<col>

L'Element HTML taula de columna (<col>) defineix una columna d'una taula i s'utilitza per definir la semàntica comú en totes les cèl·lules comunes. En general es troba dins d'un element <colgroup>.

Aquest element permet columnes d'estil usant CSS,  però només alguns atributs tindran un efecte en la columna (vegeu l'especificació de CSS 2.1 llistat).

Categories de contingut Cap.
Contingut permès Cap, és un empty element.
Omissió de l'etiqueta L'etiqueta d'inici és obligatoria, però, ja que és un element buit, està prohibit l'ús d'una etiqueta de tancament.
Elements pares permesos Només <colgroup>, encara que pot estar implícitament definida com la seva etiqueta d'inici no és obligatòria. El <colgroup> no ha de tenir un atribut span.
Interfície DOM HTMLTableColElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

align Deprecated since HTML4.01 (en-US), Obsolete since HTML5 (en-US)
Aquest atribut enumerat especifica com es gestionarà l'alineació horitzontal del contingut de cada cel·la de la columna. Els valors possibles són:
 • left, alineació del contingut a l'esquerra de la cel·la
 • center, centrar el contingut en la cel·la
 • right, alineació del contingut a la dreta de la cel·la
 • justify, inserció d'espais en el contingut textual de manera que el contingut es justifica en la cel·la
 • char,alineació del contingut textual d'un caràcter especial amb un desplaçament mínim, definit pels atributs char i charoff Unimplemented (see errada 2212).

Si aquest atribut no està definit, el seu valor s'hereta d'align de l'element <colgroup> i en el qual també pertany l'element <col>. Si no n'hi ha, s'assumeix el valor de l'esquerra.

Note: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (no suportat) en l'últim estàndard.
 • Per aconseguir el mateix efecte qu'els valors left, center, right or justify :
  • No tracteu d'establir la propietat <col> en un selector aplicant-ho a un element <col>. Perquè els elements <td> no són descendents de l'element <col>, ells no heretaran.
  • Si la taula no utilitza un atribut colspan , utilitzeu el selector CSS td:nth-child(an+b)  on a és el nombre total de les columnes de la taula i b és la posició ordinal de la columna a la taula. Només després d'aquest selector la propietat text-align (en-US) es pot utilitzar.
  • Si la taula fa ús d'un atribut colspan, l'efecte es pot aconseguir mitjançant la combinació adequada de selectors d'atributs CSS com [colspan = n], encara que això no és trivial
 • Per aconseguir el mateix efecte que el valor char, en CSS3, pot utilitzar el valor de char com el valor de la propietat text-align (en-US) property Unimplemented.
bgcolor This API has not been standardized.
Aquest atribut defineix el color de fons de cada cel·la de la columna. És un codi  de 6 dígits hexadecimal definits en sRGB, precedit per un '#'.
Una de les setze cadenes de color predefinides que es poden utilitzar:
  black = "#000000"   green = "#008000"
  silver = "#C0C0C0"   lime = "#00FF00"
  gray = "#808080"   olive = "#808000"
  white = "#FFFFFF"   yellow = "#FFFF00"
  maroon = "#800000"   navy = "#000080"
  red = "#FF0000"   blue = "#0000FF"
  purple = "#800080"   teal = "#008080"
  fuchsia = "#FF00FF"   aqua = "#00FFFF"
Nota d'ùs: No utilitzeu aquest atribut, ja que no és estàndard i només implementat en algunes versions de Microsoft Internet Explorer: l'element <col> ha de ser d'estil amb CSS. Per donar un efecte similar a l'atribut bgcolor, utilitzeu la propietat CSS background-color (en-US), en els elements <td> pertinents.
char Deprecated since HTML4.01 (en-US), Obsolete since HTML5 (en-US)
Aquest atribut s'utilitza per establir el caràcter per alinear les cel·les d'una columna a. Els valors típics d'això inclouen un punt (.) en intentar alinear números o valors monetaris. Si no s'estableix align a char, aquest atribut s'ignora.
Note: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no és compatible) en l'últim estàndard. Per aconseguir el mateix efecte com el char, en CSS3, pots utilitzar el joc de caràcters utilitzant l'atribut char com el valor de la propietat text-align (en-US) Unimplemented.
charoff Deprecated since HTML4.01 (en-US), Obsolete since HTML5 (en-US)
Aquest atribut s'utilitza per indicar el nombre de caràcters per compensar les dades de la columna dels caràcters d'alineació especificat per l'atribut char.
Note: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no és compatible) en l'últim estàndard.
span
Aquest atribut conté un enter positiu que indica el nombre de columnes consecutives que abasta l'element <col>. Si no hi és, el seu valor per defecte és 1.
valign Deprecated since HTML4.01 (en-US), Obsolete since HTML5 (en-US)
Aquest atribut especifica l'alineació vertical del text dins de cada cel·la de la columna. Els valors possibles per aquest atribut són:
 • baseline, posarà el text tan a prop del fons de la cel·la com sigui possible, però alineant-ho sobre la baseline dels caràcters en lloc de la part inferior d'ells. Si els caràcters són tots de la mida, això té el mateix efecte que bottom .
 • bottom, posarà el text tan a prop de la part inferior de la cel·la com sigui possible.
 • middle, centrarà el text en la cel·la.
 • and top, posarà el text tan com sigui possible a la part superior de la cel·la.
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no és compatible) en l'últim estàndard:
 • No tracteu d'establir la propietat vertical-align (en-US) en un selector aplicant-ho a un element <col> Perquè els elements <td> no són descendents de l'element <col>, ells no heretaran.
 • Si la taula no utilitza un atribut colspan , utilitzeu el selector CSS td:nth-child(an+b) on a és el nombre total de les columnes de la taula i b és la posició ordinal de la columna a la taula. Només després d'aquest selector la propietat vertical-align (en-US) es pot utilitzar.
 • Si la taula fa ús d'un atribut colspan, l'efecte es pot aconseguir mitjançant la combinació adequada de selectors d'atributs CSS com [colspan=n], encara que això no és trivialI.
width Obsolete since HTML5 (en-US)
Aquest atribut especifica una amplada per defecte per a cada columna en el grup de la columna actual. A més dels valors dels píxels i percentatge estàndard, aquest atribut podria prendre la forma especial 0*, el que significa que l'ample de cada columna al grup ha de ser l'ample mínim necessari per mantenir el contingut de la columna. Amplades relatives com ara 0,5* també es poden utilitzar.

Exemple

Si us plau, consulteu la pàgina <table> per exemples de <col>.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<col>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<col>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<col>' in that specification.
Recommendation definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut align/valign ? No support errada 915 ? ? ?
atribut char/charoff ? No support errada 2212 ? ? ?
atribut bgcolor ? No support (Yes) ? ?
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? 1.0 (1.0) ? ? ?
atribut align/valign ? No support errada 915 ? ? ?
atribut char/charoff ? No support errada 2212 ? ? ?
atribut bgcolor ? No support ? ? ?

Veure

 • Altres elements HTML relacionats amb taules : <caption>, <colgroup>, <table>, <tbody>, <td>, <tfoot>, <th>, <thead>, <tr>;
 • Propietats CSS i pseudo-classes que poden ser especialment útils per a l'estil de l'element <col>:
  • La propietat width controla l'ample de la columna ;
  • La pseudo-classe :nth-child ajusta l'alineació de les cel·les de la columna;
  • La propietat text-align (en-US) alinea el contingut de totes les cel·les  en el mateix caràcter, like '.'.