SyntaxError: missing ) after argument list

Wyjątek JavaScript  „missing ) after argument list” (brakujący „)” po liście argumentów) występuje, gdy pojawia się błąd przy próbie wywołania funkcji. Może być on spowodowany literówką, brakującym operatorem lubciągiem znaków, w którym nie został zastosowany znak ucieczki tam, gdzie był potrzebny.

Wiadomość

SyntaxError: Expected ')' (Edge)
SyntaxError: missing ) after argument list (Firefox)

Rodzaj błędu

Co poszło nie tak?

Wystąpił błąd w wywołaniu funkcji. Powodem może być na przykład literówka, brakujący operator lub brak znaku ucieczki w ciągu znaków, gdy zastosowanie go było potrzebne.

Przykłady

Ponieważ brakuje operatora + przy próbie połączenia ciągów znaków, JavaScript oczekuje, że jedynym argumentem funkcji log będzie "PI: ", a zatem że nastąpi po nim nawias zamykający.

console.log('PI: ' Math.PI);
// SyntaxError: missing ) after argument list

Można naprawić wywołanie funkcji log poprzez dodanie brakującego operatora +:

console.log('PI: ' + Math.PI);
// "PI: 3.141592653589793"

Niedokończone ciągi znaków

console.log('"Java" + "Script" = \"' + 'Java' + 'Script\");
// SyntaxError: missing ) after argument list

W powyższym przypadku JavaScript sądzi, że chciałeś użyć ); jako fragmentu ciągu znaków (string) i ignoruje to, ponieważ nie wie, że ); miało zakończyć wywołanie funkcji console.log. Aby naprawić ten problem, należy dodać znak ' na końcu ciągu znaków, po fragmencie 'Script\":

console.log('"Java" + "Script" = \"' + 'Java' + 'Script\"');
// '"Java" + "Script" = "JavaScript"'

Zobacz też