Funkcje strzałkowe

Funkcja strzałkowa ma krótszą składnię niż zwykłe wyrażenie funkcji oraz nie posiada własnego this, argumentów, super, tudzież właściwości new.target. Taki sposób wyrażenia funkcji najlepiej wykorzystać przy tworzeniu funkcji bez metod, ponadto nie mogą zostać one użyte jako konstruktory.

Składnia

Składnia podstawowa

(param1, param2, …, paramN) => { statements }
(param1, param2, …, paramN) => expression
// inaczej mówiąc: (param1, param2, …, paramN) => { return expression; }

// Nawiasy są opcjonalne jeżeli występuje wyłącznie jedna nazwa parametru:
(singleParam) => { statements }
singleParam => { statements }
singleParam => expression


// Lista parametrów dla funkcji bez parametrów powinna być zapisana przy użyciu pustego nawiasu.
() => { statements }

Zaawansowana składnia

// Otoczenie ciała funkcji nawiasami pozwoli zwrócić tzw. object literal expression:
params => ({foo: bar})

// Parametry Rest (Rest parameters) i domyślne (default parameters) są wspierane
(param1, param2, ...rest) => { statements }
(param1 = defaultValue1, param2, …, paramN = defaultValueN) => { statements }

// Destrukturyzacja (Destructuring) w ramach listy parametrów jest również wspierana
let f = ([a, b] = [1, 2], {x: c} = {x: a + b}) => a + b + c;
f();
// 6

Opis

Zobacz również "ES6 In Depth: Arrow functions" na hacks.mozilla.org.

Dwa czynniki, które wpłynęły na wprowadzenie funkcji strzałkowych: krótszy zapis funkcji i brak wiązania this.

Krótsze funkcje

var materials = [
 'Hydrogen',
 'Helium',
 'Lithium',
 'Beryllium'
];

materials.map(function(material) {
 return material.length;
}); // [8, 6, 7, 9]

materials.map((material) => {
 return material.length;
}); // [8, 6, 7, 9]

materials.map(material => material.length); // [8, 6, 7, 9]

materials.map(({ length }) => length); // [8, 6, 7, 9]

Brak oddzielnego this

Przed wprowadzeniem funkcji strzałkowych każda nowa funkcja deniniowała swoją własną wartość this (nowy obiekt w przypadku konstruktora, undefined w wywołaniach funkcji strict mode, obiekt bazowy jeśli funkcja jest wywoływana jako "metoda obiektowa", itp.). Okazało się to niekorzystne przy obiektowym stylu programowania.

function Person() {
 // Konstruktor Person() definiuje `this` jako instancję samego siebie.
 this.age = 0;

 setInterval(function growUp() {
  // Bez trybu non-strict, funkcja growUp() definuje `this`
  // jako obiekt globalny, który jest inny od `this`
  // zdefiniowanego przez konstruktor Person().
  this.age++;
 }, 1000);
}

var p = new Person();

W ECMAScript 3/5, problem z this można było rozwiązać przez przydzielenie wartości this do zmiennej, która wygląda bardzo podobnie.

function Person() {
 var that = this;
 that.age = 0;

 setInterval(function growUp() {
  // The callback refers to the `that` variable of which
  // the value is the expected object.
  that.age++;
 }, 1000);
}

Można było również stworzyć funkcję bound, co pozwoliło nadać wstępnie przypisaną wartość this do powiązanej funkcji docelowej (funkcja growUp() w przykładzie powyżej).

Funkcja strzałkowa nie posiada własnego this; używana jest wartość this kontekstu wykonania. W związku z tym, w poniższym kodzie, this użyty w funkcji, który jest przekazywany do setInterval, ma taką samą wartość jak this w funkcji otaczającej:

function Person(){
 this.age = 0;

 setInterval(() => {
  this.age++; // własność |this| właściwie odnosi się do obiektu Person()
 }, 1000);
}

var p = new Person();

Relation with strict mode

Given that this comes from the surrounding lexical context, strict mode rules with regard to this are ignored.

var f = () => { 'use strict'; return this; };
f() === window; // or the global object

All other strict mode rules apply normally.

Invoked through call or apply

Since arrow functions do not have their own this, the methods call() or apply() can only pass in parameters. thisArg is ignored.

var adder = {
 base: 1,

 add: function(a) {
  var f = v => v + this.base;
  return f(a);
 },

 addThruCall: function(a) {
  var f = v => v + this.base;
  var b = {
   base: 2
  };

  return f.call(b, a);
 }
};

console.log(adder.add(1));     // This would log to 2
console.log(adder.addThruCall(1)); // This would log to 2 still

No binding of arguments

Arrow functions do not have their own arguments object. Thus, in this example, arguments is simply a reference to the the arguments of the enclosing scope:

var arguments = [1, 2, 3];
var arr = () => arguments[0];

arr(); // 1

function foo(n) {
 var f = () => arguments[0] + n; // foo's implicit arguments binding. arguments[0] is n
 return f(10);
}

foo(1); // 2

In most cases, using rest parameters is a good alternative to using an arguments object.

function foo(n) {
 var f = (...args) => args[0] + n;
 return f(10);
}

foo(1); // 11

Arrow functions used as methods

As stated previously, arrow function expressions are best suited for non-method functions. Let's see what happens when we try to use them as methods:

'use strict';
var obj = {
 i: 10,
 b: () => console.log(this.i, this),
 c: function() {
  console.log(this.i, this);
 }
}
obj.b(); // prints undefined, Window {...} (or the global object)
obj.c(); // prints 10, Object {...}

Arrow functions do not have their own this. Another example involving Object.defineProperty() (en-US):

'use strict';
var obj = {
 a: 10
};

Object.defineProperty(obj, 'b', {
 get: () => {
  console.log(this.a, typeof this.a, this);
  return this.a + 10; // represents global object 'Window', therefore 'this.a' returns 'undefined'
 }
});

Use of the new operator

Arrow functions cannot be used as constructors and will throw an error when used with new.

var Foo = () => {};
var foo = new Foo(); // TypeError: Foo is not a constructor

Use of prototype property

Arrow functions do not have a prototype property.

var Foo = () => {};
console.log(Foo.prototype); // undefined

Use of the yield keyword

The yield keyword may not be used in an arrow function's body (except when permitted within functions further nested within it). As a consequence, arrow functions cannot be used as generators.

Function body

Arrow functions can have either a "concise body" or the usual "block body".

In a concise body, only an expression is specified, which becomes the explicit return value. In a block body, you must use an explicit return statement.

var func = x => x * x;
// concise body syntax, implied "return"

var func = (x, y) => { return x + y; };
// with block body, explicit "return" needed

Returning object literals

Keep in mind that returning object literals using the concise body syntax params => {object:literal} will not work as expected.

var func = () => { foo: 1 };
// Calling func() returns undefined!

var func = () => { foo: function() {} };
// SyntaxError: function statement requires a name

This is because the code inside braces ({}) is parsed as a sequence of statements (i.e. foo is treated like a label, not a key in an object literal).

Remember to wrap the object literal in parentheses.

var func = () => ({foo: 1});

Line breaks

An arrow function cannot contain a line break between its parameters and its arrow.

var func = ()
      => 1;
// SyntaxError: expected expression, got '=>'

Parsing order

Although the arrow in an arrow function is not an operator, arrow functions have special parsing rules that interact differently with operator precedence compared to regular functions.

let callback;

callback = callback || function() {}; // ok

callback = callback || () => {};
// SyntaxError: invalid arrow-function arguments

callback = callback || (() => {});  // ok

More examples

// An empty arrow function returns undefined
let empty = () => {};

(() => 'foobar')();
// Returns "foobar"
// (this is an Immediately Invoked Function Expression
// see 'IIFE' in glossary)

var simple = a => a > 15 ? 15 : a;
simple(16); // 15
simple(10); // 10

let max = (a, b) => a > b ? a : b;

// Easy array filtering, mapping, ...

var arr = [5, 6, 13, 0, 1, 18, 23];

var sum = arr.reduce((a, b) => a + b);
// 66

var even = arr.filter(v => v % 2 == 0);
// [6, 0, 18]

var double = arr.map(v => v * 2);
// [10, 12, 26, 0, 2, 36, 46]

// More concise promise chains
promise.then(a => {
 // ...
}).then(b => {
 // ...
});

// Parameterless arrow functions that are visually easier to parse
setTimeout( () => {
 console.log('I happen sooner');
 setTimeout( () => {
  // deeper code
  console.log('I happen later');
 }, 1);
}, 1);

Specifications

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

See also