constructor

Phương thức constructor là một phương thức đặc biệt dùng để khởi tạo 1 object và được tạo ở trong class.

Cú pháp

constructor([arguments]) { ... }

Mô tả

Chỉ có duy nhất 1 phương thức đặc biệt tên là "constructor" ở trong class. Có nhiều hơn 1 phương thức constructor ở trong class thì sẽ gây ra lỗiSyntaxError.

Một constructor có thể sử dụng từ khóa super để gọi đến constructor của class cha.

Nếu bạn không chỉ định 1 phương thức constructor thì constructor mặc định sẽ được sử dụng

Ví dụ

Sử dụng phương thức constructor 

Đoạn code này được lấy từ classes sample (live demo).

class Square extends Polygon {
 constructor(length) {
  // Here, it calls the parent class' constructor with lengths
  // provided for the Polygon's width and height
  super(length, length);
  // Note: In derived classes, super() must be called before you
  // can use 'this'. Leaving this out will cause a reference error.
  this.name = 'Square';
 }

 get area() {
  return this.height * this.width;
 }

 set area(value) {
  this.area = value;
 } 
}

Ví dụ khác

Hãy xem đoạn code sau

class Polygon {
  constructor() {
    this.name = "Polygon";
  }
}

class Square extends Polygon {
  constructor() {
    super();
  }
}

class Rectangle {}

Object.setPrototypeOf(Square.prototype, Rectangle.prototype);

console.log(Object.getPrototypeOf(Square.prototype) === Polygon.prototype); //false
console.log(Object.getPrototypeOf(Square.prototype) === Rectangle.prototype); //true

let newInstance = new Square();
console.log(newInstance.name); //Polygon

Ở đây prototype của class Square đã bị thay đổi nhưng constructor kế thừa từ class Polygon vẫn được gọi khi tạo ra 1 thực thể mới.

Default constructors

Như đã nói ởi trước, nếu bạn không chỉ đỉnh 1 phương thức constructor thì default constructor sẽ được sử dụng. Với những class cơ bản thì default contructor sẽ là:

constructor() {}

Với những class dẫn xuất, default constructor sẽ là:

constructor(...args) {
 super(...args);
}

Thông số kĩ thuật

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Constructor Method' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Constructor Method' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
constructorChrome Full support 49
Notes
Full support 49
Notes
Notes From Chrome 42 to 48 strict mode is required. Non-strict mode support can be enabled using the flag "Enable Experimental JavaScript".
Edge Full support 13Firefox Full support 45IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 9WebView Android Full support 49
Notes
Full support 49
Notes
Notes From Chrome 42 to 48 strict mode is required. Non-strict mode support can be enabled using the flag "Enable Experimental JavaScript".
Chrome Android Full support YesFirefox Android Full support 45Opera Android ? Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 6.0.0
Full support 6.0.0
Full support 4.0.0
Disabled
Disabled From version 4.0.0: this feature is behind the --use_strict runtime flag.
Full support 5.0.0
Disabled
Disabled From version 5.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Bài viết liên quan