<textarea>

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

Sumari

L'element HTML <textarea> representa un control d'edició de text  multi-línia sense format.

Context d'ùs

Categories de contingut Contingut dinàmic, contingut textual, contingut interactiu, enumerat, etiquetable, reiniciable, i elements enviables associats a formularis.
Contingut permès Dades caràcter
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut textual.
Interfície DOM HTMLTextAreaElement

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

autocapitalize
Aquest és un atribut no estàndard amb el suport de WebKit en iOS (per tant, gairebé tots els navegadors que s'executen en iOS, incloent Safari, Firefox i Chrome) el qual controla si i com el valor de text ha de ser automàticament en majúscula quan és entrat/editat per l'usuari. Els valors no desaprovats estan disponibles en IOS 5 i posteriors. Els valors possibles són:
  • none: Completament desactivada la majúscula automàtica.
  • sentencesAutomàticament en majúscula la primera lletra d'una oració .
  • wordsAutomàticament en majúscula la primera lletra de les paraules.
  • charactersAutomàticament en majúscula tots els caràcters .
  • on: Desaprovat des de iOS 5.
  • off: Desaprovat des de iOS 5.
autocomplete HTML5
Aquest atribut indica si el valor del control es pot completar automàticament pel navegador. Els valors possibles són:
  • off: L'usuari ha d'introduir explícitament un valor en aquest camp per a cada ús, o el document proporciona el seu propi mètode d'autocompletat; el navegador no completa l'entrada automàticament.
  • on: El navegador pot completar automàticament el valor basat en els valors que l'usuari ha entrat en usos anteriors.

Si l'atribut autocomplete no s'especifica en un element <textarea>, el navegador utilitza el valor de l'atribut autocomplete del propietari del formulari de l'element <textarea>. El propietari del formulari és l'element <form> en el qual l'element <textarea> és un descendent o bé l'element de formulari que el seu id és especificat per l'atribut form de l'element d'entrada. Per obtenir més informació, consulteu autocomplete en <form>.

autofocus HTML5
Aquest atribut booleà permet especificar que un control de formulari ha de tenir el focus d'entrada quan es carrega la pàgina, llevat que l'usuari el redefineixi, per exemple escrivint en un control diferent. Només un element de formularu associat a un document pot tenir aquest atribut especificat.
cols
L'ample visible del control de text, en caràcters d'amplària mitjana. Si s'especifica, ha de ser un nombre enter positiu. Si no s'especifica, el valor per defecte és 20 (HTML5).
disabled
Aquest atribut booleà indica que l'usuari no pot interactuar amb el control. (Si no s'especifica aquest atribut, el control hereta la seva configuració des de l'element que conté, per exemple <fieldset>;. Si no hi ha cap element que contimgui l'atribut disabled, el control està activat)
form HTML5
L'element formulari en el qual està associat l'element <textarea> (el seu "propietari formulari"). El valor de l'atribut ha de ser l'ID d'un element de formulari en el mateix document. Si no s'especifica aquest atribut, l'element <textarea> ha de ser un descendent d'un element de formulari. Aquest atribut li permet col.locar elements <textarea> en qualsevol lloc dins d'un document, no només com descendents dels seus elements de formulari.
maxlength HTML5
El nombre màxim de caràcters (punts de codi Unicode) que l'usuari pot introduir. Si no s'especifica aquest valor, l'usuari pot introduir un nombre il·limitat de caràcters
minlength HTML5
El nombre mínim de caràcters (punts de codi Unicode) requerits que l'usuari ha d'introduir.
name
El nom del control.
placeholder HTML5
Un indici a l'usuari del que pot ser introduït en el control. Els retorns de carro o salts de línia dins del text de marcador de posició han de ser tractats com salts de línia quan es representa l'indici.
readonly
Aquest atribut booleà indica que l'usuari no pot modificar el valor del control. A diferència de l'atribut disabled, l'atribut readonly no impedeix que l'usuari faci clic o seleccioni en el control. El valor d'un control de només lectura segueix sent enviat en el formulari.
required HTML5
Aquest atribut especifica que l'usuari ha d'omplir un valor abans d'enviar un formulari.
rows
El nombre de línies de text visibles per al control.
selectionDirection HTML5
La direcció en què es va produir la selecció. És "cap endavant (forward)" si la selecció es va fer d'esquerra a dreta en una configuració regional LTR o de dreta a esquerra en una configuració regional RTL, o "cap enrere (backward)" si la selecció es va fer en la direcció oposada. Això pot ser "cap (none)" si la direcció de la selecció és desconegut.
selectionEnd
L'índex de l'últim caràcter de la selecció actual. Si no hi ha selecció, el valor és l'índex del caràcter que segueix a la posició del cursor d'entrada de text.
selectionStart
L'índex per al primer caràcter de la selecció actual. Si no hi ha selecció, aquest valor és l'índex del caràcter que segueix a la posició del cursor d'entrada de text.
spellcheck HTML5
Establir el valor d'aquest atribut en true indica que l'element ha de tenir la seva ortografia i gramàtica revisada. El valor per omissió indica que l'element està actuant d'acord amb un comportament predeterminat, possiblement basat en el valor de la revisió ortogràfica de l'element pare. El valor false indica que l'element no ha de ser revisat.
wrap HTML5
Indica com el control ajusta el text. Els valors possibles són:
  • hard: El navegador insereix automàticament salts de línia (CR + LF) de manera que cada línia tingui nomes l'ample del control; l'atribut cols ha de ser especificat.
  • soft: El navegador s'assegura que tots els salts de línia en el valor consisteixen en un parell CR + LF, però no insereix salts de línia addicionals.

Si no s'especifica aquest atribut, soft és el valor predeterminat.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLTextAreaElement.

Resizable textareas

Requires Gecko 2.0(Firefox 4 / Thunderbird 3.3 / SeaMonkey 2.1)

Gecko 2.0 introdueix suport per les textareas redimensionables. Això és controlat per la propietat CSS resize. Canviar la mida de les àrees de text està activat per defecte, però es pot desactivar de forma explícita mitjançant la inclusió de la següent CSS:

textarea {
  resize: none;
}

Interacció amb CSS

Pel que fa a CSS, un <textarea> és un element reemplaçat. L'especificació HTML no defineix on està la línia de base d'un <textarea>. Així que diferents navegadors ajustan a diferents posicions. Per Gecko, la línia de base de un <textarea> es troba en la línia de base de la primera línia de la primera línia del textarea, en altre navegador pot ajustar a la part inferior del quadre del <textarea>. No utilitzeu vertical-align: baseline, ja que el comportament serà impredictible.

Un textarea té dimensions intrínseques, com una imatge ampliada.

Example

Contingut HTML

<textarea name="textarea" rows="10" cols="50">Write something here</textarea>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<textarea>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<textarea>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<textarea>' in that specification.
Recommendation  
Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
textareaChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes Before Firefox 6, when a <textarea> was focused, the insertion point was placed at the end of the text by default. Other major browsers place the insertion point at the beginning of the text.
Notes A default background-image gradient is applied to all <textarea> elements, which can be disabled using background-image: none.
IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes Before Firefox 6, when a <textarea> was focused, the insertion point was placed at the end of the text by default. Other major browsers place the insertion point at the beginning of the text.
Notes A default background-image gradient is applied to all <textarea> elements, which can be disabled using background-image: none.
Opera Android Full support YesSafari iOS Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes Unlike other major browsers, a default style of opacity: 0.4 is applied to disabled <textarea> elements.
Samsung Internet Android Full support Yes
autocapitalize
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
autocompleteChrome Full support 66Edge No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See issue 758078.
Firefox Full support 59IE No support NoOpera No support NoSafari Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes See bug 150731.
WebView Android Full support 66Chrome Android Full support 66Firefox Android Full support 59Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
autofocusChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support Yes
colsChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
disabledChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
formChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
maxlengthChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support Yes
minlengthChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
nameChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
placeholderChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.5Safari Full support 5WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 11.5Safari iOS Full support 4Samsung Internet Android Full support Yes
readonlyChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
requiredChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
rowsChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
spellcheckChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
wrapChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
See implementation notes.
See implementation notes.

 

Veure

Altres elements relacionats amb formularis: <form>, <button>, <datalist>, <legend>, <label>, <select>, <optgroup>, <option>, <input>, <keygen>, <fieldset>, <output>, <progress> and <meter>.