<datalist>

Sumari

L'Element HTML Datalist (<datalist>) conté un conjunt d'elements <option> que representen els valors disponibles per a altres controls.

Categories de contingut Contingut dinàmic, phrasing content.
Contingut permès Qualsevol phrasing content o zero o més elements <option>.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLDataListElement (en-US)

Atributs

Aquest element no té altres atributs que els atributs globals, comuns a tots els elements.

Exemples

<label>Choose a browser from this list:
<input list="browsers" name="myBrowser" /></label>
<datalist id="browsers">
  <option value="Chrome">
  <option value="Firefox">
  <option value="Internet Explorer">
  <option value="Opera">
  <option value="Safari">
  <option value="Microsoft Edge">
</datalist>

Resultat

Utilitzant el resultat

L'atribut name de l'element <input> especifica el nom del control, que es presenta amb les dades del formulari.

Aquest formulari de dades passa a estar disponible al servidor de la petició http: String myBrowser = request.getParameter("myBrowser");

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<datalist>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<datalist>' in that specification.
Recommendation  

Polyfill

datalist-polyfill

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 20 4.0 (2.0) 10 9.5 No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 33 4.0 (2.0) No support 10 No support

Veure