywołane wcześniej niż
  // pierwsze użycie 'this'. W przeciwnym wypadku pojawi się błąd odniesienia.
  this.name = 'Square';
 }
}

Super-wywołanie metod statycznych

Za pomocą super jesteś w stanie także wywołać metody statyczne.

class Rectangle {
 constructor() {}
 static logNbSides() {
  return 'I have 4 sides';
 }
}

class Square extends Rectangle {
 constructor() {}
 static logDescription() {
  return super.logNbSides() + ' which are all equal';
 }
}
Square.logDescription(); // 'I have 4 sides which are all equal'

Usuwanie właściwości z super wyrzuci błąd

Nie możesz użyć operatora usuwania oraz super.prop bądź super[expr] w celu usunięcia właściwości klasy rodzica ponieważ zostanie zwrócony błąd ReferenceError.

class Base {
 constructor() {}
 foo() {}
}
class Derived extends Base {
 constructor() {}
 delete() {
  delete super.foo; // to jest niepoprawnie
 }
}

new Derived().delete(); // ReferenceError: invalid delete involving 'super'. 

super.prop nie może nadpisać właściwości typu non-writable 

Definiując właściwości non-writable (niezapisywalne) np. Object.defineProperty (en-US), pamiętaj, że super nie może nadpisać takiej wartości.

class X {
 constructor() {
  Object.defineProperty(this, 'prop', {
   configurable: true,
   writable: false,
   value: 1
  });
 }
}

class Y extends X {
 constructor() {
  super();
 }
 foo() {
  super.prop = 2;  // Nie można nadpisać wartości
 }
}

var y = new Y();
y.foo(); // TypeError: "prop" is read-only
console.log(y.prop); // 1

Używanie super.prop w literałach obiektowych

super może być także wykorzystane inicjalizatorze / literale obiektu.

W tym przykładzie dwa obiekty definiują swoją metodę. W drugim obiekcie, super wywołuje metodę obiektu pierwszego. To działa dzięki Object.setPrototypeOf() (en-US) z czym jesteśmy w stanie ustawić prototyp obiektu obj2 na obj1, tak aby super było w stanie znaleźć metodę method1 w obiekcie obj1.

var obj1 = {
 method1() {
  console.log('method 1');
 }
}

var obj2 = {
 method2() {
  super.method1();
 }
}

Object.setPrototypeOf(obj2, obj1);
obj2.method2(); // wypisze "method 1"

Specyfikacje

Kompatybilność

BCD tables only load in the browser

Zobacz też