Array.prototype.findIndex()

Phương thức findIndex() trả về chỉ số (index) của phần tử đầu tiên trong mảng thỏa mãn hàm truyền vào. Nếu không phần tử nào thỏa mãn, phương thức trả lại -1.

function isBigEnough(element) {
 return element >= 15;
}

[12, 5, 8, 130, 44].findIndex(isBigEnough); // Trả về 3, phần tử thứ 4.

Xem thêm phương thức find(), trả về giá trị (value) của phần tử được tìm thấy thay vì chỉ số.

Cú pháp

arr.findIndex(callback[, thisArg])

Tham số

callback
Hàm kiểm tra, được thực thi cho mỗi phần tử của mảng, có thể chứa 3 tham số:
element
Phần tử đang xét.
index
Chỉ số của phần tử đang xét.
array
Mảng được gọi.
thisArg
Optional. Object to use as this when executing callback.

Giá trị trả về

Một chỉ số của mảng nếu tìm được phần tử đầu tiên thỏa mãn hàm kiểm tra; otherwise, -1.

Mô tả

Phương thức findIndex thực thi hàm callback từng lần cho toàn bộ chỉ số mảng từ  0..length-1 (bao gồm hai nút) trong mảng cho tới khi tìm thấy chỉ số mà phần tử tại đó làm cho callback trả về một giá trị đúng (a value that coerces to true). Nếu một phần tử được tìm thấy, findIndex lập tức trả về chỉ số của phần tử này. Nếu hàm callback luôn nhận giá trị không đúng hoặc số phần tử của mảng bằng 0, findIndex trả về -1. Không giống như cách phương thức về mảng khác như Array#some, trong mảng thưa thớt hàm callback được gọi là ngay cả đối với các chỉ mục của mục không có trong mảng đó.

callback được gọi với 3 đối số: giá trị của phần tử, chỉ số của phần tử, và mảng đang được xét.

Nếu tham số thisArg được đưa vào findIndex, Nó sẽ được sử dụng như là this cho mỗi lần gọi callback. Nếu nó không được đưa vào, thì undefined sẽ được sử dụng.

findIndex không làm thay đổi mảng mà nó được gọi.

The range of elements processed by findIndex is set before the first invocation of callback. Elements that are appended to the array after the call to findIndex begins will not be visited by callback. If an existing, unvisited element of the array is changed by callback, its value passed to the visiting callback will be the value at the time that findIndex visits that element's index; elements that are deleted are not visited.

Ví dụ

Tìm chỉ số của một số nguyên tố trong mảng

Ví dụ dưới đây tìm chỉ số của một phần tử trong mảng mà là số nguyên tố (trả về -1 nếu không tìm thấy).

function isPrime(element, index, array) {
 var start = 2;
 while (start <= Math.sqrt(element)) {
  if (element % start++ < 1) {
   return false;
  }
 }
 return element > 1;
}

console.log([4, 6, 8, 12].findIndex(isPrime)); // -1, not found
console.log([4, 6, 7, 12].findIndex(isPrime)); // 2

Polyfill

// https://tc39.github.io/ecma262/#sec-array.prototype.findIndex
if (!Array.prototype.findIndex) {
 Object.defineProperty(Array.prototype, 'findIndex', {
  value: function(predicate) {
   // 1. Let O be ? ToObject(this value).
   if (this == null) {
    throw new TypeError('"this" is null or not defined');
   }

   var o = Object(this);

   // 2. Let len be ? ToLength(? Get(O, "length")).
   var len = o.length >>> 0;

   // 3. If IsCallable(predicate) is false, throw a TypeError exception.
   if (typeof predicate !== 'function') {
    throw new TypeError('predicate must be a function');
   }

   // 4. If thisArg was supplied, let T be thisArg; else let T be undefined.
   var thisArg = arguments[1];

   // 5. Let k be 0.
   var k = 0;

   // 6. Repeat, while k < len
   while (k < len) {
    // a. Let Pk be ! ToString(k).
    // b. Let kValue be ? Get(O, Pk).
    // c. Let testResult be ToBoolean(? Call(predicate, T, « kValue, k, O »)).
    // d. If testResult is true, return k.
    var kValue = o[k];
    if (predicate.call(thisArg, kValue, k, o)) {
     return k;
    }
    // e. Increase k by 1.
    k++;
   }

   // 7. Return -1.
   return -1;
  }
 });
}

If you need to support truly obsolete JavaScript engines that don't support Object.defineProperty, it's best not to polyfill Array.prototype methods at all, as you can't make them non-enumerable.

Các thông số

Tương thích trình duyệt

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Edge Opera Safari
Basic support 45.0 25.0 (25.0) No support Yes Yes 7.1
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support No support No support 25.0 (25.0) No support No support 8.0

Xem thêm