<td>

Sumari

L'element HTML cel·la de Taula (<td>) defineix una cel·la d'una taula que conté dades. Participa en el model de taula.

Context d'ùs

Categories de contingut Cap.
Contingut permès Contingut dinàmic.
Omissió de l'etiqueta L'etiqueta d'inici és obligatòria. L'etiqueta final es pot ometre, si és seguit immediatament per un element <th> o <td> o si no hi ha més dades en el seu element pare.
Elements pares permesos Un element <tr>.
Normativa del document HTML5, secció 4.9.9 (HTML4.01, secció 11.2.6)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

abbr Obsolete since HTML5 (en-US)
Aquest atribut conté una breu descripció del contingut de la cel·la. Alguns agents d'usuari, com ara lectors de parla, poden presentar aquesta descripció abans que el propi contingut.
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet en l'últim estàndard: en lloc d'un altre, considereu iniciar el contingut de la cel·la per un contingut abreujat independent en si o utilitzar el contingut abreujat com el contingut de la cel·la i utilitzar el contingut llarg com la descripció de la cel·la posant-ho en l'atribut title.
align This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. in HTML 4.01, This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5 (en-US)
Aquest atribut enumerat especifica com s'aplicarà l'alineació horitzontal del contingut de cada cel·la. Els valors possibles són:
 • left, alinea el contingut a l'esquerra de la cel·la
 • center, centra el contingut de la cel·la
 • right, alinea el contingut a la dreta de la cel·la
 • justify, inserta espais en el contingut textual de manera que el contingut es justifica en la cel·la
 • char, alinea el contingut textual en un caràcter especial amb una desplaçament mínim definit per els atributs char i charoff Unimplemented (see errada 2212).

Si aquest atribut no està establert, el valor assumit és left.

Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (no suportat) en l'últim estàndard.
 • Per aconseguir el mateix efecte que els valors left, center, right or justify utilitzeu la propietat CSS text-align (en-US).
 • Per aconseguir el mateix efecte que el valor char, en CSS3, podeu utilitzar el valor de char com el valor de la propietat text-align (en-US) Unimplemented.
axis This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5 (en-US)
Aquest atribut conté una llista de cadenes separades per espais. Cada cadena és l'ID d'un grup de cel·les a les que s'aplica aquesta capçalera.
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet en l'últim estàndard: en el seu lloc utilitzar l'atribut scope.
bgcolor This API has not been standardized.
Aquest atribut defineix el color de fons de cada cel·la de la columna. És un codi hexadecimal de 6 dígits com es defineix en sRGB, prefixat per un '#'. Podeu utilitzar una de les setze cadenes de color predefinits:
  black = "#000000"   green = "#008000"
  silver = "#C0C0C0"   lime = "#00FF00"
  gray = "#808080"   olive = "#808000"
  white = "#FFFFFF"   yellow = "#FFFF00"
  maroon = "#800000"   navy = "#000080"
  red = "#FF0000"   blue = "#0000FF"
  purple = "#800080"   teal = "#008080"
  fuchsia = "#FF00FF"   aqua = "#00FFFF"
Nota d'ùs:  No utilitzeu aquest atribut, ja que no és estàndard i només s'implementa en algunes versions de Microsoft Internet Explorer : l'element <td> se li ha de donar estil amb CSS. Per donar un efecte similar a l'atribut bgcolor, utilitzeu la propietat CSS background-color (en-US).
char This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. in HTML 4.01, This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5 (en-US)
Aquest atribut s'utilitza per establir el caràcter per alinear les cel·les d'una columna. Els valors típics d'això inclouen un punt (.) en intentar alinear els números o valors monetaris. Si align  no està establert a char, aquest atribut s'ignora.
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no està suportat) en l'últim estàndard. Per aconseguir el mateix efecte que char, en CSS3, podeu utilitzar el joc de caràcters utilitzant l'atribut char com el valor de la propietat text-align (en-US) Unimplemented.
charoff This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. in HTML 4.01, This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5 (en-US)
Aquest atribut s'utilitza per indicar el nombre de caràcters a desplaçar de les dades de la columna dels caràcters d'alineació especificats per l'atribut char.
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no està suportat) en l'últim estàndard.
colspan
Aquest atribut conté un valor enter no negatiu que indica el nombre de columnes que s'estén la cel·la. El seu valor per defecte és 1; si el seu valor s'estableix en 0, s'estén fins al final de {HTMLElement("colgroup")}}, fins i tot si es defineix implícitament que pertany a la cel·la. Els valors superiors a 1000 seran considerats incorrectes i s'estableixen en el valor predeterminat (1).
Nota: En HTML5 (en-US) aquest atribut només accepta valors més gran que zero, ja que no ha de ser utilitzat per solapar cel·les. A més, Firefox és l'únic navegador compatible amb el valor 0 com es defineix a l'especificació HTML 4 (en-US).
headers
Aquest atribut conté una llista de cadenes separades per espais, cadascun corresponent a l'atribut id del elements <th> que s'apliquen a aquest element.
rowspan
Aquest atribut conté un valor enter no negatiu que indica a quantes files s'estén la cel·la. El seu valor per defecte és 1; si el seu valor s'estableix en 0, s'estén fins al final de la secció de la taula (<thead>, <tbody>, <tfoot>, fins i tot si es defineix implícitament que pertany a la cel·la. Els valors superiors a 65534 es retallen fins 65534.
scope This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5 (en-US)
 
valign This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. in HTML 4.01, This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5 (en-US)
Aquest atribut especifica l'alineació vertical del text dins de cada fila de cel·les de la capçalera de la taula. Els valors possibles per aquest atribut són
 • baseline, posarà el text tan a prop de la part inferior de la cel·la com sigui possible, però alineant-ho en la línia de base (baseline) dels caràcters en lloc de la part inferior d'ells. Si els caràcters són tots de la mida, això té el mateix efecte que bottom.
 • bottom, posarà el text tan a prop de la part inferior de la cel·la com sigui possible;
 • middle, centra el text en la cel·la;
 • i top, posarà el text tant a prop de la part superior de la cel·la com sigui possible.
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no està suportat) en l'últim estàndard: en el seu lloc aplicar la propietat CSS vertical-align (en-US).
width This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. in HTML 4.01, This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5 (en-US)
Aquest atribut s'utilitza per definir l'amplada de cel·la recomanada. Les propietats  cellspacing and cellpadding poden afegir espai addicional, i l'element <col> amplada, també pot tenir algun efecte. En general, si l'ample d'una columna és massa estreta per mostrar correctament una cel·la en particular, les mateixes cel·les s'eixamplaran perque es pogui mostrar
Note: No utilitzeu aquest atribut en l'últim estàndard: en el seu lloc aplicar la propietat CSS width.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLTableDataCellElement (en-US).

Exemples

Si us plau, veure la pàgina <table> per exemples de <td>.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut align/valign 1.0 No support[1] (Yes) (Yes) (Yes)
atribut char/charoff 1.0 No support[2] (Yes) (Yes) (Yes)
atribut bgcolor This API has not been standardized. No support No support (Yes) No support No support
atribut colspan amb valor 0 (s'extén fins el final de colgroup) No support (Yes) No support No support No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut align/valign ? No support[1] ? ? ?
atribut char/charoff ? No support[2] ? ? ?
atribut bgcolor This API has not been standardized. No support No support (Yes) No support No support

[1] Això actualment no està implementat en Gecko. veure errada 915.

[2] Això actualment no està implementat en Gecko. veure errada 2212.

Veure