Array.prototype.some()

Phương thức some() kiểm tra xem có ít nhất một phần tử của mảng thoả điều kiện ở hàm được truyền vào hay không. Kết quả trả về có kiểu Boolean

Chú ý: Phương thức này sẽ trả về false nếu mảng rỗng.

Cú pháp

arr.some(callback(element[, index[, array]])[, thisArg])

Các tham số

callback
Hàm dùng để kiểm tra từng phần tử, nhận vào ba đối số:
element
Phần tử đang được kiểm tra.
index Optional
Chỉ mục của phần tử đang được kiểm tra.
arrayOptional
Là bản thân mảng đã gọi phương thức some() ở trên.
thisArgOptional
Được sử dụng làm giá trị this khi thực thi hàm callback.

Giá trị trả về

true khi hàm callback trả về một giá trị truthy nếu có ít nhất một phần tử của mảng thoả điều kiện. Ngược lại sẽ trả về false.

Mô tả

Phương thức some() thực thi hàm callback một lần và lặp qua từng phần tử của mảng cho đến khi hàm callback trả về một giá trị truthy (tức là true khi được chuyển sang kiểu Boolean). Nếu như có một phần tử thoả mãn, some() sẽ lập tức trả về true. Ngược lại sẽ trả về false. callback được gọi chỉ khi các phần tử của mảng có giá trị.

callback được gọi với ba đối số: giá trị của phần tử, số chỉ mục của phần tử và mảng đang được lặp qua.

Nếu như tham số thisArg được truyền vào some(), nó sẽ được sử dụng làm giá trị this của callback. Nếu bỏ qua, this sẽ có giá trị undefined. The this value ultimately observable by callback is determined according to the usual rules for determining the this seen by a function.

some() không làm thay đổi mảng ban đầu.

The range of elements processed by some() is set before the first invocation of callback. Elements appended to the array after the call to some() begins will not be visited by callback. If an existing, unvisited element of the array is changed by callback, its value passed to the visiting callback will be the value at the time that some() visits that element's index. Elements that are deleted are not visited.

Ví dụ

Kiểm tra giá trị của các phần tử

Ví dụ bên dưới đang kiểm tra xem có phần tử nào lớn hơn 10 hay không.

function isBiggerThan10(element, index, array) {
 return element > 10;
}

[2, 5, 8, 1, 4].some(isBiggerThan10); // false
[12, 5, 8, 1, 4].some(isBiggerThan10); // true

Kiểm tra giá trị của các phần tử sử dụng arrow function

Arrow functions làm cho cú pháp trở nên gọn hơn.

[2, 5, 8, 1, 4].some(x => x > 10); // false
[12, 5, 8, 1, 4].some(x => x > 10); // true

Kiểm tra phần tử có tồn tại trong mảng hay không

Hàm checkAvailability() bên dưới đang mô phỏng lại phương thức includes(), trả về true nếu phần tử có tồn tại trong mảng:

var fruits = ['apple', 'banana', 'mango', 'guava'];

function checkAvailability(arr, val) {
 return arr.some(function(arrVal) {
  return val === arrVal;
 });
}

checkAvailability(fruits, 'kela');  // false
checkAvailability(fruits, 'banana'); // true

Kiểm tra phần tử có tồn tại trong mảng hay không sử dụng arrow function

var fruits = ['apple', 'banana', 'mango', 'guava'];

function checkAvailability(arr, val) {
 return arr.some(arrVal => val === arrVal);
}

checkAvailability(fruits, 'kela');  // false
checkAvailability(fruits, 'banana'); // true

Chuyển giá trị bất kì sang kiểu Boolean

var TRUTHY_VALUES = [true, 'true', 1];

function getBoolean(value) {
 'use strict';

 if (typeof value === 'string') {
  value = value.toLowerCase().trim();
 }

 return TRUTHY_VALUES.some(function(t) {
  return t === value;
 });
}

getBoolean(false);  // false
getBoolean('false'); // false
getBoolean(1);    // true
getBoolean('true'); // true

Polyfill

some() was added to the ECMA-262 standard in the 5th edition, and it may not be present in all implementations of the standard. You can work around this by inserting the following code at the beginning of your scripts, allowing use of some() in implementations which do not natively support it. This algorithm is exactly the one specified in ECMA-262, 5th edition, assuming Object and TypeError have their original values and that fun.call evaluates to the original value of Function.prototype.call().

// Production steps of ECMA-262, Edition 5, 15.4.4.17
// Reference: http://es5.github.io/#x15.4.4.17
if (!Array.prototype.some) {
 Array.prototype.some = function(fun, thisArg) {
  'use strict';

  if (this == null) {
   throw new TypeError('Array.prototype.some called on null or undefined');
  }

  if (typeof fun !== 'function') {
   throw new TypeError();
  }

  var t = Object(this);
  var len = t.length >>> 0;

  for (var i = 0; i < len; i++) {
   if (i in t && fun.call(thisArg, t[i], i, t)) {
    return true;
   }
  }

  return false;
 };
}

Đặc tả

Đặc tả Trạng thái Chú thích
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.some' in that specification.
Standard Được đưa vào lần đầu trong JavaScript 1.6.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.some' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.some' in that specification.
Living Standard

Khả năng tương thích của trình duyệt

BCD tables only load in the browser

Xem thêm