Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Array.isArray() là một hàm để xác định liệu giá trị truyền vào có phải là một mảng, một kiểu Array.

Array.isArray([1, 2, 3]);  // true
Array.isArray({foo: 123}); // false
Array.isArray('foobar');   // false
Array.isArray(undefined);  // false

Syntax

Array.isArray(obj)

Tham Số

obj
Đối tượng để kiểm tra.

Giá trị trả về

true nếu là kiểu mảng Array; nếu không phải mảng, false.

Mô tả

Nếu đối tượng là  Array,trả về true , nếu không thì là  false

Xem bài viết “Determining with absolute accuracy whether or not a JavaScript object is an array” để có thêm chi tiết

Examples

// all following calls return true
Array.isArray([]);
Array.isArray([1]);
Array.isArray(new Array());
// Little known fact: Array.prototype itself is an array:
Array.isArray(Array.prototype); 

// all following calls return false
Array.isArray();
Array.isArray({});
Array.isArray(null);
Array.isArray(undefined);
Array.isArray(17);
Array.isArray('Array');
Array.isArray(true);
Array.isArray(false);
Array.isArray({ __proto__: Array.prototype });

instanceof vs isArray

Khi kiểm trả Array , Array.isArray được ưa chuộng hơn instanceof bởi vì nó làm việc thông qua iframes.

var iframe = document.createElement('iframe');
document.body.appendChild(iframe);
xArray = window.frames[window.frames.length-1].Array;
var arr = new xArray(1,2,3); // [1,2,3]

// Correctly checking for Array
Array.isArray(arr);  // true
// Considered harmful, because doesn't work through iframes
arr instanceof Array; // false

Polyfill

Chạy mã dưới đây đâu tiên trước các mã khác sẽ tạo  Array.isArray() nếu nó không có sẵn.

if (!Array.isArray) {
  Array.isArray = function(arg) {
    return Object.prototype.toString.call(arg) === '[object Array]';
  };
}

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.isArray' in that specification.
Standard Định nghĩa khởi tạo. Được thực hiện trong JavaScript 1.8.5.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.isArray' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.isArray' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support5 Yes4910.55
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: NguyenTungs, atum201
Cập nhật lần cuối bởi: NguyenTungs,