<main>

L'element HTML <main> representa el contingut principal de el <body> d'un document o aplicació. L'àrea de contingut principal està constituïda per contingut directament relacionat amb el tema central d'un document o amb la funcionalitat central d'una aplicació. Aquest contingut ha de ser exclusiu del document, excloent qualsevol contingut que es repeteixi en un conjunt de documents com a barres laterals, enllaços de navegació, informació sobre drets d'autor, logotips de llocs i formularis de cerca (tret que la funció principal del document sigui un formulari de cerca).

Categories de contingut Contingut dinàmic, contingut palpable.
Contingut permès Contingut dinàmic.
Omissió de l'etiqueta Cap; tant les etiquetes d'inici i finalització són obligatoris.
Elements pares permesos Qualsevol element que accept Contingut dinàmic.

Interfície DOM

HTMLElement (en-US)

Atributs

Aquest element només inclou els atribust globals.

Exemple

<!-- other content -->

<main>
 <h1>Apples</h1>
 <p>The apple is the pomaceous fruit of the apple tree.</p>

 <article>
  <h2>Red Delicious</h2>
  <p>These bright red apples are the most common found in many
  supermarkets.</p>
  <p>... </p>
  <p>... </p>
 </article>

 <article>
  <h2>Granny Smith</h2>
  <p>These juicy, green apples make a great filling for
  apple pies.</p>
  <p>... </p>
  <p>... </p>
 </article>

</main>

<!-- other content -->

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<main>' in that specification.
Living Standard S'ha eliminat la restricció sobre l'ús de <main> diverses vegades en un document, o com un descendent d'un element <article>.
HTML 5.1
The definition of '<main>' in that specification.
Recommendation Sense canvis des de HTML5
HTML5
The definition of '<main>' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

Navegadors compatibles

L'element <main> és àmpliament recolzat. Per a Internet Explorer 11 i posteriors, se suggereix que s'afegeixi una funció ària de "main" a l'element <main> per garantir la seva accessibilitat (els lectors de pantalla com JAWS, usats en combinació amb versions anteriors d'Internet Explorer, podran comprendre el significat semàntic de l'element <main> una vegada que aquest atribut role estigui inclòs).

<main role="main">
 ...
</main>

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic Chrome 26 21.0 (21.0) 12 Opera 16 Safari 7
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 4.4 21.0 (21.0) No support No support 7.1

Veure