<style>

L'element HTML <style> conté informació d'estil per a un document, o part d'un document. Per defecte, s'espera que les instruccions d'estil escrites a l'interior d'aquest element siguin CSS.

Categories de contingut Contingut metadata, i si l'atribut scoped és present: contingut dinàmic.
Contingut permès El contingut del text que coincideixi amb l'atribut type, que és text/css.
Omissió de l'etiqueta Tampoc es pot ometre l'etiqueta.
Elements pares permesos Si l'atribut scoped no està present: s'espera que el contingut de metadades o un element <noscript> sigui un fill de l'element <head>.Si l'atribut scoped està present: s'espera contingut dinàmic, però abans de qualsevol altre contingut dinàmic, que no sigui un espai en blanc entre elements i elements <style>, i no com el fill d'un element, el model del qual es de contingut transparent.
Interfície DOM HTMLStyleElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

type
Aquest atribut defineix el llenguatge d'estil com un tipus MIME (joc de caràcters no s'ha d'especificar). Aquest atribut és opcional i per defecte és text/css si no es troba.
media
Aquest atribut defineix a quin mitjà s'ha d'aplicar l'estil. El seu valor és una consulta de mitjans, que per defecte és all si l'atribut no es trova.
scoped This is an experimental API that should not be used in production code. This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Si aquest atribut és present, llavors l'estil s'aplica només al seu element pare. Si no n'hi ha, l'estil s'aplica a tot el document.
title
Especifica conjunts de fulls d'estil alternatius.

Exemples

Un full d'estil senzill

<style type="text/css">
body {
 color:red;
}
</style>

Un full d'estil amb scoped

En aquest exemple, l'atribut scoped s'utilitza per crear un estil que només s'aplica a un element <section> en la qual està contingut.

L'atribut scoped s'ha eliminat de l'especificació després de l'adopció només limitada i experimental per Chrome i Firefox. Heu ha d'evitar l'ús d'ell, ja que és gairebé segur que serà eliminat d'aquests navegadors aviat.

<article>
 <div>The scoped attribute allows for you to include style elements mid-document.
  Inside rules only apply to the parent element.</div>
 <p>This text should be black. If it is red your browser does not support the scoped attribute.</p>
 <section>
  <style scoped>
   p { color: red; }
  </style>
  <p>This should be red.</p>
 </section>
</article>

Mostra directa

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of 'style' in that specification.
Living Standard Afegeix l'atribut scoped.
HTML5
The definition of 'style' in that specification.
Recommendation No canvia des de HTML 4.01 Specification.
HTML 4.01 Specification
The definition of 'style' in that specification.
Recommendation  
We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
scoped 20[1] 21.0 (21.0)[2] No support No support No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
scoped ? 25.0 (25.0)[2] No support No support No support

[1] Suportat en Chrome 20+ a 34 habilitant l'opció "Enable <style scoped>" o la marca "característiques experimentals WebKit" en chrome://flags. Eliminat en Chrome 35+, a causa de la complexitat del codi.

[2] Gecko 20 i posterior implementa la pseudo-classe :scope, però la preferència layout.css.scope-pseudo.enabled han de tenir el valor true. Aquest és només el cas per defecte en les versions de prova en Nightly i Aurora

Veure

 • The <link> element allowing to use external style sheets.