Parametry domyślne

Try it

Domyślne parametry funkcji pozwalają na inicjalizację nazwanych parametrów wartościami domyślnymi tam, gdzie nie została podana żadna wartość lub jako wartość podano undefined.

Składnia

function [nazwa]([parametr1[ = domyślnaWartość1 ][, ..., parametrN[ = domyślnaWartośćN ]]]) {
  ciało funkcji
}

Opis

W języku JavaScript domyślną wartością parametrów funkcji jest undefined. Często jednak dobrze jest ustawić inną wartość domyślną – wówczas parametry domyślne okazują się pomocne.

W przeszłości, ogólną strategią na ustawianie domyślnych wartości było sprawdzanie parametrów w ciele funkcji – w sytuacji, w których były one równe undefined, przypisywano im konkretne wartości.

W następującym przykładzie, jeśli żadna wartość nie jest podana jako b, kiedy wywoływana jest funkcja pomnóż, wartość b powinna być równa undefined – wówczas funkcja powinna zwrócić NaN jako wynik operacji a * b.

function pomnóż(a, b) {
 return a * b;
}

pomnóż(5, 2); // 10
pomnóż(5);  // NaN !

Aby się przed tym uchronić, należy użyć czegoś takiego, jak w drugiej linijce, gdzie wartość b jest ustawiana na 1, jeśli funkcja pomnóż jest wywoływana tylko z jednym argumentem.

function pomnóż(a, b) {
 b = (typeof b !== 'undefined') ? b : 1;
 return a * b;
}

pomnóż(5, 2); // 10
pomnóż(5);  // 5

Dzięki parametrom domyślnym w ES2015, tego rodzaju sprawdzanie wartości parametrów w ciele funkcji nie jest już konieczne. Można teraz przypisać 1 jako domyślną wartość w nagłówku funkcji:

function pomnóż(a, b = 1) {
 return a * b;
}

pomnóż(5, 2); // 10
pomnóż(5);  // 5

Przykłady

Przekazywanie undefined kontra inne puste wartości

W drugim wywołaniu funkcji w tym przykłądzie, nawet jeśli jako pierwszy argument wprost podany undefined (jednak nie null lub inne puste wartości), wartością argumentu num dalej będzie wartość domyślna.

function test(num = 1) {
 console.log(typeof num);
}

test();     // 'number' (num jest ustawiany na 1)
test(undefined); // 'number' (num również jest ustawiany na 1)

// test z innymi "pustymi" wartościami:
test('');    // 'string' (num jest ustawiany na '')
test(null);   // 'object' (num jest ustawiany na null)

Ewaluacja w czasie wykonania

Domyślne argumenty są przypisywane w czasie wykonania, a więc w odróżnieniu od np. Pythona, nowy obiekt jest tworzony przy każdym wywołaniu funkcji.

function append(wartość, tablica = []) {
 array.push(wartość);
 return tablica;
}

append(1); //[1]
append(2); //[2], nie [1, 2]

Dotyczy to również funkcji i zmiennych:

function callSomething(thing = something()) {
 return thing;
}

let numberOfTimesCalled = 0;
function something() {
 numberOfTimesCalled += 1;
 return numberOfTimesCalled;
}

callSomething(); // 1
callSomething(); // 2

Domyślne parametry są dostępne dla późniejszych domyślnych parametrów

Parametry zdefiniowane wcześniej (bardziej na lewo na liście parametrów), są dostępne dla domyślnych parametrów definiowanych później:

function pozdrów(imię, pozdrowienie, wiadomość = pozdrowienie + ' ' + imię) {
  return [imię, pozdrowienie, wiadomość];
}

pozdrów('Dawid', 'Cześć'); // ["Dawid", "Cześć", "Cześć Dawid"]
pozdrów('Dawid', 'Cześć', 'Wszystkiego najlepszego!'); // ["Dawid", "Cześć", "Wszystkiego najlepszego!"]

Ta funkcjonalność może być przybliżona w ten sposób, pokazujący, jak wiele przypadków brzegowych może być obsłużonych:

function go() {
 return ':P';
}

function withDefaults(a, b = 5, c = b, d = go(), e = this,
           f = arguments, g = this.value) {
 return [a, b, c, d, e, f, g];
}

function withoutDefaults(a, b, c, d, e, f, g) {
 switch (arguments.length) {
  case 0:
   a;
  case 1:
   b = 5;
  case 2:
   c = b;
  case 3:
   d = go();
  case 4:
   e = this;
  case 5:
   f = arguments;
  case 6:
   g = this.value;
  default:
 }
 return [a, b, c, d, e, f, g];
}

withDefaults.call({value: '=^_^='});
// [undefined, 5, 5, ":P", {value:"=^_^="}, arguments, "=^_^="]

withoutDefaults.call({value: '=^_^='});
// [undefined, 5, 5, ":P", {value:"=^_^="}, arguments, "=^_^="]

Funkcje definiowane w ciele funkcji

Wprowadzone w Gecko 33 (Firefox 33 / Thunderbird 33 / SeaMonkey 2.30). Funkcje deklarowane w ciele funkcji nie mogą być używane jako wartości domyślne w tej samej funkcji. Przy takiej próbie, wyrzucany jest jest ReferenceError. Parametr domyślny zawsze wykonywany jest jako pierwszy, a więc deklaracje w ciele funkcji są ewaluowane później.

// Nie działa! Wyrzuca ReferenceError.
function f(a = go()) {
 function go() { return ':P'; }
}

Parametry bez wartości domyślnych po parametrach domyślnych

Przed Gecko 26 (Firefox 26 / Thunderbird 26 / SeaMonkey 2.23 / Firefox OS 1.2), poniższy kod zwracał SyntaxError. Zostało to naprawione w błąd 777060. Wartości parametrów dalej są ustawiane w kolejności od lewej do prawej, nadpisując domyślne parametry, nawet jeśli występują potem parametry bez wartości domyślnych.

function f(x = 1, y) {
 return [x, y];
}

f(); // [1, undefined]
f(2); // [2, undefined]

Parametr destrukturyzowany z przypisaniem domyślnej wartości

Możesz też użyć przypisania domyślnej wartości z notacją parametru destruktyryzowanego:

function f([x, y] = [1, 2], {z: z} = {z: 3}) {
 return x + y + z;
}

f(); // 6

Specyfikacje

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też