<th>

L'element HTML cel·la de capçalera de la taula <th> defineix una cel·la com a capçalera d'un grup de cel·les de la taula. La naturalesa exacta d'aquest grup es defineix pels atributs scope i headers.

Context d'ùs

Categories de contingut Cap.
Contingut permès
Contingut textual.
Omissió de l'etiqueta L'etiqueta d'inici és obligatòria.
L'etiqueta final es pot ometre, si és seguit immediatament per un element <th> o <td> o si no hi ha més dades en el seu element pare.
Elements pares permesos Un element <tr>.
Normativa del document HTML5, secció 4.9.10 (HTML4.01, secció 11.2.6)

Atributs

Aquest element inclou els següents atributs globals.

abbr This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5 (en-US)
Aquest atribut conté una breu descripció del contingut de la cel·la. Un agent d'usuari (per exemple, un lector de parla) pot estar present davant de la descripció.
Nota d'ùs: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet en l'últim estàndard. Alternativament, es pot posar la descripció abreujada dins de la cel·la i posar el contingut llarg en l'atribut title.
align This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. in HTML 4 (en-US), This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5 (en-US)
Aquest atribut enumerat especifica com s'aplicarà l'alineació horitzontal del contingut de cada cel·la. Els valors possibles són:
 • left: El contingut s'alinea a l'esquerra de la cel·la.
 • center: El contingut es centra en la cel·la.
 • right:  El contingut s'alinea a la dreta de la cel·la.
 • justify (només amb text): El contingut s'estén dins de la cel·la de manera que cobreixi tota la seva amplada.
 • char ( només amb text): El contingut està alineat a un caràcter dins de l'element <th> amb un mínim desplaçament. Aquest caràcter es definit per els atributs char i charoff Unimplemented (see errada 2212).

El valor per defecte quan aquest atribut no està especificat és left.

Nota d'ùs: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet en l'últim estàndard.
 • Per aconseguir el mateix efecte que els valors left, center, right o justify aplicar la propietat CSS text-align (en-US) per l'atribut.
 • Per aconseguir el mateix efecte que el valor char, en CSS3, donar a la propietat text-align (en-US) el mateix valor que utilitzaria per char. Unimplemented.
axis This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5 (en-US)
Aquest atribut conté una llista de cadenes separades per espais. Cada cadena és l'ID d'un grup de cel·les a les que s'aplica aquesta capçalera.
Nota d'ùs: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet en l'últim estàndard: en el seu lloc utilitzar l'atribut scope.
bgcolor This API has not been standardized.
Aquest atribut defineix el color de fons de cada cel·la de la columna. És un codi hexadecimal de 6 dígits com es defineix en sRGB  prefixat per un '#'. Podeu utilitzar una de les setze cadenes de color predefinits:
  black = "#000000"   green = "#008000"
  silver = "#C0C0C0"   lime = "#00FF00"
  gray = "#808080"   olive = "#808000"
  white = "#FFFFFF"   yellow = "#FFFF00"
  maroon = "#800000"   navy = "#000080"
  red = "#FF0000"   blue = "#0000FF"
  purple = "#800080"   teal = "#008080"
  fuchsia = "#FF00FF"   aqua = "#00FFFF"
Nota d'ùs: No utilitzeu aquest atribut, ja que no és estàndard i només s'implementa en algunes versions de Microsoft Internet Explorer: L'element <th> se li ha de donar estil amb CSS. Per donar un efecte similar utilitzeu la propietat CSS background-color (en-US).
char This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. in HTML 4 (en-US), This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5 (en-US)
El contingut d'una columna s'alinea amb un caràcter en l'element <th>. Els valors típics inclouen un punt (.) per alinear nombres o valors monetaris. Si align no s'ha establert a char, aquest atribut s'ignora.
Nota d'ùs: No utilitzeu aquest atribut, ja que no és suportat amb l'últim estàndard. Per aconseguir el mateix efecte en CSS3, podeu especificar el caràcter com a primer valor de la propietat text-align (en-US)Unimplemented.
charoff This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. in HTML 4 (en-US), This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5 (en-US)
Aquest atribut s'utilitza per desplaçar dades de la columna a la dreta del caràcter especificat per l'atribut char. El seu valor especifica la longitud d'aquest canvi.
Nota d'ùs: No utilitzeu aquest atribut, ja que no és suportat amb l'últim estàndard.
colspan
Aquest atribut conté un valor enter positiu que indica sobre quantes columnes s'estén una cel·la. El seu valor per defecte és 1. Si el valor s'estableix a 0, la cel·la s'estén fins a l'últim element de <colgroup>. Els valors superiors a 1000 es retallen fins a 1000.
headers
Aquest atribut conté una llista de cadenes separades per espais, cadascuna de les quals correspon als atributs id d'altres elements <th> que es relacionen amb aquest element.
rowspan
Aquest atribut conté un valor enter positiu que indica sobre quantes files s'estén a les cel·les. El seu valor per defecte és 1. Si el valor s'estableix a 0, la cel·la s'estén fins a l'últim element de les seccions de la taula (<thead>, <tbody> o <tfoot>). Els valors superiors a 65534 es retallen fins 65534.
scope
Aquest atribut enumerat defineix les cel·les amb les que es relaciona la capçalera (definit en l'element <th>). Pot tenir els següents valors:
 • row:  La capçalera es relaciona amb totes les cel·les de la fila a què pertany.
 • col: La capçalera es relaciona amb totes les cel·les de la columna al qual pertany.
 • rowgroup: La capçalera pertany a un rowgroup i es relaciona amb totes les seves cel·les. Aquestes cel·les es poden col·locar a la dreta o l'esquerra de la capçalera, depenent del valor de l'atribut dir en l'element <table>.
 • colgroup: La capçalera pertany a una colgroup i es relaciona amb totes les seves cel·les.
 • auto
valign This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. in HTML 4 (en-US), This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5 (en-US)
Aquest atribut especifica com un text s'alinea verticalment dins d'una cel·la. Els valors possibles per aquest atribut són:
 • baseline: Posiciona el text a la part inferior de la cel·la i s'alinea amb la línia de base (baseline) dels caràcters en lloc de la part inferior. Si els caràcters no descendeixen per sota de la línia de base, el valor de  la línea de base aconsegueix el mateix efecte que bottom.
 • bottom: Posiciona el text a la part inferior de la cel·la.
 • middle: Centre el text en la cel·la.
 • i top: Posiciona el text a la part superior de la cel·la.
Nota d'ùs: No utilitzeu aquest atribut, ja que no és suportat amb l'últim estàndard: en el seu lloc aplicar la propietat CSS vertical-align (en-US).
width This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. in HTML 4.01
Aquest atribut s'utilitza per definir l'amplada de cel·la recomanada. L'espai addicional es pot afegir amb les propietats cellspacing i cellpadding i l'amplada de l'element <col> també pot crear una amplada extra. Però, si l'ample d'una columna és massa estreta per mostrar correctament una cel·la en particular, aquesta s'ampliarà quan es mostri.
Nota d'ùs: No utilitzeu aquest atribut, ja que no és suportat amb l'últim estàndard: en el seu lloc aplicar la propietat CSS width.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLTableHeaderCellElement (en-US).

Exemples

Veure <table> per exemples de <th>.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut align/valign 1.0 No support [1] (Yes) (Yes) (Yes)
atribut char/charoff 1.0 No support [2] (Yes) (Yes) (Yes)
atribut bgcolor This API has not been standardized. No support No support (Yes) No support No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut align/valign ? No support [1] ? ? ?
atribut char/charoff ? No support [2] ? ? ?
atribut bgcolor This API has not been standardized. No support No support (Yes) No support No support

[1] Veure errada 915.

[2] Veure errada 2212.

Veure