<wbr>

L'element HTML oportunitat de ruptura de la paraula <wbr> representa una posició dins d'un text en el qual el navegador pot trencar opcionalment una línia, malgrat les seves regles de divisió de línies, no crearien una interrupció en aquest lloc.

En pàgines codificades UTF-8 , <wbr> es comporta com el punt de codi U+200B ZERO-WIDTH SPACE. En particular, es comporta com un punt de codi Unicode bidi BN, el que significa que no té efecte sobre bidi-ordering: <div dir=rtl>123, <wbr>456</div> mostra, quan no està trencada en dues línies, 123,456 i no 456,123.

Per la mateixa raó, l'element <wbr> no introdueix un guió en el punt d'interrupció de línia. Perquè aparegui un guió només al final d'una línia, utilitzeu l'entitat de caràcter de guió tou (&shy;).

Aquest element es va implementar per primera vegada a Internet Explorer 5.5 i es va definir oficialment en HTML5.

Context d'ùs

Contingut permès Buit
Omissió de l'etiqueta És un empty element; ha de tenir una etiqueta d'inici, però no ha de tenir una etiqueta de tancament.
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut textual.
Normativa del document HTML 5, secció 4.6.24

Atributs

Aquest element només inclou els atributs global.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLElement.

Exemple

La Guia d'Estil de Yahoo recomana trencar una adreça URL aban de la puntuació, per evitar deixar un signe de puntuació al final de la línia, que el lector pugui confondre amb el final de la URL.

<p>http://this<wbr>.is<wbr>.a<wbr>.really<wbr>.long<wbr>.example<wbr>.com/With<wbr>/deeper<wbr>/level<wbr>/pages<wbr>/deeper<wbr>/level<wbr>/pages<wbr>/deeper<wbr>/level<wbr>/pages<wbr>/deeper<wbr>/level<wbr>/pages<wbr>/deeper<wbr>/level<wbr>/pages</p>

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 No support[1] 11.7 4.0
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 1.5 1.0 No support No support No support

[1] El suport a l'etiqueta <wbr> es va introduir a Internet Explorer 5.5, encara que és va retira de nou en la versió 7.