Sobre aquesta referència

La referència de JavaScript serveix com a repositori de coneixement del llenguatge. Hom trobarà aquí el llenguatge descrit en detall. Durant el transcurs d'escriure codi en JavaScript, aquestes pàgines seran de gran ajut com a referència (d'aquí el títol). Si el que es pretén és aprendre JavaScript, o el que es necessita ajuda a l'hora d'entendre algunes de les seves capacitats o característiques, trobarà la informació que buaca a la guia de JavaScript.

El llenguatge de programació JavaScript està pensat per a ser utilitzat sota un entorn més gran, ja sigui un navegador web, scripts de servidor o quelcom similar. Aquesta referència intenta majoriariament ser agnòstica quant a l'entorn i no per tant no està adreçada únicament a un entorn donat pel navegador web.

On trobar informació sobre JavaScript

La documentació de les característiques bàsiques de Javascript (ECMAScript pur, majoritàriament) inclou el següent:

Si s'és nou quant a JavaScript, es recomana començar per la guia. Un cop assolits els fonaments, la referència esdevindrà útil per obtindre més detalls sobre objectes individuals i construccions del llenguatge.

Estructura de la referència

La referència de JavaScript es composa dels següents capítols:

Objectes bàsics estandard
Aquest capítol documenta tots els objectes standard proporcionats per JavaScript, així com els seus mètodes i propietats.
Sentències i declaracions
Una aplicació en JavaScript consisteix en un conjunt de sentències amb una sintaxi adequada. Una sola sentència pot ocupar més d'una línia. Tanmateix múltimples sentències poden aparèixer en una única línia si estan separades per un punt i coma (;).
Funcions
Capítol dedicat a les funcions en JavaScript.
Històric de versions
Aquest capítol mostra les diferències entre les diferents versions de JavaScript.

Més pàgines de referència