mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Element

  Ten rozdział dostarcza zwięzłych informacji dla wszystkich metod, własności i zdarzeń dostępnych dla większości elementów HTML i XML w Gecko DOM.

  Różne specyfikacje W3C mają zastosowanie do elementów:

  • DOM Core Specification—opisuje główne interfejsy współdzielone przez większość obiektów DOM w dokumentach HTML i XML
  • DOM HTML Specification—opisuje interfejsy dla obiektów w dokumentach HTML i XHTML tworzonych na głównej specyfikacji
  • DOM Events Specification—opisuje zdarzenia współdzielone przez większość obiektów DOM, tworzone na głównej specyfikacji DOM i specyfikacji Views

  Niniejsze interfejsy DOM łączą różne specyfikacje, jednak staramy się skoncentrować na rekomendacji DOM Level 2 HTML. Każda podstrona zawiera odnośnik do odpowiedniego fragmentu specyfikacji W3C DOM.

  W tym miejscu "elementy" oznaczają ten interfejs, jaki mają wszystkie elementy HTML i XML. Istnieją również bardziej specjalizowane interfejsy dla poszczególnych elementów - np. BODY posiada dodatkowe funkcje i własności, podobnie tabele. W tym rozdziale omówiony jest tylko ten interfejs, jak współdzielą wszystkie elementy.

  Własności

  Nazwa Opis Typ Dostępność
  attributes Zwraca tablicę atrybutów elementu. NamedNodeMap Wszystkie
  childNodes Zwraca tablicę węzłów potomnych elementu. NodeList Wszystkie
  className Pobiera/ustawia klasę elementu. String HTML, XUL
  clientHeight Zwraca wewnętrzną wysokość elementu. Number HTML
  clientWidth Zwraca wewnętrzną szerokość elementu. Number HTML
  dir Ustawia lub pobiera kierunek elementu. String HTML, XUL
  firstChild Zwraca pierwsze dziecko bieżącego węzła lub null, jeśli ten element nie posiada węzła potomnego. Node Wszystkie
  id Pobiera/ustawia id elementu. String HTML, XUL
  innerHTML Pobiera/ustawia znacznik zawartości elementu. String HTML
  lang Określa język bazowy dla wartość atrybutów i tekstowej zawartości elementu. String HTML
  lastChild Zwraca ostatnie dziecko bieżącego węzła elementu lub null jeśli ten element nie posiada węzłów potomnych. Node Wszystkie
  localName Zwraca lokalną część uściślonej nazwy węzła. String Wszystkie
  Nazwa Opis Typ Dostępność
  name Pobiera lub ustawia atrybut name - dostępne nie dla wszystkich elementów. String HTML
  namespaceURI URI przestrzeni nazw węzła lub null, jeśli jest bliżej nieokreślony. String Wszystkie
  nextSibling Węzeł bezpośrednio następny w drzewie dokumentu lub null jeżeli takiego nie ma. Node Wszystkie
  nodeName Nazwa węzła. String Wszystkie
  nodeType Cyfra reprezentująca typ węzła. 1 oznacza element DOM. Number Wszystkie
  nodeValue Wartość węzła atrybutu, zawartość węzła tekstowego lub null dla elementu DOM. String Wszystkie
  offsetHeight Wysokość elementu, odnosząca się do układu strony. Number HTML
  offsetLeft Odległość pomiędzy lewą krawędzią elementu, a jego offsetParent lewej krawędzi. Number HTML
  offsetParent Element, od którego obliczane są wszystkie przesunięcia. Element HTML
  offsetTop Odległość pomiędzy górną krawędzią elementu, a jego offsetParent górnej krawędzi. Number HTML
  offsetWidth Szerokość elementu, odnosząca się do układu strony. Number HTML
  ownerDocument Dokument, którego węzeł jest w lub null jeśli węzeł nie znajduje się wewnątrz. Document Wszystkie
  Nazwa Opis Typ Dostępność
  parentNode Element nadrzędny bieżącego węzła lub null jeżeli węzeł nie znajduje się wewnątrz dokumentu DOM. Node Wszystkie
  prefix Prefiks przestrzeni nazw węzła lub null jeżeli nie określono prefiksa. String Wszystkie
  previousSibling Węzeł bezpośrednio poprzedni w drzewie dokumentu lub null jeżeli takiego nie ma. Node Wszystkie
  scrollHeight The scroll view height of an element. Number HTML
  scrollLeft Gets/sets the left scroll offset of an element. Number HTML
  scrollTop Gets/sets the top scroll offset of an element. Number HTML
  scrollWidth The scroll view width of an element. Number HTML
  style Obiekt reprezentujący deklaracje stylów elementu. CSSStyle HTML, XUL
  tabIndex Pobiera lub ustawia pozycję elementu w kolejności przechodzenia tabulatorem. Number HTML
  tagName Nazwa znacznika HTML danego elementu. String Wszystkie
  textContent Pobiera bądź ustawia tekstową treść elementu i jego potomków. String Wszystkie

   

  attributes
  Zwraca tablicę atrybutów elementu.
  childNodes
  Zwraca tablicę węzłów potomnych elementu
  className
  Pobiera/ustawia klasę elementu.
  clientHeight
  Własność DHTML-a, reprezentuje wewnętrzną wysokość elementu.
  clientLeft
  Długość od lewego obramowania elementu wyrażona w pikselach. Aktualnie nie obsługiwana.
  clientTop
  Długość od górnego obramowania elementu wyrażona w pikselach. Aktualnie nie obsługiwana.
  clientWidth
  Własność DHTML-a, reprezentuje wewnętrzną szerokość elementu.
  dir
  Pobiera/ustawia kierunkowość (ang. directionality) elementu.
  firstChild
  Zwraca pierwsze dziecko bieżącego węzła.
  id
  Pobiera/ustawia id elementu.
  innerHTML
  innerHTML zwraca całą zawartość elementu wraz ze znacznikami.
  lang
  Określa język bazowy dla wartość atrybutów i tekstowej zawartości elementu.
  lastChild
  Zwraca ostatnie dziecko bieżącego węzła.
  length
  Zwraca ilość elementów listy (np. childNodes).
  localName
  Zwraca lokalną część uściślonej nazwy węzła.
  name
  Pobiera lub ustawia atrybut name - dostępne nie dla wszystkich elementów.
  namespaceURI
  URI przestrzeni nazw węzła lub NULL, jeśli nie określono przestrzeni nazw.
  nextSibling
  Zwraca węzeł bezpośrednio następny w drzewie dokumentu.
  nodeName
  Zwraca nazwę biężącego węzła.
  nodeType
  Zwraca typ bieżącego węzła.
  nodeValue
  Zwraca wartość bieżącego węzła.
  offsetHeight
  offsetHeight jest własnością DHTML-a, zwracającą wysokość elementu względem układu.
  offsetLeft
  offsetLeft pobiera/ustawia ilość pikseli, jaka dzieli element od lewej strony wewnątrz węzła offsetParent.
  offsetParent
  offsetParent zwraca referencję do obiektu, w którym obecny element się znajduje (tj. rodzica).
  offsetTop
  offsetTop zwraca pozycję obecnego elementu względem góry węzła offsetParent.
  offsetWidth
  offsetWidth jest własnością DHTML-a, zwracającą szerokość elementu względem układu.
  ownerDocument
  Zwraca dokument, w którym znajduje się bieżący węzeł.
  parentNode
  Zwraca rodzica bieżącego węzła.
  prefix
  Zwraca prefiks przestrzeni nazw obecnego węzła bądź NULL, jeśli nie określono przestrzeni nazw.
  previousSibling
  Zwraca węzeł bezpośrednio poprzedni w drzewie dokumentu.
  scrollHeight
  Własność DHTML-a, zwraca wysokość zawartości elementu z paskiem przewijania.
  scrollLeft
  pobiera bądź ustawia liczbę pikseli, o którą zostanie przewinięta zawartość dokumentu. Kierunek przewijania odbywa się w lewo.
  scrollTop
  Własność DHTML-a, która ustawia bądź pobiera odległość między górą elementu a najwyższym punktem zawartości elementu z paskiem przewijania.
  scrollWidth
  Zwraca the width of the scroll view of an element.
  style
  Zwraca blok reguł stylów dla elementu.
  tabIndex
  Pobiera/ustawia pozycję elementu w porządku tabulacji.
  tagName
  Zwraca nazwę elementu.
  textContent
  Pobiera/ustawia zawartość tekstu elementu włączając jego potomków.

  Metody

  addEventListener
  Pozwala zarejestrować obserwatora zdarzeń dla celu zdarzenia.
  appendChild
  Wstawia określony węzeł do listy węzłów dokumentu.
  blur
  Dezaktywuje bieżący element.
  click
  Wywołuje kliknięcie na elemencie.
  cloneNode
  Zwraca kopię bieżącego węzła.
  dispatchEvent
  Pozwala przekazać wywołania zdarzeń do modelu zdarzeń w implementacji DOM.
  focus
  Aktywuje bieżący element.
  getAttribute
  Zwraca wartość atrybutu o podanej nazwie.
  getAttributeNS
  Zwraca wartość atrybutu o podanej nazwie i przestrzeni nazw.
  getAttributeNode
  Zwraca atrybut elementu jako osobny węzeł.
  getElementsByTagName
  Zwraca elementy o podanej nazwie będące potomkami bieżącego elementu.
  hasAttribute
  Zwraca wartość logiczną zależnie od tego, czy element posiada atrybut o podanej nazwie.
  hasAttributeNS
  Zwraca wartość logiczną zależnie od tego, czy element posiada atrybut o podanej nazwie i przestrzeni nazw.
  hasAttributes
  Zwraca wartość logiczną zależnie od tego, czy element posiada jakiekolwiek atrybuty.
  hasChildNodes
  Zwraca wartość logiczną zależnie od tego, czy element posiada dzieci.
  insertBefore
  Metoda pozwala wstawić węzeł przed bieżącym elementem w DOM.
  item
  Zwraca węzeł z drzewa wg podanego indeksu.
  normalize
  Metoda zapisuje bieżący węzeł i całe drzewo znajdujące się wewnątrz w "znormalizowanej" formie.
  removeAttribute
  Usuwa atrybut elementu.
  removeAttributeNode
  Usuwa określony atrybut elementu.
  removeChild
  Usuwa węzeł potomny bieżącego elementu.
  removeEventListener
  Pozwala usunąć obserwatora zdarzeń z celu zdarzenia.
  replaceChild
  Metoda replaceChild() zastępuje węzeł potomny bieżącego elementu innym węzłem.
  setAttribute
  Dodaje nowy atrybut bądź zmienia wartość atrybutu bieżącego elementu.
  setAttributeNS
  Dodaje nowy atrybut bądź zmienia wartość atrybutu bieżącego elementu, wg podanej nazwy i przestrzeni nazw.
  setAttributeNode
  Dodaje nowy węzeł atrybutu do bieżącego elementu.
  setAttributeNodeNS
  Dodaje nowy węzeł atrybutu do bieżącego elementu wg podanej nazwy i przestrzeni nazw.
  supports
  Sprawdza, czy implementacja DOM pozwala na wykorzystanie konkretnej możliwości.

  Uchwyty zdarzeń

  Poniższe właściwości nie mogą być przypisane, tak jak uchwyty zdarzeń obiektów document czy window. Wszystkie poniższe własności służą tylko do odczytu - zwracają kod obsługi zdarzeń, jeżeli został on nadany elementowi w samym HTML-u bądź XML-u.

  These are properties that correspond to the HTML 'on' event attributes.

  Unlike the corresponding attributes, the values of these properties are functions (or any other object implementing the EventListener interface) rather than a string. In fact, assigning an event attribute in HTML creates a wrapper function around the specified code. For example, given the following HTML:

  <div onclick="foo();">click me!</div>
  

  If element is a reference to this div, the value of element.onclick is effectively:

  function onclick(event) {
    foo();
  }
  

  Note how the event object is passed as parameter event to this wrapper function.

  onblur
  Zwraca kod obsługi zdarzenia blur.
  onclick
  Zwraca kod obsługi zdarzenia onclick.
  ondblclick
  Zwraca kod obsługi zdarzenia dblclick.
  onfocus
  Zwraca kod obsługi zdarzenia focus.
  onkeydown
  Zwraca kod obsługi zdarzenia keydown.
  onkeypress
  Zwraca kod obsługi zdarzenia keypress.
  onkeyup
  Zwraca kod obsługi zdarzenia keyup.
  onmousedown
  Zwraca kod obsługi zdarzenia mousedown.
  onmousemove
  Zwraca kod obsługi zdarzenia mousemove.
  onmouseout
  Zwraca kod obsługi zdarzenia mouseout.
  onmouseover
  Zwraca kod obsługi zdarzenia mouseover.
  onmouseup
  Zwraca kod obsługi zdarzenia mouseup.
  onresize
  Zwraca kod obsługi zdarzenia resize.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Ostatnia aktualizacja: fscholz,