rotate()

CSS 的 rotate() 函数定义了一种将元素围绕一个定点(由transform-origin属性指定)旋转而不变形的转换。指定的角度定义了旋转的量度。若角度为正,则顺时针方向旋转,否则逆时针方向旋转。旋转 180° 也被称为点反射。

尝试一下

元素旋转的固定点 - 如上所述 - 也称为变换原点。这默认为元素的中心,但你可以使用transform-origin属性设置自己的自定义变换原点。

语法

<angle> 指定了 rotate() 的旋转程度。参数为正时,顺时针旋转;参数为负时,逆时针旋转。180° 旋转称为点反演

rotate(a)

a

是一种<angle>,表示旋转的角度。正角度表示了顺时针的旋转,负角度表示逆时针的旋转。

笛卡尔坐标系 on ℝ2

齐次坐标系 on ℝℙ2 笛卡尔坐标系 on ℝ3 齐次坐标系 on ℝℙ3
cos(a) -sin(a) sin(a) cos(a) cos(a) -sin(a) 0 sin(a) cos(a) 0 0 0 1 cos(a) -sin(a) 0 sin(a) cos(a) 0 0 0 1 cos(a) -sin(a) 0 0 sin(a) cos(a) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
[cos(a) sin(a) -sin(a) cos(a) 0 0]

示例

HTML

html
<div>Normal</div>
<div class="rotated">Rotated</div>

CSS

css
div {
  width: 80px;
  height: 80px;
  background-color: skyblue;
}

.rotated {
  transform: rotate(45deg); /* Equal to rotateZ(45deg) */
  background-color: pink;
}

结果

规范

Specification
CSS Transforms Module Level 1
# funcdef-transform-rotate

浏览器兼容性

BCD tables only load in the browser

参见