Arrow functions

Функционалният израз със стрелка има по-кратък синтаксис, отколкото стандартното дефиниране на функция и няма свой собствен this, arguments, super, или new.target. Тези функции не са подходящи за изполване като метод функции(methods) и не могат да бъдат използвани като конструктори.

Синтаксис

Основен синтаксис

(param1, param2, …, paramN) => { statements }
(param1, param2, …, paramN) => expression
// равнозначно на: => { return expression; }

// Скобите не са задължителни, когато има само един входен параметър:
(singleParam) => { statements }
singleParam => { statements }

// Списъка с аргументи за функции без аргументи трябва да бъде написан, като се използват скоби.
() => { statements }

Напреднал синтаксис

// Резултата може да бъде ограден в скоби за да бъде върнат под формата на обект(object literal expression):
params => ({foo: bar})

// Поддържат се Rest оператора и параметри по подразбиране
(param1, param2, ...rest) => { statements }
(param1 = defaultValue1, param2, …, paramN = defaultValueN) => {
statements }

// Деструктуриране на списъка с входни аргументи също се поддържа
var f = ([a, b] = [1, 2], {x: c} = {x: a + b}) => a + b + c;
f(); // 6

Описание

Вижте също "ES6 In Depth: Arrow functions" on hacks.mozilla.org.

Два фактора повлияха за въвеждането на функциите със стрелка: по-къси функции и липсата на ключовата дума this.

По-кракти функции

var elements = [
 'Hydrogen',
 'Helium',
 'Lithium',
 'Beryllium'
];

elements.map(function(element) {
 return element.length;
}); // извикването на описания код ще върне следния масив: [8, 6, 7, 9]

// Горе описаната функция може да бъде написана и като функция със стрелка по следния начин
elements.map((element) => {
 return element.length;
}); // [8, 6, 7, 9]

// Когато има само един входен параметър можем да премахнем скобите:
elements.map(element => {
 return element.length;
}); // [8, 6, 7, 9]

// Когато единственото нещо в функцията е връщане на резултат, можем да премахнем `return`
// и също така да премахнем скобите
elements.map(element => element.length); // [8, 6, 7, 9]

// In this case, because we only need the length property, we can use destructing parameter:
// Notice that the string `"length"` corrosponds to the property we want to get whereas the
// obviously non-special `lengthFooBArX` is just the name of a variable which can be changed
// to any valid variable name you want
elements.map(({ "length": lengthFooBArX }) => lengthFooBArX); // [8, 6, 7, 9]

// This destructing parameter assignment can be written as seen below. However, note that there
//  is no specific `"length"` to select which property we want to get. Instead, the literal name
//  itself of the variable `length` is used as the property we want to retrieve from the object.
elements.map(({ length }) => length); // [8, 6, 7, 9]

Без отделна ключова дума this

Допреди функциите със стрелка, всяка нова функция дефинираше своя собствена стойност this  (въз основа на това как се нарича функцията, нов обект в случай на конструктор, недифинарна при извикване на функции в строг режим,основният обект ако функцията се извиква като "object method", etc.). Това се оказа по-малко от идеалното с обектно-ориентирания стил на програмиране.

function Person() {
 // The Person() constructor defines `this` as an instance of itself.
 this.age = 0;

 setInterval(function growUp() {
  // In non-strict mode, the growUp() function defines `this`
  // as the global object (because it's where growUp() is executed.),
  // which is different from the `this`
  // defined by the Person() constructor.
  this.age++;
 }, 1000);
}

var p = new Person();

В ECMAScript 3/5, проблемът с  this беше поправим като присвоим стойността на  this към променлива , която може да бъде затворена.

function Person() {
 var that = this;
 that.age = 0;

 setInterval(function growUp() {
  // The callback refers to the `that` variable of which
  // the value is the expected object.
  that.age++;
 }, 1000);
}

Като алтернатива, може да бъде създадена свързана функция  така че  this стойността може да бъде предадена на свързаната целева функция (функцията growUp() в примера по-горе).

Функцията със стрелка няма свой собствен this; Стойността  this от използвания лексикален контекст и др. Функциите със стрелки следват нормалните правила на промелнива. Така че, докато търсим за  this,  който не присъства в текущият обхват на функцията, те взимат this от околният обхват. По този начин,в следния код,  this в рамките на функцията, която се предава на setInterval функцията, има същата стойност като на тази в околната лексикална функция:

function Person(){
 this.age = 0;

 setInterval(() => {
  this.age++; // |this| properly refers to the Person object
 }, 1000);
}

var p = new Person();

Връзка със строг режим

Като се има в предвид , че this идва от околния лексикален контекст, строгите правила за режима по отношение на this се игнорират.

var f = () => { 'use strict'; return this; };
f() === window; // or the global object

Всички други правила за строг режим се прилагат нормално

Извикване чрез повикване или прилагане

Тъй като функциите със стрелка нямат свой собствен this, методите call() или apply() могат само да предават параметри. thisArg се игнорира.

var adder = {
 base: 1,

 add: function(a) {
  var f = v => v + this.base;
  return f(a);
 },

 addThruCall: function(a) {
  var f = v => v + this.base;
  var b = {
   base: 2
  };

  return f.call(b, a);
 }
};

console.log(adder.add(1));     // This would log to 2
console.log(adder.addThruCall(1)); // This would log to 2 still

Без обвързване на arguments

Функциите със стрелка нямат свой собствен обект от аргументи .Следователно в този пример аргументите са просто препратка към аргументите на заобикалящото ги поле:

var arguments = [1, 2, 3];
var arr = () => arguments[0];

arr(); // 1

function foo(n) {
 var f = () => arguments[0] + n; // foo's implicit arguments binding. arguments[0] is n
 return f();
}

foo(3); // 6

В повечето случаи, използването на rest parameters(остатъчни параметри) е добра алтернатива от използването на обект с  аргументи.

function foo(n) {
 var f = (...args) => args[0] + n;
 return f(10);
}

foo(1); // 11

Функции със стрелка използвани като методи

Както бе посочено по-горе, изразите на функциите със стрелките са най-подходящи за функциите, различни от метода. Нека видим какво се случва, когато се опитаме да ги използваме като методи:

'use strict';

var obj = {
 i: 10,
 b: () => console.log(this.i, this),
 c: function() {
  console.log(this.i, this);
 }
}

obj.b(); // prints undefined, Window {...} (or the global object)
obj.c(); // prints 10, Object {...}

Функциите със стрелка нямат свой собствен this. Друг пример затова е : Object.defineProperty():

'use strict';

var obj = {
 a: 10
};

Object.defineProperty(obj, 'b', {
 get: () => {
  console.log(this.a, typeof this.a, this); // undefined 'undefined' Window {...} (or the global object)
  return this.a + 10; // represents global object 'Window', therefore 'this.a' returns 'undefined'
 }
});

Използване на оператора new

Функциите със стрелка не мога да бъдат използвани като конструктории ще генерират грешка , когато се изпозват с оператора new.

var Foo = () => {};
var foo = new Foo(); // TypeError: Foo is not a constructor

Използване на свойството prototype

Функциите със стрелки нямат свойството prototype.

var Foo = () => {};
console.log(Foo.prototype); // undefined

Използване на ключовата дума  yield

Ключовата дума yield не може да бъде използвана в тялото на функцията със стрелка ( освен когато е позволено в рамките на функциите, които са вложени в нея ). В резултат на това функциите със стрелки не могат да се използват като генератори.

Тялото на функция

Функциите със стрелка могат да имат или  "сбито тяло" или обичайното "блоково тяло".

В сбитото тяло е посочен само израз, който се превръща в неявна връщана стойност.  В блоково тяло трябва да използвате изрично return декларация за връщане.

var func = x => x * x;
// concise body syntax, implied "return"

var func = (x, y) => { return x + y; };
// with block body, explicit "return" needed

Връщане на литерали на обекти

Имайте в предвид , че връщането на литерали на обекти, използвайки сбит синтаксис params => {object:literal} няма да работи според очакванията.

var func = () => { foo: 1 };
// Calling func() returns undefined!

var func = () => { foo: function() {} };
// SyntaxError: function statement requires a name

Това е защото кодът вътре в скобите ({}) се анализита като оследователност  от изрази (или  fooсе третира като етикет, а не като ключ в буквален обект).

Запомнете, че трябва да поставяте буквалният обект в скоби , както е показано в примера по-долу.

var func = () => ({foo: 1});

Прекъсване на линията

Функцията със стрелка не може да съдържа прекъсната линия между нейните параметри и стрелка.

var func = (a, b, c)
      => 1;
// SyntaxError: expected expression, got '=>'

Все пак това може да бъде променено, чрез използване на скоби или поставяне на разделителната линия в аргументите, както е показано в примера по-долу, за да се гарантира, че кодът остава красив и пухкав.

var func = (
 a,
 b,
 c
) => (
 1
);
// no SyntaxError thrown

Parsing order

Въпреки че, стрелката във функцията със стрелка не е оператор, функциите със стрелка имат специални правила, които взаимодействат по различен начин с  оператора за предимство  сравнено с нормалните функции.

let callback;

callback = callback || function() {}; // ok

callback = callback || () => {};
// SyntaxError: invalid arrow-function arguments

callback = callback || (() => {});  // ok

Още примери

// An empty arrow function returns undefined
let empty = () => {};

(() => 'foobar')();
// Returns "foobar"
// (this is an Immediately Invoked Function Expression
// see 'IIFE' in glossary)

var simple = a => a > 15 ? 15 : a;
simple(16); // 15
simple(10); // 10

let max = (a, b) => a > b ? a : b;

// Easy array filtering, mapping, ...

var arr = [5, 6, 13, 0, 1, 18, 23];

var sum = arr.reduce((a, b) => a + b);
// 66

var even = arr.filter(v => v % 2 == 0);
// [6, 0, 18]

var double = arr.map(v => v * 2);
// [10, 12, 26, 0, 2, 36, 46]

// More concise promise chains
promise.then(a => {
 // ...
}).then(b => {
 // ...
});

// Parameterless arrow functions that are visually easier to parse
setTimeout( () => {
 console.log('I happen sooner');
 setTimeout( () => {
  // deeper code
  console.log('I happen later');
 }, 1);
}, 1);

Спецификации

Съвместимост с браузера

BCD tables only load in the browser

Вижте още