<noscript>

Sumari

L'Element HTML <noscript> defineix una secció d'HTML per inserir si un tipus de script a la pàgina no és compatible o si scripting està actualment desactivat en el navegador.

Categories de contingut Contingut Metadata, contingut dinàmic, phrasing content.
Contingut permès Quan scripting està desactivat i quan és un descendent de l'element <head> en qualsevol ordre, zero o més elements <link>, zero o més elements <style> i zero o més elements <meta>.
Quan scripting està desactivat i quan no és un descendent de l'element <head>: qualsevol contingut transparent, però sense l'element <noscript> ha d'estar entre els seus descendents.
Altrament: contingut dinàmic o phrasing content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content, si no hi ha un element ancestre <noscript>, o en un element <head> (però només per un document HTML), aquí de nou si no hi ha un element ancestre <noscript>.
Interfície DOM HTMLElement (en-US)

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemple

<noscript>
  <!-- anchor linking to external file -->
  <a href="http://www.mozilla.com/">External Link</a>
</noscript>
<p>Rocks!</p>

Resultat amb scripting activat

Rocks!

Resultat amb scripting desactivat

External Link

Rocks!

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<noscript>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<noscript>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<noscript>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)