<tr>

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

Sumari

L'element HTML fila de taula <tr> defineix una fila de cel·les d'una taula. Aquests poden ser una barreja de l'elements.<td> i <th>.

Context d'ùs

Categories de contingut Cap
Contingut permès Zero o més elements <td> o <th>, o una barreja d'ells.
Omissió de l'etiqueta L'etiqueta d'inici és obligatòria. L'etiqueta final es pot ometre si l'element <tr> és seguit immediatament per un element <tr>, o si els elements del grup de taula pare (<thead>, <tbody> o <tfoot>) no tenen més contingut.
Elements pares permesos Elements <table>, <thead>, <tbody> o <tfoot>
Normativa del document HTML, "El element tr"

Atributs

Aquest element inclou els atributs global.

align Deprecated since HTML4.01, Obsolete since HTML5
Aquest atribut enumerat especifica com s'aplicarà l'alineació horitzontal del contingut de cada cel·la. Els valors possibles són:
 • left, alinea el contingut a l'esquerra de la cel·les
 • center, centra el contingut de la cel·les
 • right, alinea el contingut a la dreta de la cel·les
 • justify, inserta espais en el contingut textual de manera que el contingut es justifica en les cel·les
 • char, alinea el contingut textual en un caràcter especial amb una desplaçament mínim definit per els atributs char charoff Unimplemented (see errada 2212)

Si aquest atribut no està establert, s'hereta el valor del node pare.

Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (no suportat) en l'últim estàndard.
 • Per aconseguir el mateix efecte que els valors left, center, right or justify utilitzeu la propietat CSS text-align.
 • Per aconseguir el mateix efecte que el valor char, en CSS3, podeu utilitzar el valor de char com el valor de la propietat text-align Unimplemented.
bgcolor Deprecated since HTML4.01, Obsolete since HTML5
Aquest atribut defineix el color de fons de cada cel·la de la fila. Pot ser un codi #RRGGBB o una paraula clau color SVG.
Nota d'ùs: l'element <tr> se li ha de donar estil amb CSS . Per donar un efecte similar a l'atribut bgcolor, utilitzeu la propietat CSS background-color.
char Deprecated since HTML4.01, Obsolete since HTML5
Aquest atribut s'utilitza per establir el caràcter per alinear les cel·les d'una columna. Els valors típics d'això inclouen un punt (.) en intentar alinear els números o valors monetaris. Si align no està establert a char, aquest atribut s'ignora
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no està suportat) en l'últim estàndard. Per aconseguir el mateix efecte que char, en CSS3, podeu utilitzar el joc de caràcters utilitzant l'atribut char com el valor de la propietat text-align Unimplemented.
charoff Deprecated since HTML4.01, Obsolete since HTML5
Aquest atribut s'utilitza per indicar el nombre de caràcters a desplaçar de les dades de la columna dels caràcters d'alineació especificats per l'atribut char
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no està suportat) en l'últim estàndard.
valign Deprecated since HTML4.01, Obsolete since HTML5
Aquest atribut especifica l'alineació vertical del text dins de cada fila de cel·les de la capçalera de la taula. Els valors possibles per aquest atribut són:
 • baseline, posarà el text tan a prop de la part inferior de la cel·la com sigui possible, però alineant-ho en la línia de base (baseline) dels caràcters en lloc de la part inferior d'ells. Si els caràcters són tots de la mida, això té el mateix efecte que bottom.
 • bottom, posarà el text tan a prop de la part inferior de la cel·la com sigui possible;
 • middle, centra el text en la cel·la;
 • i top, posarà el text tant a prop de la part superior de la cel·la com sigui possible.
Note: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no està suportat) en l'últim estàndard: en el seu lloc aplicar la propietat CSS  vertical-align.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLTableRowElement.

Exemples

Veure <table> per exemples de <tr>.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut align/valign 1.0 No support [1] (Yes) (Yes) (Yes)
atribut char/charoff 1.0 No support [2] (Yes) (Yes) (Yes)
atribut bgcolor No support No support (Yes) No support No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut align/valign ? No support [1] ? ? ?
atribut char/charoff ? No support [2] ? ? ?
atribut bgcolor No support No support (Yes) No support No support

[1] Veure errada 915.

[2] Veure errada 2212.

Veure

 • Altres elements HTML relacionats amb taules: <caption>, <col>, <colgroup>, <table>, <tbody>, <td>, <tfoot>, <th>, <thead>;
 • Propietats CSS i pseudo-classes que poden ser especialment útils per a l'estil de l'element <tr>:
  • la pseudo-classe :nth-child per ajustar l'alineació de les cel·les de la columna;
  • la propietat text-align per alinear el contingut de totes les cel·les en el mateix caràcter, com '.'.<