Array.isArray()

Array.isArray() là một phương thức để xác định liệu giá trị truyền vào có phải là một mảng kiểu Array.

Array.isArray([1, 2, 3]);  // true
Array.isArray({foo: 123}); // false
Array.isArray('foobar');   // false
Array.isArray(undefined);  // false

Cú pháp

Array.isArray(value)

Tham Số

value
Giá trị được kiểm tra.

Giá trị trả về

true nếu giá trị là kiểu mảng Array; false nếu không phải mảng.

Mô tả

Nếu giá trị là Array, trả về true, nếu không thì trả về false.

Xem bài viết “Determining with absolute accuracy whether or not a JavaScript object is an array” để có thêm chi tiết. Giả sử ta có một TypedArray instance, false sẽ luôn được trả về.

Ví dụ

// all following calls return true
Array.isArray([]);
Array.isArray([1]);
Array.isArray(new Array());
// Little known fact: Array.prototype itself is an array:
Array.isArray(Array.prototype); 

// all following calls return false
Array.isArray();
Array.isArray({});
Array.isArray(null);
Array.isArray(undefined);
Array.isArray(17);
Array.isArray('Array');
Array.isArray(true);
Array.isArray(false);
Array.isArray({ __proto__: Array.prototype });

instanceof vs isArray

Để kiểm tra kiểu Array, nên dùng Array.isArray hơn là instanceof bởi vì nó vẫn ra đúng khi giá trị kiểm tra được truyền qua iframes.

var iframe = document.createElement('iframe');
document.body.appendChild(iframe);
xArray = window.frames[window.frames.length-1].Array;
var arr = new xArray(1,2,3); // [1,2,3]

// Correctly checking for Array
Array.isArray(arr);  // true
// Considered harmful, because doesn't work through iframes
arr instanceof Array; // false

Polyfill

Chạy mã dưới đây đầu tiên trước các mã khác sẽ tạo Array.isArray() nếu nó không có sẵn.

if (!Array.isArray) {
  Array.isArray = function(arg) {
    return Object.prototype.toString.call(arg) === '[object Array]';
  };
}

Đặc tả

Đặc tả Trạng thái Ghi chú
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.isArray' in that specification.
Standard Định nghĩa lần đầu. Được hiện thực trong JavaScript 1.8.5.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.isArray' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.isArray' in that specification.
Living Standard  

Trình duyệt hỗ trợ

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
isArrayChrome Full support 5Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 9Opera Full support 10.5Safari Full support 5WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 5Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Xem thêm