תגית <main> מייצגת את התוכן הראשי במסמך ה-HTML. 

 

קטגוריה תגיות לארגון תוכן
תוכן מורשה

<a>, <abbr>, <address>, <article>, <aside>, <audio>, <b>,<bdo>, <bdi>, <blockquote>, <br>, <button>, <canvas>, <cite>, <code>, <command>, <data>, <datalist>, <del>, <details>, <dfn>, <div>, <dl>, <em>, <embed>, <fieldset>, <figure>, <footer>, <form>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <header>, <hgroup>, <hr>, <i>, <iframe>, <img>, <input>, <ins>, <kbd>, <keygen>, <label>, <main>, <map>, <mark>, <math>, <menu>, <meter>, <nav>, <noscript>, <object>, <ol>, <output>, <p>, <pre>, <progress>, <q>, <ruby>, <s>, <samp>, <script>, <section>, <select>, <small>, <span>, <strong>, <sub>, <sup>, <svg>, <table>, <template>, <textarea>, <time>, <ul>, <var>, <video>, <wbr>

ממשק DOM HTMLElement

תארים

תגית זו נכללת ברשימת התארים הגלובליים.

דוגמא

<!-- other content -->

<main>
  <h1>Apples</h1>
  <p>The apple is the pomaceous fruit of the apple tree.</p>
  
  <article>
    <h2>Red Delicious</h2>
    <p>These bright red apples are the most common found in many
    supermarkets.</p>
    <p>... </p>
    <p>... </p>
  </article>

  <article>
    <h2>Granny Smith</h2>
    <p>These juicy, green apples make a great filling for
    apple pies.</p>
    <p>... </p>
    <p>... </p>
  </article>
</main>

<!-- other content -->

ראה גם

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, fabio.rahamim
Last updated by: mdnwebdocs-bot,