<colgroup>

Sumari

L'Element HTML Grup de columnes de taula  (<colgroup>) defineix un grup de columnes dins d'una taula.

Categories de contingut Cap.
Contingut permès Si l'atribut span és present: Cap, és un empty element (en-US).
Si l'atribut no està present : zero o més elements <col>
Omissió de l'etiqueta L'etiqueta d'inici pot ser omesa, si té un element <col> com el seu primer fill i si no està precedida per un <colgroup> l'etiqueta final ha estat omesa.
L'etiqueta final es pot ometre, si no és seguit per un espai o un comentari.
Elements pares permesos Un element <table> . El <colgroup> ha d'aparèixer després de qualsevol element <caption> opcional, però abans de qualsevol element <thead>, <th>, <tbody>, <tfoot> i <tr>.
Interfície DOM HTMLTableColElement (en-US)

Atribut

Aquest element inclou els atributs globals.

align Deprecated since HTML4.01 (en-US), Obsolete since HTML5 (en-US)
Aquest atribut enumerat especifica com es gestionarà l'alineació horitzontal del contingut de cada cel·la de la columna. Els valors possibles són:
 • left, alineació del contingut a l'esquerra de la cel·la
 • center, centrar el contingut en la cel·la
 • right, alineació del contingut a la dreta de la cel·la
 • justify, inserció d'espais en el contingut textual de manera que el contingut es justifica en la cel·la
 • char, alineació del contingut textual d'un caràcter especial amb un desplaçament mínim, definit pels atributs char i charoff Unimplemented (see errada 2212).

Si aquest atribut no està establert, s'assumeix el valor d'esquerra. Els elements <col> descendents podem substituir aquest valor mitjançant el seu propi atribut align.

Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (no suportat) en l'últim estàndard.
 • Per aconseguir el mateix efecte qu'els valors left, center, right or justify:
  • No tracteu d'establir la propietat text-align (en-US) en un selector aplicant-ho a un element <colgroup>. Perquè els elements <td> no són descendents de l'element <colgroup> , ells no heretaran.
  • Si la taula no utilitza un atribut colspan utilitzeu el selector CSS td:nth-child(an+b) on a és el nombre total de les columnes de la taula i b és la posició ordinal de la columna a la taula. Només després d'aquest selector la propietat text-align (en-US) es pot utilitzar.
  • Si la taula fa ús d'un atribut colspan , l'efecte es pot aconseguir mitjançant la combinació adequada de selectors d'atributs CSS com [colspan=n], encara que això no és trivial.
 • Per aconseguir el mateix efecte que el valor char, en CSS3, pot utilitzar el valor de char char com el valor de la propietat text-align (en-US) Unimplemented.
bgcolor This API has not been standardized.
Aquest atribut defineix el color de fons de cada cel·la de las columnes menbres de un column group. És un codi  de 6 dígits hexadecimal definits en sRGB, precedit per un '#'. Una de les setze cadenes de colors predefinits, com s'esmenta més endavant, es poden fer servir:
  black = "#000000"   green = "#008000"
  silver = "#C0C0C0"   lime = "#00FF00"
  gray = "#808080"   olive = "#808000"
  white = "#FFFFFF"   yellow = "#FFFF00"
  maroon = "#800000"   navy = "#000080"
  red = "#FF0000"   blue = "#0000FF"
  purple = "#800080"   teal = "#008080"
  fuchsia = "#FF00FF"   aqua = "#00FFFF"
Not d'ùs: No utilitzeu aquest atribut, ja que no és estàndard i només implementat en algunes versions de Microsoft Internet Explorer; Els elements <colgroup> és podem donat estil amb CSS. Per donar un efecte similar a l'atribut bgcolor, utilitzeu la propietat CSS background-color (en-US) en els elements <td> pertinents.
char Deprecated since HTML4.01 (en-US), Obsolete since HTML5 (en-US)
Aquest atribut especifica l'alineació del contingut de un grup de columnas a un caràcter. Els valors típics d'això inclouen un punt (.) en intentar alinear els números o valors monetaris . Si no s'estableix align a char, aquest atribut s'ignora, tot i que encara s'utilitza com a valor per omissió d' align de lelement <col> que són membres d'aquest grup de columnes..
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no és compatible) en l'últim estàndard. Per aconseguir el mateix efecte com el char, en CSS3, pots utilitzar el joc de caràcters utilitzant l'atribut char com el valor de la propietat text-align (en-US) property Unimplemented.
charoff Deprecated since HTML4.01 (en-US), Obsolete since HTML5 (en-US)
Aquest atribut s'utilitza per indicar el nombre de caràcters per compensar les dades de la columna dels caràcters d'alineació especificat per l'atribut char.
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no és compatible) en l'últim estàndard.
span
Aquest atribut conté un enter positiu que indica el nombre de columnes consecutives que abastan l'element <colgroup>. Si no hi és, el seu valor per defecte és 1.
Note: Aquest atribut s'aplica sobre els atributs del grup de columna, no té cap efecte sobre les regles d'estil CSS associats a ella o, encara més, a les cel·les dels membres de les columnes del grup.
 • L'atribut span pot no estar present si hi ha un o més elements <col> dins el <colgroup>.
valign Deprecated since HTML4.01 (en-US), Obsolete since HTML5 (en-US)
Aquest atribut especifica l'alineació vertical del text dins de cada cel·la de la columna. Els valors possibles per aquest atribut són:
 • baseline, posarà el text tan a prop del fons de la cel·la com sigui possible, però alineant-ho sobre la baseline dels caràcters en lloc de la part inferior d'ells. Si els caràcters són tots de la mida, això té el mateix efecte que bottom.
 • bottom, posarà el text tan a prop de la part inferior de la cel·la com sigui possible;
 • middle, centrarà el text en la cel·la;
 • and top, posarà el text tan com sigui possible a la part superior de la cel·la.
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no és compatible) en l'últim estàndard:
 • No tracteu d'establir la propietat vertical-align (en-US) en un selector donant-ho a un element <colgroup>. Perquè els elements<td> no són descendents de l'element <colgroup>, ells no heretaran.
 • Si la taula no utilitza un atribut colspan attribute, use the td:nth-child(an+b) CSS selector per column, on a és el nombre total de les columnes de la taula i b és la posició ordinal de la columna a la taula. Només després d'aquest selector la propietat vertical-align (en-US) es pot utilitzar.
 • Si la taula no fa ús d'un atribut colspan colspan l'efecte es pot aconseguir mitjançant la combinació adequada de selectors d'atributs CSS com [colspan=n], encara que això no és trivial.
width This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5 (en-US)
Aquest atribut especifica una amplada per defecte per a cada columna en el grup de la columna actual. A més dels valors dels píxels i percentatge estàndard, aquest atribut podria prendre la forma especial 0*, el que significa que l'ample de cada columna al grup ha de ser l'ample mínim necessari per mantenir els continguts de les columnes. Amplades relatives com ara 0,5* també es poden utilitzar.

Exemples

Si us plau, consulteu la pàgina <table> per exemples de <colgroup>.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<colgroup>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<colgroup>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<colgroup>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut align/valign ? No support errada 915 ? ? ?
atribut char/charoff ? No support errada 2212 ? ? ?
atribut bgcolor ? No support (Yes) ? ?
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? 1.0 (1.0) ? ? ?
atribut align/valign ? No support errada 915 ? ? ?
atribut char/charoff ? No support errada 2212 ? ? ?
atribut bgcolor ? No support ? ? ?

Veure

 • Altres elements HTML relacionats amb taules : <caption>, <col>, <table>, <tbody>, <td>, <tfoot>, <th>, <thead>, <tr>;
 • Propietats CSS i pseudo-classes que poden ser especialment útils per a l'estil de l'element <col>:
  • La propietat width controla l'ample de la columna;
  • La pseudo-class :nth-child estableix l'alineació en les cel·les de la columna;
  • La propietat text-align (en-US)  alinea tots els continguts de les cel·les en el mateix caràcter, like '.'.