<source>

Sumari

L'element HTML <source> especifica múltiples recursos multimèdia, ja sigui per l'element <picture>, <audio> o <video>. És un element buit. S'utilitza comunament per servir el mateix contingut multimèdia en múltiples formats suportats pels diferents navegadors.

Contexte d'ùs

Un element multimèdia <audio> o <video>, s'ha de col·locar abans de qualsevol contingut dinàmic o element <track>.
Elements pares permesos Un element <picture>, s'ha de col·locar abans que l'element <img>.
Categories de contingut Cap.
Contingut permès Cap, és un empty element.
Omissió de l'etiqueta Ha de tenir una etiqueta d'inici, però no ha de tenir una etiqueta de tancament.
Interfície DOM HTMLSourceElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

sizes This is an experimental API that should not be used in production code.
És una llista de mides de font que descriu l'ample final donat de la imatge representada per l'origen. Cada mida de font consisteix en una llista separada per comes de parells de condició-longitud del medi. Aquesta informació és utilitzada pel navegador per determinar, abans de col·locar la pàgina, quina imatge es defineix en srcset per usar. L'atribut sizes només té efecte quan l'element <source> és el fill directe d'un element <picture>.
src
Obligatori per <audio> i <video>, l'adreça del recurs de medi. El valor d'aquest atribut s'ignora quan l'element <source> es col·loca dins d'un element <picture>.
srcset This is an experimental API that should not be used in production code.
Una llista d'una o més cadenes separades per comes que indiquen un conjunt de possibles imatges representades per la font per a l'ús del navegador. Cada cadena es compon de:
  1. un URL a una imatge,
  2. un descriptor d'amplada, que és un enter positiu seguit directament per 'w'. El valor per defecte, si és que cal, és l'infinit.
  3. un descriptor de densitat de píxels, que és un nombre flotant positiu seguit directament per 'x'. El valor per defecte, si és que cal, és 1x.

Cada cadena de la llista ha de tenir almenys un descriptor d'ample o un descriptor de densitat de píxels per ser vàlida. Entre la llista, hi ha d'haver una sola cadena que contingui la mateixa tupla de descriptor d'ample i descriptor de densitat de píxels.
El navegador escull la imatge més adequada per mostrar-la en un moment donat.
L'atribut srcset només té efecte quan l'element <source> és el fill directe d'un element <picture>.

type
El tipus MIME del recurs, opcionalment amb un paràmetre codecs. Veure RFC 4281 per obtenir informació sobre com especificar els còdecs.
media This is an experimental API that should not be used in production code.
Consulta de mitjans dels mitjans de comunicació previstos del recurs; això s'ha d'utilitzar només en un element <picture>.

Si no s'especifica l'atribut type, el tipus del mitjà es recupera del servidor i es verifica si Gecko pot manejar-ho; Si no es pot processar, es comprova la font següent. Si s'especifica l'atribut type, es compara amb els tipus que Gecko pot reproduir i, si no es reconeix, el servidor ni tan sols el consulta; En el seu lloc, el següent element font es comprova alhora.

Exemples

Aquest exemple demostra com oferir un vídeo en format Ogg per als usuaris que tinguin el navegador compatible amb el format Ogg, i un format de vídeo de QuickTime per als usuaris de navegadors que donin aquest suport. Si l'element audio video no és compatible amb el navegador, apareixerà un avís al seu lloc. Si el navegador és compatible amb l'element, però no admet qualsevol dels formats especificats, es genera un esdeveniment d'error i els controls multimèdia per defecte (si està activat) donarà un error. Veure també la llista de formats de mitjans suportats pels elements audio i video en diferents navegadors.

<video controls>
  <source src="foo.webm" type="video/webm">
  <source src="foo.ogg" type="video/ogg">
  <source src="foo.mov" type="video/quicktime">
  I'm sorry; your browser doesn't support HTML5 video.
</video>

Per a més exemples, vegeu Utilitzant àudio i video en Firefox.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<source>' in that specification.
Living Standard Definició inicial de <source> utilitzat dins d'un element <picture>.
HTML Living Standard
The definition of '<source>' in that specification.
Living Standard Definició inicial de <source> utilitzat dins d'un element multimedia, <audio> o <video>.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 3.5 (1.9.1) 9.0 (Yes) (Yes)
atribut media (Yes) 15.0 (15.0) 9.0 (Yes) (Yes)
atribut sizes ? 33 (33)[1] ? ? ?
atribut srcset ? 33 (33)[1] ? ? ?
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) ? ? ?
atribut media (Yes) 15.0 (15.0) ? ? ?
atribut sizes ? 33.0 (33)[1] ? ? ?
atribut srcset ? 33.0 (33)[1] ? ? ?

[1] Aquesta característica està darrere de la preferència dom.image.picture.enabled, per defecte és false.

Actualment, només s'implementa un petit subconjunt de la funcionalitat: Gecko recull el primer element font que té un tipus que coincideixi amb el tipus MIME d'un format de suport multimèdia; veure errada 449363 per a més informació

Veure