spellcheck

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

L'atribut global spellcheck és un atribut enumerat defineix si en l'element es poden comprovar els errors d'ortografia. Pot tenir els següents valors:

  • true, indica que l'element, si és possible, se li ha de comprovar els errors d'ortografia;
  • false, indica que l'element, si és possible, no se li ha de comprovar els errors d'ortografia.

Si aquest atribut no està establert, el valor predeterminat és de tipus d'element i definit pel navegador. Aquest valor per defecte també pot heretar, la qual cosa vol dir que el contingut de l'element es revisa l'ortografia només si el seu ancestre més proper té un estat true per la correcció ortogràfica.

Podeu consultar aquest article per veure un exemple complet de l'ús d'aquest atribut.

Aquest atribut és un enumerat i no un booleà. Això vol dir que l'ús explícit d'un dels valors true o false és obligatori i que una forma abreujada com <label spellcheck>Exemple Label</ label> no està permès. L'ús correcte és <label spellcheck="true">Exemple Label</label>.

Aquest atribut és simplement un suggeriment per al navegador: els navegadors no són necessaris per a poder comprovar els errors d'ortografia. Generalment, els elements no editables no es comproven els errors d'ortografia, tot i que l'atribut spellcheck s'estableixi en true i el navegador sigui compatible amb la correcció ortogràfica.

El valor per defecte d'aquest atribut depèn del navegador i l'element:

Browser <html> <textarea> <input> others Comment
Firefox false false false inherited When layout.spellcheckDefault is 0
false true inherited inherited When layout.spellcheckDefault is 1 (default value)
false true true inherited When layout.spellcheckDefault is 2
Seamonkey false false false inherited When layout.spellcheckDefault is 0
false true inherited inherited When layout.spellcheckDefault is 1 (default value)
false true true inherited When layout.spellcheckDefault is 2
Camino false false false inherited When layout.spellcheckDefault is 0
false true inherited inherited When layout.spellcheckDefault is 1
false true true inherited When layout.spellcheckDefault is 2 (default value)
Chrome false true ? inherited
Internet Explorer false true ? inherited
Opera false true ? inherited
Safari false true ? inherited

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of 'spellcheck' in that specification.
Living Standard Sense canvis des de l'última instantània, HTML 5.1
HTML 5.1
The definition of 'spellcheck' in that specification.
Recommendation Instantània de HTML Living Standard, definició inicial.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 2.0 (1.8.1) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support ? 1.0 (1.8.1) ? ? ?

Veure