<ol>

L'Element HTML <ol> (o llista ordenada d'elements HTML) representa una llista ordenada d'elements. En general, els elements de la llista ordenada es mostren amb una numeració anterior, que pot ser de qualsevol forma, com números, lletres o números romans o fins i tot bales simples. Aquest estil numerat no està definit en la descripció HTML de la pàgina, sinó en la seva CSS associat, mitjançant la propietat list-style-type.

No hi ha cap limitació a la profunditat i la superposició de les llistes definides amb els elements <ol> i <ul>.

Nota d'ùs: El <ol> i <ul> tots dos representen una llista d'elements. Es diferencien en la forma en què, amb l'element <ol> l'ordre és significatiu. Com a regla general per determinar quin d'ells utilitzar, tracteu de canviar l'ordre dels elements de la llista; si canvia el significat, l'element <ol> s'ha d'utilitzar, en cas contrari el <ul> és l'adequat.
Categories de contingut Contingut dinàmic, i si els fills de l'element <ol> inclouen almenys un element <li>, contingut palpable.
Contingut permès Zero o més elements <li>
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti Contingut dinàmic.
Interfície DOM HTMLOListElement

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

compact This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Aquest atribut booleà indica que la llista s'ha de representar en un estil compacte. La interpretació d'aquest atribut depèn de l'agent d'usuari i no funciona en tots els navegadors.

Note:

No utilitzeu aquest atribut, ja que ha quedat obsolet: l'element <ol> se li ha d'aplicar els estils amb CSS. Per donar un efecte similar a l'atribut compacte, la propietat CSS line-height es pot usar amb un valor de 80%.
reversed HTML5
Aquest atribut booleà especifica que els elements de l'element s'especifiquen en l'ordre invers, és a dir, que el menys important apareix en primer lloc.
startHTML5
Aquest atribut enter especifica el valor inicial per a la numeració dels elements individuals de la llista. Tot i que el tipus d'ordre dels elements de la llista podria ser nombres romans, com XXXI, o lletres, el valor inicial sempre és representat com un nombre. Per començar a numerar els elements de la lletra "C", utilitzeu <ol start = "3">.
Nota: Aquest atribut està desaprovat en HTML 4, però es va tornar a introduir en HTML5.
type
Indica el tipus de numeració:
 • 'a' indica que les lletres són minúscules,
 • 'A' indica que les lletres són majúscules,
 • 'i' indica els nombres romans en minúscula,
 • 'I' indica els nombres romans en majúscules,
 • i '1' indica els números (per defecte).

El conjunt de tipus s'utilitza per a la llista completa a menys que un  atribut type diferent s'utilitzi dins d'un element <li> tancat.

Nota: Aquest atribut està desaprovat en HTML 4, però es va tornar a introduir en HTML5.Tret que el valor del nombre de llista importi (per exemple, en documents legals o tècnics en els quals els elements han de referenciar-se pel seu nombre / lletra), hauria d'usar-se la propietat CSS list-style-type al seu lloc.

Exemples

Exemple senzill

<ol>
 <li>first item</li>
 <li>second item</li>
 <li>third item</li>
</ol>

Sortida del codi HTML anterior:

 1. first item
 2. second item
 3. third item

Usant l'atribut start

<ol start="7">
 <li>first item</li>
 <li>second item</li>
 <li>third item</li>
</ol>

Sortida del codi HTML anterior:

 1. first item
 2. second item
 3. third item

Llistes niades

<ol>
 <li>first item</li>
 <li>second item   <!-- Look, the closing </li> tag is not placed here! -->
  <ol>
   <li>second item first subitem</li>
   <li>second item second subitem</li>
   <li>second item third subitem</li>
  </ol>
 </li>        <!-- Here is the closing </li> tag -->
 <li>third item</li>
</ol>

Sortida del codi HTML anterior:

 1. first item
 2. second item
  1. second item first subitem
  2. second item second subitem
  3. second item third subitem
 3. third item

Niar <ol> i <ul>

<ol>
 <li>first item</li>
 <li>second item   <!-- Look, the closing </li> tag is not placed here! -->
  <ul>
   <li>second item first subitem</li>
   <li>second item second subitem</li>
   <li>second item third subitem</li>
  </ul>
 </li>        <!-- Here is the closing </li> tag -->
 <li>third item</li>
</ol>

Sortida del codi HTML anterior:

 1. first item
 2. second item
  • second item first subitem
  • second item second subitem
  • second item third subitem
 3. third item

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<ol>' in that specification.
Living Standard Sense canvis des de l'última presentació en W3C, HTML5.
HTML5
The definition of 'HTMLOListElement' in that specification.
Recommendation Afegeix els atributs reversed i start; desaprovat type
HTML 4.01 Specification
The definition of '<ol>' in that specification.
Recommendation Desaprovat compact i type.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 1.0 1.0 1.0
atribut reversed 18 18.0 (18.0) No support No support 5.2
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut reversed (Yes) 18.0 (18.0) No support No support (Yes)

Veure

 • Altres Elements HTM relacionats amb Llistes : <ul>, <li>, <menu> i el obsolet <dir>;
 • Propietats CSS que poden ser especialment útils per a l'estil de l'element <ol>:
  • la propietat list-style, útil per triar la forma de visualització del ordinal,
  • CSS counters, útil per gestionar llistes niades complexes,
  • la propietat line-height, útil per simular l'atribut compact que està obselet,
  • la propietat margin, útil per controlar la sagnia de la llista.