:-moz-first-node

非标准: 该特性是非标准的,请尽量不要在生产环境中使用它!

:-moz-first-node CSS 伪类是一个 Mozilla 扩展,表示任何作为某个其他元素的第一个子节点的元素。它与 :first-child 不同,因为它不匹配在其前面有(非空白)文本的第一个子元素。

备注: 在确定 :-moz-first-node 时忽略元素开头的任何空白字符。

语法

css
:-moz-first-node {
  /* ... */
}

示例

CSS

css
span:-moz-first-node {
  background-color: lime;
}

HTML

html
<p>
  <span>This matches!</span>
  <span>This doesn't match.</span>
</p>

<p>
  Blahblah.
  <span>This doesn't match because it's preceded by text.</span>
</p>

结果

规范

不属于任何标准。

参见