<textarea>

Sumari

L'element HTML <textarea> representa un control d'edició de text  multi-línia sense format.

Context d'ùs

Categories de contingut Contingut dinàmic, contingut textual, contingut interactiu, enumerat, etiquetable, reiniciable, i elements enviables associats a formularis.
Contingut permès Dades caràcter
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut textual.
Interfície DOM HTMLTextAreaElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

autocapitalize This API has not been standardized.
Aquest és un atribut no estàndard amb el suport de WebKit en iOS (per tant, gairebé tots els navegadors que s'executen en iOS, incloent Safari, Firefox i Chrome) el qual controla si i com el valor de text ha de ser automàticament en majúscula quan és entrat/editat per l'usuari. Els valors no desaprovats estan disponibles en IOS 5 i posteriors. Els valors possibles són:
  • none: Completament desactivada la majúscula automàtica.
  • sentencesAutomàticament en majúscula la primera lletra d'una oració .
  • wordsAutomàticament en majúscula la primera lletra de les paraules.
  • charactersAutomàticament en majúscula tots els caràcters .
  • on: This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Desaprovat des de iOS 5.
  • off: This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Desaprovat des de iOS 5.
autocomplete HTML5 (en-US)
Aquest atribut indica si el valor del control es pot completar automàticament pel navegador. Els valors possibles són:
  • off: L'usuari ha d'introduir explícitament un valor en aquest camp per a cada ús, o el document proporciona el seu propi mètode d'autocompletat; el navegador no completa l'entrada automàticament.
  • on: El navegador pot completar automàticament el valor basat en els valors que l'usuari ha entrat en usos anteriors.

Si l'atribut autocomplete no s'especifica en un element <textarea>, el navegador utilitza el valor de l'atribut autocomplete del propietari del formulari de l'element <textarea>. El propietari del formulari és l'element <form> en el qual l'element <textarea> és un descendent o bé l'element de formulari que el seu id és especificat per l'atribut form de l'element d'entrada. Per obtenir més informació, consulteu autocomplete en <form>.

autofocus HTML5 (en-US)
Aquest atribut booleà permet especificar que un control de formulari ha de tenir el focus d'entrada quan es carrega la pàgina, llevat que l'usuari el redefineixi, per exemple escrivint en un control diferent. Només un element de formularu associat a un document pot tenir aquest atribut especificat.
cols
L'ample visible del control de text, en caràcters d'amplària mitjana. Si s'especifica, ha de ser un nombre enter positiu. Si no s'especifica, el valor per defecte és 20 (HTML5).
disabled
Aquest atribut booleà indica que l'usuari no pot interactuar amb el control. (Si no s'especifica aquest atribut, el control hereta la seva configuració des de l'element que conté, per exemple <fieldset>;. Si no hi ha cap element que contimgui l'atribut disabled, el control està activat)
form HTML5 (en-US)
L'element formulari en el qual està associat l'element <textarea> (el seu "propietari formulari"). El valor de l'atribut ha de ser l'ID d'un element de formulari en el mateix document. Si no s'especifica aquest atribut, l'element <textarea> ha de ser un descendent d'un element de formulari. Aquest atribut li permet col.locar elements <textarea> en qualsevol lloc dins d'un document, no només com descendents dels seus elements de formulari.
maxlength HTML5 (en-US)
El nombre màxim de caràcters (punts de codi Unicode) que l'usuari pot introduir. Si no s'especifica aquest valor, l'usuari pot introduir un nombre il·limitat de caràcters
minlength HTML5 (en-US)
El nombre mínim de caràcters (punts de codi Unicode) requerits que l'usuari ha d'introduir.
name
El nom del control.
placeholder HTML5 (en-US)
Un indici a l'usuari del que pot ser introduït en el control. Els retorns de carro o salts de línia dins del text de marcador de posició han de ser tractats com salts de línia quan es representa l'indici.
readonly
Aquest atribut booleà indica que l'usuari no pot modificar el valor del control. A diferència de l'atribut disabled, l'atribut readonly no impedeix que l'usuari faci clic o seleccioni en el control. El valor d'un control de només lectura segueix sent enviat en el formulari.
required HTML5 (en-US)
Aquest atribut especifica que l'usuari ha d'omplir un valor abans d'enviar un formulari.
rows
El nombre de línies de text visibles per al control.
selectionDirection HTML5 (en-US)
La direcció en què es va produir la selecció. És "cap endavant (forward)" si la selecció es va fer d'esquerra a dreta en una configuració regional LTR o de dreta a esquerra en una configuració regional RTL, o "cap enrere (backward)" si la selecció es va fer en la direcció oposada. Això pot ser "cap (none)" si la direcció de la selecció és desconegut.
selectionEnd
L'índex de l'últim caràcter de la selecció actual. Si no hi ha selecció, el valor és l'índex del caràcter que segueix a la posició del cursor d'entrada de text.
selectionStart
L'índex per al primer caràcter de la selecció actual. Si no hi ha selecció, aquest valor és l'índex del caràcter que segueix a la posició del cursor d'entrada de text.
spellcheck HTML5 (en-US)
Establir el valor d'aquest atribut en true indica que l'element ha de tenir la seva ortografia i gramàtica revisada. El valor per omissió indica que l'element està actuant d'acord amb un comportament predeterminat, possiblement basat en el valor de la revisió ortogràfica de l'element pare. El valor false indica que l'element no ha de ser revisat.
wrap HTML5 (en-US)
Indica com el control ajusta el text. Els valors possibles són:
  • hard: El navegador insereix automàticament salts de línia (CR + LF) de manera que cada línia tingui nomes l'ample del control; l'atribut cols ha de ser especificat.
  • soft: El navegador s'assegura que tots els salts de línia en el valor consisteixen en un parell CR + LF, però no insereix salts de línia addicionals.

Si no s'especifica aquest atribut, soft és el valor predeterminat.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLTextAreaElement.

Resizable textareas

Requires Gecko 2.0(Firefox 4 / Thunderbird 3.3 / SeaMonkey 2.1)

Gecko 2.0 introdueix suport per les textareas redimensionables. Això és controlat per la propietat CSS resize (en-US). Canviar la mida de les àrees de text està activat per defecte, però es pot desactivar de forma explícita mitjançant la inclusió de la següent CSS:

textarea {
  resize: none;
}

Interacció amb CSS

Pel que fa a CSS, un <textarea> és un element reemplaçat. L'especificació HTML no defineix on està la línia de base d'un <textarea>. Així que diferents navegadors ajustan a diferents posicions. Per Gecko, la línia de base de un <textarea> es troba en la línia de base de la primera línia de la primera línia del textarea, en altre navegador pot ajustar a la part inferior del quadre del <textarea>. No utilitzeu vertical-align (en-US): baseline, ja que el comportament serà impredictible.

Un textarea té dimensions intrínseques, com una imatge ampliada.

Example

Contingut HTML

<textarea name="textarea" rows="10" cols="50">Write something here</textarea>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<textarea>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<textarea>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<textarea>' in that specification.
Recommendation  

BCD tables only load in the browser

 

Veure

Altres elements relacionats amb formularis: <form>, <button>, <datalist>, <legend>, <label>, <select>, <optgroup>, <option>, <input>, <keygen>, <fieldset>, <output>, <progress> and <meter>.