Operator new

Try it

Operator new tworzy nową instancję typu obiektu zdenifiowanego przez użytkownika lub instancję wbudowanego typu obiektu, który posiada konstruktor.

Składnia

new constructor[([arguments])]

Parametry

constructor
Klasa bądź funkcja, która definiuje typ obiektu instancji.
arguments
Lista wartości z którymi zostanie wywołany constructor.

Opis

Tworzenie obiektu przez zdefiniowanego przez użytkownika przebiega w dwóch krokach:

 1. Zdefiniowanie typu obiektu poprzez napisanie funkcji.
 2. Tworzenie jego instancji przy użyciu słowa kluczowego new.

Aby zdefiniować typ obiektu, stwórz funkcję dla tego typu, która określa jego nazwę i właściwości. Obiekt może mieć właściwość, której wartością jest on sam lub inny obiekt. Spójrz na przykłady poniżej

Kiedy wykonywaniy jest kod new Foo(...), dzieją się następujące rzeczy:

 1. Tworzeny jest nowy obiekt, dzidziczący po Foo.prototype.
 2. Wywoływany jest konstruktor Foo z określonymi argumentami, a kontekst this zostaje przypisany do nowo utworzonego obiektu. new Foo jest równoznaczne z new Foo(), tzn. w przypadku gdy lista argumentów jst nieokreślona, Foo jest wywoływane bez argumentów.
 3. Obiekt zwrócony przez konstruktor staje się wynikiem całego wyrażenia new. Jeżeli konstruktor nie zwraca obiektu, obiekt stworzony w kroku 1 jest używany zamiast niego. (Zwykle kontruktory nie zwracają żadnej wartości, ale mogą tak czynić jeśli chcą nadpiać normalny proces tworzenia obiektu.)

Zawsze można dodać właściwość do wcześniej stworzonego obiektu. Na przykład, wyrażenie car1.color = "black" dodaje właściwość color do car1, przypisuje mu wartość "black". Jednakże, nie wpływa to w żaden sposób na inne obiekty. Aby dodać właściwość do wszystkich obiektów tego samego typu, trzeba dodać tę właściwość do definicji typu obiektu Car.

Można dodać wspólną właściwość do wcześniej zdefiniowanego typu obiektu korzystając z właściwości Function.prototype. Definiuje ona wspólną właściwość dla wszystkich obiektów tego typu, a nie charakterystyczną dla instancji typu obiektu. Następujący kod dodaje właściwość color o wartości null do wszystkich obiektów typu Car, a następnie znienia tę wartość tylko w obiekcie car1 na łańcuch "black" . Po więcej informacji, zobacz prototype.

function Car() {}
car1 = new Car();

console.log(car1.color);  // undefined

Car.prototype.color = null;
console.log(car1.color);  // null

car1.color = 'black';
console.log(car1.color);  // black

Przykłady

Typ obiektu i jego instancja

Przypuśćmy, że chcesz stworzyś typ obiektu dla aut. Chcesz, żeby był nazwany car i by miał właściwości makemodel i year. Żeby to osiągnąć należy stworzyć następującą funkcję:

function Car(make, model, year) {
 this.make = make;
 this.model = model;
 this.year = year;
}

Teraz można stworzyć obiekt mycar:

var mycar = new Car('Eagle', 'Talon TSi', 1993);

Powyższy kod deklaruje zmienną mycar i przypisuje do niej określone właściwości. Wartość mycar.make to łańcuch "Eagle", mycar.year to liczba 1993 itd.

Można stworzyć nieograniczoną ilość obiektów Car poprzez słowo kluczowe new. Na przykład:

var kenscar = new Car('Nissan', '300ZX', 1992);

Właściwość obiektu, będąca innym obiektem

Przypuśćmy, że definiujemy typ obiektu Person jak poniżej:

function Person(name, age, sex) {
 this.name = name;
 this.age = age;
 this.sex = sex;
}

A następnie tworzymy dwa obiekty Person:

var rand = new Person('Rand McNally', 33, 'M');
var ken = new Person('Ken Jones', 39, 'M');

Teraz możemy przepisać definicję Car tak, by zawierała właściwość owner, która przyjmuje obiekt:

function Car(make, model, year, owner) {
 this.make = make;
 this.model = model;
 this.year = year;
 this.owner = owner;
}

Aby utworzyć nowe obiekty, należy napisać:

var car1 = new Car('Eagle', 'Talon TSi', 1993, rand);
var car2 = new Car('Nissan', '300ZX', 1992, ken);

Zamiast przekazywania wartości liczbowych lub łańcuchów znaków, w powyższym przykładzie przekazywane są obiekty: rand oraz ken. Aby uzyskać imię właściciela samochodu car2, należy napisać:

car2.owner.name

Specyfikacje

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też