Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

Message

TypeError: Unable to get property {x} of undefined or null reference (Edge)
TypeError: null has no properties (Firefox)
TypeError: undefined has no properties (Firefox)

Error type

TypeError.

What went wrong?

Both, null and undefined, have no properties you could access.

Examples

null.foo;
// TypeError: null has no properties

undefined.bar;
// TypeError: undefined has no properties

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, fscholz
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,