element.innerHTML

Podsumowanie

innerHTML ustawia lub pobiera zbiór zawartych w danym elemencie znaczników razem z ich treścią.

Składnia

var markup = element.innerHTML;
element.innerHTML = markup;
  • markup to ciąg znaków z zawartością elementu (w tym elementami potomnymi) jako zwykły HTML. Na przykład: "<p>Jakiś tekst</p>".

Przykład

// HTML:
// <div id="d"><p>Treść</p>
// <p>Bardziej skomplikowane</p>
// </div>

d = document.getElementById("d");
dump(d.innerHTML);

// ciąg "<p>Treść</p><p>Bardziej skomplikowane</p>"
// zostanie wyświetlony w oknie konsoli

Uwagi

Własność ta, nie będąca częścią specyfikacji W3C DOM, zapewnia możliwość łatwego zastąpienia całej zawartości elementu. Na przykład można wyczyścić wszystko co jest w body:

document.body.innerHTML = "";  // Zawartość body zostaje zastąpiona pustym ciągiem

Własność innerHTML różnych elementów, w tym BODY i HTML może zostać pobrana czy zastąpiona. Można jej użyć, by wyświetlić źródło zmodyfikowanej dynamicznie strony:

// Skopiuj jako pojedynczą linię i wklej do paska adresu
javascript:x=document.body.innerHTML.replace(/</g,'&lt;').replace(/\n/g,'<br>'); document.body.innerHTML = x;

Ponieważ nie ma publicznej specyfikacji dla tej własności, jej implementacje różnią się. Na przykład po wprowadzeniu tekstu do pola tekstowego, IE zmieni zawartość atrybutu value elementu INPUT w innerHTML, a przeglądarki oparte o Gecko - nie.

Własności tej nigdy nie powinno się używać do zapisu części tabeli - zamiast niej należy skorzystać z metod W3C DOM. innerHTML można jednak użyć, by zapisać całą tabelę lub zmodyfikować zawartość pojedynczych komórek.

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.

Zobacz także