Public class fields

Ta strona opisuje funkcjonalności eksperymentalne

Deklaracje pól publicznych i prywatnych są funkcjonalnościami eksperymentalnymi (stage 3) zaproponowanymi na TC39.

Wsparcie przeglądarek jest ograniczone, ale ta funkcjonalność może być używana przy użyciu systemów takich jak Babel. Zobacz tabelę kompatybilności poniżej.

Zarówno statyczne, jak i instancyjne pola publiczne są właściwościami zapisywalnymi, wyliczalnymi i konfigurowalnymi. W przeciwieństwie do ich prywatnych odpowiedników uczestniczą w dziedziczeniu prototypów.

Składnia

class ClassWithInstanceField {
  instanceField = 'instance field'
}

class ClassWithStaticField {
 static staticField = 'static field'
}

class ClassWithPublicInstanceMethod {
  publicMethod() {
    return 'hello world'
  }
}

Przykłady

Publiczne pola statyczne

Publiczne pola statyczne są użyteczne, gdy chcesz, aby pole istniało tylko raz dla danej klasy, a nie dla każdej tworzonej instancji klasy. Jest to użyteczne w przypadku cache'ów, stałej konfiguracji lub innych danych, które nie muszą być replikowane na wszystkich instancjach.

Publiczne pola statyczne są deklarowane z użyciem słowa kluczowego static. Są dodawane do konstruktora klasy podczas jej wykonywania z użyciem Object.defineProperty() (en-US). Są one dostępne z poziomu konstruktora klasy.

class ClassWithStaticField {
 static staticField = 'static field'
}

console.log(ClassWithStaticField.staticField)
// expected output: "static field"​

Pola bez inicjalizatorów są ustawiane na undefined.

class ClassWithStaticField {
 static staticField
}

console.assert(ClassWithStaticField.hasOwnProperty('staticField'))
console.log(ClassWithStaticField.staticField)
// expected output: "undefined"

Publiczne pola statyczne nie są inicjalizowane ponownie w podklasach, ale można uzyskać do nich dostęp przez łańcuch prototypów.

class ClassWithStaticField {
 static baseStaticField = 'base field'
}

class SubClassWithStaticField extends ClassWithStaticField {
 static subStaticField = 'sub class field'
}

console.log(SubClassWithStaticField.subStaticField)
// expected output: "sub class field"

console.log(SubClassWithStaticField.baseStaticField)
// expected output: "base field"

Przy inicjalizacji pól, this odnosi się do konstruktora klasy. Można się również odwołać przez nazwę i użyć super do otrzymania konstruktora klasy nadrzędnej (jeżeli istnieje).

class ClassWithStaticField {
 static baseStaticField = 'base static field'
 static anotherBaseStaticField = this.baseStaticField

 static baseStaticMethod() { return 'base static method output' }
}

class SubClassWithStaticField extends ClassWithStaticField {
 static subStaticField = super.baseStaticMethod()
}

console.log(ClassWithStaticField.anotherBaseStaticField)
// expected output: "base static field"

console.log(SubClassWithStaticField.subStaticField)
// expected output: "base static method output"

Publiczne pola instancyjne

Publiczne pola instancyjne istnieją na każdej utworzonej instancji danej klasy. Poprzez zadeklarowanie pola publicznego, można zapewnić, że pole jest zawsze obecne, a definicja klasy jest bardziej samodokumentująca.

Publiczne pola instancyjne są dodawane przy użyciu Object.defineProperty() (en-US) podczas wykonywania konstruktora klasy, lub po wywołaniu metody super().

class ClassWithInstanceField {
 instanceField = 'instance field'
}

const instance = new ClassWithInstanceField()
console.log(instance.instanceField)
// expected output: "instance field"

Pola bez inicjalizatorów są ustawiane na undefined.

class ClassWithInstanceField {
 instanceField
}

const instance = new ClassWithInstanceField()
console.assert(instance.hasOwnProperty('instanceField'))
console.log(instance.instanceField)
// expected output: "undefined"

Podobnie jak właściwości, nazwy pól mogą być obliczane.

const PREFIX = 'prefix'

class ClassWithComputedFieldName {
  [`${PREFIX}Field`] = 'prefixed field'
}

const instance = new ClassWithComputedFieldName()
console.log(instance.prefixField)
// expected output: "prefixed field"

Przy inicjalizacji pól this odnosi się do instancji klasy. Tak jak w publicznych metodach instancji, można odnieść się do klasy nadrzędnej, używając super.

class ClassWithInstanceField {
 baseInstanceField = 'base field'
 anotherBaseInstanceField = this.baseInstanceField
 baseInstanceMethod() { return 'base method output' }
}

class SubClassWithInstanceField extends ClassWithInstanceField {
 subInstanceField = super.baseInstanceMethod()
}

const base = new ClassWithInstanceField()
const sub = new SubClassWithInstanceField()

console.log(base.anotherBaseInstanceField)
// expected output: "base field"

console.log(sub.subInstanceField)
// expected output: "base method output"

Publiczne metody

Publiczne metody statyczne

Słowo kluczowe static definiuje metodę statyczną dla klasy. Metody statyczne nie są wywoływane na instancjach klasy, ale na samej klasie. Są to często funkcje użytkowe, takie jak funkcje tworzenia lub klonowania obiektów.

class ClassWithStaticMethod {
 static staticMethod() {
  return 'static method has been called.';
 }
}

console.log(ClassWithStaticMethod.staticMethod());
// expected output: "static method has been called."

Metody statyczne są dodawane do konstruktora klasy z użyciem Object.defineProperty() (en-US) podczas wykonania klasy. Te metody są zapisywalne, niewyliczalne i konfigurowalne.

Publiczne metody instancyjne

Jak nazwa wskazuje, publiczne metody instancji to metody dostępne na instancjach klasy.

class ClassWithPublicInstanceMethod {
 publicMethod() {
  return 'hello world'
 }
}

const instance = new ClassWithPublicInstanceMethod()
console.log(instance.publicMethod())
// expected output: "hello worl​d"

Publiczne metody instancji są dodawane do prototypu klasy z użyciem Object.defineProperty() (en-US) podczas wykonania klasy. Te metody są zapisywalne, niewyliczalne i konfigurowalne.

Publiczne metody mogą używać async lub być generatorami.

class ClassWithFancyMethods {
 *generatorMethod() { }
 async asyncMethod() { }
 async *asyncGeneratorMethod() { }
}

Wewnątrz metod instancji, this odnosi się do samej instancji. W podklasach można użyć super do dostępu do prototypu klasy nadrzędnej, umożliwiając wywoływanie metod tej klasy.

class BaseClass {
 msg = 'hello world'
 basePublicMethod() {
  return this.msg
 }
}

class SubClass extends BaseClass {
 subPublicMethod() {
  return super.basePublicMethod()
 }
}

const instance = new SubClass()
console.log(instance.subPublicMethod())
// expected output: "hello worl​d"

Getter'y i setter'y to specjalne metody, które wiążą się z właściwością danej klasy i są wywoływane, gdy właściwość jest odczytywana lub modyfikowana. Do tworzenia getter'ów i setter'ów należy użyć get and set.

class ClassWithGetSet {
 #msg = 'hello world'
 get msg() {
  return this.#msg
 }
 set msg(x) {
  this.#msg = `hello ${x}`
 }
}

const instance = new ClassWithGetSet()
console.log(instance.msg)
// expected output: "hello worl​d"

instance.msg = 'cake'
console.log(instance.msg)
// expected output: "hello cake"

Specyfikacje

Kompatybilność

BCD tables only load in the browser

Zobacz też