<sub>

Sumari

L'Element HTML subíndex (<sub>) defineix un fragment de text que s'ha de mostrar, per raons tipogràfiques, més baix, i sovint més petit, que el tram principal del text.

Nota d'ùs:

  • Aquest element s'ha d'utilitzar només per raons tipogràfiques, és a dir, el canvi de la posició del text canviant el seu significat com en matemàtiques (com t2, encara que l'ús d'una fórmula MathML ha de ser considerat) o fórmules químiques (com H2O).
  • Aquest element no ha de ser utilitzat amb el propòsit de donar estil, com l'estil del nom del producte de Latex. En aquest cas s'ha d'utilitzar l'estil CSS de la propietat vertical-align (en-US), amb el valor sub aconseguireu el mateix efecte.

Context d'ùs

Categories de contingut Contingut dinàmic i contingut textual
Contingut permès Contingut textual
Omissió de l'etiqueta Cap, ja que tant l'etiqueta d'inici com la final són obligatories
Elements pares permesos Qualsevol element que pogui contenir contingut textual
Normativa del document HTML5, secció 4.6.14 (HTML4.01, secció 9.2.3)

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Interfície DOM

Aquest element implement la interfície HTMLElement.

Nota d'implementació: fins Gecko 1.9.2 inclos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement per aquest element.

Exemples

<p>The chemical formula of water is H<sub>2</sub>O</p>

Resultat

The chemical formula of water is H2O

Veure

  • L'element HTML <sup> produeix el superíndex. Recordeu que no podeu utilitzar els dos al mateix temps i és necessari utilitzar MathML per produir tant un superíndex com un subíndex al costat del símbol químic d'un element, que representa el seu nombre atòmic i el seu nombre nuclear.
  • Els elements MathML <msub>, <msup> i <msubsup>.