<marquee>

Obsolete

This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Sumari

L'element HTML <marquee> s'utilitza per inserir una àrea de desplaçament de text.

Atributs

behavior
Estableix com el text es desplaça dins de la marquesina. Els valors possibles són scroll, slide i alternate. Si no s'especifica cap valor, el valor predeterminat és scroll.
bgcolor
Estableix el color de fons a través del nom del color o el valor hexadecimal.
direction
Estableix la direcció del moviment en sentit vertical dins de la marquesina. Els valors possibles són left, right, up i down. Si no s'especifica cap valor, es deixa el valor per defecte left.
height
Estableix l'alçada en píxels o en valor percentual .
hspace
Defineix el marge horitzontal.
loop
Estableix el nombre de vegades que la marquesina es desplaçarà. Si no s'especifica cap valor, el valor predeterminat és -1, el que significa que la marquesina es desplaçarà contínuament.
scrollamount
Estableix la quantitat de desplaçament en cada interval en píxels. El valor per defecte és 6.
scrolldelay
Estableix l'interval entre cada moviment de desplaçament en milisegons. El valor per defecte és 85. Tingueu en compte que qualsevol valor inferior a 60 és ignorat i el valor 60 s'utilitza en el seu lloc, llevat que s'especifiqui trueSpeed.
truespeed

Per defecte, si els valors de scrollDelay estan per sota 60 son ignorats. Si trueSpeed està present, aquests valors no són ignorats.

vspace
Defineix el marge vertical en píxels o percentatge.
width
Estableix l'amplada en píxels o en valor percentual.

Controladors d'esdeveniments

onbounce
S'activa quan la marquesina ha arribat al final de la seva posició de desplaçament. Només es pot disparar quan l'atribut de comportament està configurat en alternate.
onfinish
S'activa quan la marquesina ha acabat la quantitat de desplaçament que s'estableix en l'atribut loop. Només es pot disparar quan l'atribut loop s'estableix en un nombre que és més gran que 0.
onstart
S'activa quan la marquesina comença a desplaçar-se.

Mètodes

start
Inicia el desplaçament de la marquesina.
stop
  Atura el desplaçament de la marquesina .

Exemples

<marquee>This text will scroll from right to left</marquee>

<marquee direction="up">This text will scroll from bottom to top</marquee>

<marquee direction="down" width="250" height="200" behavior="alternate" style="border:solid">
  <marquee behavior="alternate">
    This text will bounce
  </marquee>
</marquee>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<marquee>' in that specification.
Living Standard Faci-ho obsolet a favor de CSS, però definiu el seu comportament esperat, per a la compatibilitat amb versions anteriors.
HTML5
The definition of '<marquee>' in that specification.
Recommendation Faci-ho obsolet a favor de CSS, però definiu el seu comportament esperat, per a la compatibilitat amb versions anteriors.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 2.0 7.2 1.2
atribut truespeed No support 3.0 (1.9) 4.0 No support No support
atribut hspace/vspace ? 3.0 (1.9) ? ? ?
atribut loop ? 3.0 (1.9) ? ? ?
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? 1.0 (1.0) ? ? ?
atribut truespeed ? 1.0 (1.0) ? ? ?
atributh space/vspace ? 1.0 (1.0) ? ? ?
atribut loop ? 1.0 (1.0) ? ? ?