<tbody>

L'Element HTML Cos de la Taula (<tbody>) defineix un o més elements <tr> de dades de fileres que dona cos a l'element <table> que és el seu pare  (si no hi ha altres elements, els elements <tr> són fills immediats d'aquest element taula.) en combinació de si hi ha elements que puguin precedir com <thead> i/o <tfoot>, <tbody> proporciona informació semàntica  addicional per a dispositius com ara impressores i pantalles. D'els elements fills de la taula pare, <tbody> representa el contingut en el cual, quan més llarg sigui d'una pàgina, més probable serà que difereixi per a cada pàgina impresa; mentre que el contingut de <thead> i <tfoot> serà el mateixa o semblant per a cada pàgina impresa. Com a mostra, <tbody> permetrà el desplaçament independent dels elements <thead>, <tfoot> i <caption> del mateixa element pare <table>. Recordeu que a diferència dels elements <thead>, <tfoot> i <caption>, múltiples elements <tbody> són acceptats (si consecutiu), permetent que les files de dades de taules llargues puguin ser dividides en diferents seccions, cadascuna amb un format separat si és necessari.

 

Context d'ùs

Categories de contingut Cap.
Contingut permès Zero o més elements <tr>.
Omissió de l'etiqueta L'element <tbody> no és un element fill obligatori per a un element pare <table> com a representació gràfica. No obstant això, no ha d'estar present, si  l'element pare <table> té un element <tr> com a fill.
Elements pares permesos Dins de l'element pare obligatori <table>, l'element <tbody> es pot afegir després d'un element <caption>, <colgroup>, <thead> i <tfoot>.
Normativa del document HTML5, secció 4.9.5 (HTML4.01, secció 11.2.3)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

align This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. in HTML 4.01, This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5
Aquest atribut enumerat especifica com s'aplicarà l'alineació horitzontal del contingut de cada cel·la. Els valors possibles són:
 • left, alinea el contingut a l'esquerra de la cel·la
 • center, centra el contingut de la cel·la
 • right, alinea el contingut a la dreta de la cel·la
 • justify, inserta espais en el contingut textual de manera que el contingut es justifica en la cel·la
 • char, alinea el contingut textual en un caràcter especial amb una desplaçament mínima definit per els atributs char i charoff.

Si aquest atribut no està establert, el valor assumit és left.

Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (no suportat) en l'últim estàndard.
 • Per aconseguir el mateix efecte que els valors left, center, right or justify utilitzeu la propietat CSS text-align.
 • Per aconseguir el mateix efecte que el valor char, en CSS3, podeu utilitzar el valor de char com el valor de la propietat text-align Unimplemented.
bgcolor This API has not been standardized.
Aquest atribut defineix el color de fons de cada cel·la de la columna. És un codi hexadecimal de 6 dígits com es defineix en sRGB, prefixat per un '#'. Podeu utilitzar una de les setze cadenes de color predefinits:
  black = "#000000"   green = "#008000"
  silver = "#C0C0C0"   lime = "#00FF00"
  gray = "#808080"   olive = "#808000"
  white = "#FFFFFF"   yellow = "#FFFF00"
  maroon = "#800000"   navy = "#000080"
  red = "#FF0000"   blue = "#0000FF"
  purple = "#800080"   teal = "#008080"
  fuchsia = "#FF00FF"   aqua = "#00FFFF"
Nota d'ùs: No utilitzeu aquest atribut, ja que no és estàndard i només s'executa en algunes versions de Microsoft Internet Explorer: l'element <tbody> se li ha de donar estil amb CSS . Per donar un efecte similar a l'atribut bgcolor, utilitzeu la propietat CSS background-color, en els elements corresponents <td> o <th>.
char This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. in HTML 4.01, This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5
Aquest atribut s'utilitza per establir el caràcter per alinear les cel·les d'una columna. Els valors típics d'això inclouen un punt (.) en intentar alinear els números o valors monetaris. Si align no està establert a char, aquest atribut s'ignora.
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no està suportat) en l'últim estàndard. Per aconseguir el mateix efecte que char , en CSS3, podeu utilitzar el joc de caràcters utilitzant l'atribut char com el valor de la propietat text-align Unimplemented.
charoff This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. in HTML 4.01, This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5
Aquest atribut s'utilitza per indicar el nombre de caràcters a desplaçar de les dades de la columna dels caràcters d'alineació especificats per l'atribut char.
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no està suportat) en l'últim estàndard.
valign This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. in HTML 4.01, This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5
Aquest atribut especifica l'alineació vertical del text dins de cada fila de cel·les de la capçalera de la taula. Els valors possibles per aquest atribut són:
 • baseline, posarà el text tan a prop de la part inferior de la cel·la com sigui possible, però alineant-ho en la línia de base (baseline) dels caràcters en lloc de la part inferior d'ells. Si els caràcters són tots de la mida, això té el mateix efecte que bottom.
 • bottom, posarà el text tan a prop de la part inferior de la cel·la com sigui possible;
 • middle, centra el text en la cel·la;
 • i top, posarà el text tant a prop de la part superior de la cel·la com sigui possible.
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no està suportat) en l'últim estàndard : en el seu lloc aplicar la propietat CSS vertical-align.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLTableSectionElement.

Exemples

Si us plau, veure la pàgina <table> per exemples de <tbody>.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut align/valign 1.0 No support [1] (Yes) (Yes) (Yes)
atribut char/charoff 1.0 No support [2] (Yes) (Yes) (Yes)
atribut bgcolor This API has not been standardized. No support No support (Yes) No support No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut align/valign ? No support [1] ? ? ?
atribut char/charoff ? No support [2] ? ? ?
atribut bgcolor This API has not been standardized. No support No support (Yes) No support No support

[1] Veure errada 915.

[2] Veure errada 2212.

Veure

 • Altres elements HTML relacionats amb taules: <caption>, <col>, <colgroup>, <table>, <td>, <tfoot>, <th>, <thead>, <tr>;
 • Les propietats CSS i pseudo-classes poden ser especialment útils per donar estil a l'element <tbody>:
  • la pseudo-classe :nth-child per aplicar l'alineació de les cel·les en la columna;
  • La propietat text-align per alinear el contingut de totes les cel·les en el mateix caràcter, com '.'.