Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

Message

RangeError: invalid date (Edge)
RangeError: invalid date (Firefox)
RangeError: invalid time value (Chrome)
RangeError: Provided date is not in valid range (Chrome)

Error type

RangeError

What went wrong?

A string leading to an invalid date has been provided to Date or Date.parse().

Examples

Invalid cases

Unrecognizable strings or dates containing illegal element values in ISO formatted strings usually return NaN. However, depending on the implementation, non–conforming ISO format strings, may also throw RangeError: invalid date, like the following cases in Firefox:

new Date('foo-bar 2014');
new Date('2014-25-23').toISOString();
new Date('foo-bar 2014').toString();

This, however, returns NaN in Firefox:

Date.parse('foo-bar 2014'); // NaN

For more details, see the Date.parse() documentation.

Valid cases

new Date('05 October 2011 14:48 UTC');
new Date(1317826080); // Unix Time Stamp for 05 October 2011 14:48:00 UTC

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, jmn05, PatrickKettner, fscholz
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,